Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
Aktywny Dzień Dziecka w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Aktywny Dzień Dziecka w Gryfowie Śląskim
22.05.2024
Awaria sieci wodociągowej
Aktualności
Awaria sieci wodociągowej
9.05.2024
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski, Tel. 757813484, 757813412, e-mail: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl, ZBGKiM w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 09.05.2024r. z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi brak wody na ulicach: Partyzantów, Zielona, Ceglana w Gryfowie Śląskim. Za niedogodności przepraszamy.
Transmisja I Inauguracyjnej Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Aktualności
Transmisja I Inauguracyjnej Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
6.05.2024
Planowany początek sesji 07.05.2024r. godzina 10:00 w serwisie www.esesja.tv  
Zapraszamy do oddawania makulatury

Zapraszamy do oddawania makulatury

15.05.2024 Aktualności
Dziękujemy za dotychczasową zbiórkę makulatury, dzięki Państwa aktywności Szkoła Podstawowa nr 2 , która została wytypowana do zbiórki jest na 1 miejscu w rankingu. W dalszym ciągu zbiórka trwa i można oddawać makulaturę do końca maja!
Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

13.05.2024 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w terminie do dnia 24 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Wypełniony wniosek oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędna do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane. Więcej informacji pod numerem telefonu 75 78 11 257 oraz na stronie https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html. Wniosek do pobrania
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2024 r.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2024 r.

10.05.2024 Aktualności
Ogłoszenie i wzór wniosku http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/752308/ogloszenie_naboru_wnioskow_w_ramach_inicjatywy_lokalnej_w_2024_r 
Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Rząsinach

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Rząsinach

9.05.2024 Aktualności

Już niebawem wielki Piknik Bezpieczeństwa w Gryfowie Śląskim

8.05.2024
Aktualności

ZMIANY W HARMONOGRAMIE PRACY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

8.05.2024
Aktualności

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

7.05.2024
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski nabiera kolorów 2023
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

4.03.2022
Informacje w sprawie organizacji wyborów samorządowych 2024 r.
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  7 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 8 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie Budowa budynku garażowego dla OSP w Wolbromowie 10 Dofinansowanie Przebudowa drogi nr 110063D w miejscowości Młyńsko 11 Dofinansowanie „Asystent osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 11a Dofinansowanie Senior+ 2023 12 Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski 13 Dofinansowanie „Asystent osoby niepełnosprawnej” -edycja 2024 14 Dofinansowanie_Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+2024  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
     

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną

Jakość powietrza w Gminie Gryfów

Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Jakość powietrza strefa Ratusz w Gryfowie
Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie