Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez Gminę Gryfów Śląski.
Aktualności
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez Gminę Gryfów Śląski.
8.11.2022
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Gryfów Śląski informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Gryfów Śląski. Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski i w Sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.: przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy; jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego. Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, I piętro, pok. nr 9 od dnia 8.11.2022 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik Wniosek o zakup preferencyjny węgla
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.
Aktualności
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.
17.08.2022
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfowie Śląskim informuje, że wnioski na dodatek węglowy oraz na dodatek w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku dla gospodarstw domowych od dnia 3 października 2022r. przyjmowane będą w Klubie Seniora przy ulicy Kolejowej 45 w następujących dniach:   WTOREK – od godziny 9.30 do godziny 14.00       oraz       CZWARTEK – od godziny 9.30 do godziny 14.00   zmiana terminu przyjmowania wniosków spowodowana dużą ilością osób wnioskujących o wsparcie oraz  krótkimi terminami na rozpatrzenie wniosków. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem:   Dyrektor  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfowie Śląskim Krystyna Bołtrukanis
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualności
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
8.08.2022
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski! Informujemy, że w ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarki odpadami prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzane są m.in. informacje dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Należy pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady. Nie zgłaszając faktycznej liczby domowników obciąża się kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uczciwych mieszkańców gminy. Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje będące w posiadaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski a także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: MGOPS-u, szkół, przedszkoli, żłobka) oraz danych uzyskanych od Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega karze grzywny do 500 zł. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości (np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby niezwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które nie zawsze tożsame jest z adresem zameldowania.
Mobilny punkt ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Mobilny punkt ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

23.11.2022 Aktualności
Szanowni Państwo! Płatnicy składek! W dniu 30 listopada w sali posiedzeń UGiM Gryfów Śląski (pok. 7) w godzinach 10:00 – 14:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt ZUS, gdzie osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły założyć profil na portalu PUE ZUS. Do założenia profilu na portalu niezbędne będą: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) adres e-mail numer telefonu komórkowego Cały proces założenia profilu PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut. Serdecznie zapraszamy.   Maciej Kurczyński Kierownik Biura Terenowego – Kierownik Obsługi Klientów   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Lwówku Śląskim 59-600 Lwówek Śląski, ul. X Dywizji 6 tel. 75 64 68 856 / kom. 502 007 357
Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

22.11.2022 Aktualności
W Uboczu sukcesywnie doposażamy Plenerową Strefę Aktywności przy świetlicy Cieszymy się, że mieszkańcy Ubocza, jak i całej gminy Gryfów Śląski mogą korzystać już z nowego obiektu ALTANY . Inwestycja była możliwa dzięki zwycięskiemu projektowi Gminy Gryfów Śląski w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziękujemy za to wsparcie panu Olgierdowi Poniźnikowi oraz jego pilotaż panu Krzysztofowi Rozenbajgerowi. Z otrzymanego od PSE S.A. grantu został sfinansowany koszt wykonania i montażu ALTANY o wymiarach 7m x 5 m. Koszt 20 tys.zł. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o programie na www.wzmocnijotoczenie.pl. Składamy ogromne podziękowania życzliwym osobom które pomogły przygotować podłoże pod altane , co była wymogiem w tymże projekcie:Edwardowi Nestmanowi,Waldemarowi Kumosiowi,Mieczysławowi Karaczunowi ,Rafałowi Jaszewskiemu,Tomaszowi Herdzikowi,Dariuszowi Romanowskiemu,Szymonowi Strach oraz męskiej części mojej rodziny.Dziękujemy szczególnie panu A.Mrozikowi wlaścicielowi firmy Mrozik A.PHU Transport ciężarowy i roboty ziemno – budowlane , za nieodpłatne przekazanie piasku oraz prezesowi firmy Voyager z Lubania Wojciechowi Bruchalowi za użyczenie zagęszczarki. Wiata jest już rownież wyposażona w ławki i stoły wykonane przez Zakład Stolarski pana Mariusza Barszczowskiego. Fundusze w kwocie 3 tys. zł na ich wykonanie zostały pozyskane z inicjatywy lokalnej Gminy Gryfów Śląski. Altanę natomiast wykonało Centrum Wyrobów Ogrodowych PPHU Import-Eksport z Biedrzychowic .Wykonawcom dziękujemy. Sołtys Joanna Czerwiec
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców.

21.11.2022 Aktualności
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS . PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Lepiej założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych już dziś. Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu). Jak założyć konto na PUE ZUS Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat. Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL). Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.   Co zrobić, aby założyć profil na PUE ZUS – instrukcja krok po kroku: Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk (na górze strony). Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: , oraz . Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji , poza danymi osobowymi, wpisz również NIP. Wybierz sposób rejestracji: za pomocą metod z portalu gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na zus.pl) samodzielnie wypełnij formularz rejestracji. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk , wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.   Dodatkowe informacje: szczegółowe informacje dostępne są w aktualnościach z 13.10.2022r. na stronie http://www.zus.pl (tutaj); warto skorzystać z infolinii  ZUS – nr tel. 22 560 16 00, konsultanci ZUS dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00; warto skorzystać z tzw. e-wizyty w ZUS, szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta; warto przyjść do ZUS na Salę Obsługi Klientów.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
NOWE INFORMACJE WĘGLOWE

NOWE INFORMACJE WĘGLOWE

21.11.2022 Aktualności
Gmina Gryfów Śląski w dniu 18.XI. 2022 r. podpisała umowę dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górnicza w Katowicach  i złożyła zapotrzebowanie na dwa rodzaje węgla: ekogroszek i orzech. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa ze spółką cywilną Hawrylewicz L., Sodolski D. Skład opału Ubocze 302, który będzie zajmował się w imieniu Gminy wydaniem węgla w preferencyjnej cenie. Przypominamy, że węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego w tym celu trzeba będzie złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, I piętro, pok. nr 9 do dnia 30.11.2022 r.! O terminie pierwszej dostawy węgla w preferencyjnej cenie będziemy informować w kolejnych komunikatach.   Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                             Olgierd Poniźnik

Realizacja Programu „Czyste powietrze”

17.11.2022
Aktualności

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu.

15.11.2022
Aktualności

WAŻNE Komunikat dotyczący uprawnień do dodatku węglowego.

14.11.2022
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Przebudowa ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim 7 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  8 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną