Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Relacja filmowa z tegorocznych Gminnych Dożynek, które odbyły się w Uboczu.
Aktualności
Relacja filmowa z tegorocznych Gminnych Dożynek, które odbyły się w Uboczu.
25.10.2021
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tegorocznych Gminnych Dożynek, które odbyły się w Uboczu.
Procedura składania wniosków w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach  wielorodzinnych.
Aktualności
Procedura składania wniosków w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
15.10.2021
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących w/w pilotażu, który ruszył w woj. dolnośląskim od 11.10.2021 r., podajemy dodatkowe informacje związane z procedurą (ścieżką) składania wniosków, które są przyjmowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie: elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy lub papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie wniosku w formie papierowej z własnoręcznym podpisem może nastąpić: osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem placówki pocztowej. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który można znaleźć wraz z pozostałymi dokumentami programowymi (w tym m.in. wzór wniosku) na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_603,dokumenty-programowe Program pilotażowy obsługiwany jest bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu i jego oddziały. Najbliższy odział znajduje się w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, nr. tel. (75) 753 28 29, kom. 607700373, e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl. Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie: Odpowiedzi na pytania dotyczące pilotażu można uzyskać dzwoniąc na nr infolinii  607 700 370 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Zapraszamy także do kontaktu i zadawania ewentualnych pytań związanych z w/w pilotażem  osobie prowadzącej gminny punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że na bieżąco w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać z panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl
„NOC SPISOWA” W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Aktualności
„NOC SPISOWA” W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
29.09.2021
Do końca spisu powszechnego zostały tylko 2 dni! Wiemy, że wielu z Państwa odłożyło spis na ostatni moment, dlatego aby umożliwić wszystkim wywiązanie się z tego obowiązku, zapraszamy do Gminnego Punktu Spisowego, gdzie dyżur będzie pełnić rachmistrz. 30 września 2021 (czwartek) w godzinach 19:00 – 24:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (wejście od strony TAXI) Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Do spisu należy przygotować: 1. pesel, 2. nazwisko rodowe matki, 3. pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących, 4. dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp. Pamiętaj – jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników!
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

21.10.2021 Aktualności
Komputery dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu „Granty PPGR”

Komputery dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu „Granty PPGR”

13.10.2021 Aktualności
Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane i spełniające kryteria zawarte w Regulaminie w/w Konkursu do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z załącznikami (wzory w załączeniu).   Wraz z odpowiednim oświadczeniem, należy złożyć: – zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO –  formularz danych osobowych (do kontaktu).   Warunkiem zakwalifikowania dziecka/osoby dorosłej- ucznia do możliwości uzyskania wsparcia w ramach w/w Konkursu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że: dziecko/ osoba dorosła – uczeńzamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, dziecko/ osoba dorosła – uczeńjest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), dziecko/ osoba dorosła – uczeń nie otrzymał/o na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Uwaga: wszystkie w/w warunki muszą być spełnione łącznie W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń. Miejsca składania dokumentów: stosowne oświadczenie wraz załącznikami należy złożyć – w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria określone w regulaminie konkursu: –  uczęszczających aktualnie do danej szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Gryfów Śląski – w odpowiednim sekretariacie: SP nr 1, SP nr 2 i SP w Rząsinach; – uczęszczających aktualnie do danej szkoły średniej w Gryfowie Śląskim – w  odpowiednim sekretariacie tej szkoły średniej – nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na obszarze gminy Gryfów Śląski, ale zamieszkałych na jej obszarze – w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.   Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2021 r., do godziny 1400.   Informujemy, że Gmina, jako Grantobiorca jest zobowiązana m.in. do weryfikacji czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie złożonego oświadczenia, w tym adresu zamieszkania z listą miejscowości PPGR pozytywnie zaopiniowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Gmina Gryfów Śląski, po weryfikacji złożonych oświadczeń, wystąpi z wnioskiem do CPPC o dotację – grant na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego dla uprawnionych dzieci i młodzieży. W przypadku uzyskania grantu zostanie zakupiony w/w sprzęt  a następnie przekazany dla w/w beneficjentów końcowych na podstawie stosunku prawnego np. umowy użyczenia. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z n/w pracownikami UGiM Gryfów Śląski : – Marzena Szuflicka – tel. 75 78 11 260 w. 33, mail: oswiata@gryfow.pl – Krzysztof Rozenbajger – tel. 667 813 552, mail: ue@gryfow.pl Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursu grantowego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Ruszył pilotaż programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach  wielorodzinnych.

Ruszył pilotaż programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

11.10.2021 Aktualności
Od 11 października 2021 r. mieszkańcy Dolnego Śląska mogą ubiegać się o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych, w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to główne cele tego pilotażu, który rozpoczął się na Dolnym Śląsku, po województwie zachodniopomorskim i Pszczynie. Jego budżet wynosi 20 mln zł. Beneficjentami pilotażu, w podstawowym poziomie dofinansowania, mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie: do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji; do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji; do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. Warunki przyznawania i wypłaty pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego zostaną określone przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30. Wśród nich nie ma niestety gminy Gryfów Śląski, są natomiast takie gminy, jak m.in.: Leśna, Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój. Składanie wniosków ma się odbywać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) https://gwd.nfosigw.gov.pl/ gdzie mają być opublikowane formularze wniosków – inne dla osób fizycznych i inne dla wspólnot mieszkaniowych. Uwaga: rozpoczęcie przedsięwzięcia (zgłaszanego do dofinansowania w ramach pilotażu) rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić dopiero od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane będą za niekwalifikowane, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono koszty nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi w przypadku osób fizycznych – do 24 miesięcy, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2024 r. Według oficjalnych zapowiedzi, już niebawem, bo w 2022 r., resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jest on na razie poprzedzony trzema w/w pilotażami: w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku. Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/ Zapraszamy także do kontaktu i zadawania ewentualnych pytań związanych z w/w pilotażem  osobie prowadzącej gminny punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że na bieżąco w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać z panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl
20 października 2021 r. na platformie Teams webinar dla mieszkańców wsi.

20 października 2021 r. na platformie Teams webinar dla mieszkańców wsi.

11.10.2021 Aktualności

„Agroenergia” – dotacje na wytwarzanie zielonej energii w gospodarstwach rolnych

7.10.2021
Aktualności

Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością

1.10.2021
Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski na okres 3 lat.

23.09.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

18.06.2021
Od 1 lipca rusza zbieranie danych do bazy gromadzącej informacje o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Obowiązek ewidencji dotyczy milionów właścicieli nieruchomości, a kto nie zgłosi się w terminie, może zostać ukarany. Kto będzie musiał zgłosić się do gminy? Każda osoba, która ma w domu piec, kocioł grzewczy, kominek czy na przykład kuchnię węglową. W razie wątpliwości trzeba będzie sięgnąć do katalogu urządzeń, które muszą zostać wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni, właścicielu czy zarządcy budynku. Moduł deklaracji online( aktywny od 1 lipca 2021 r. )      
Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła

9.06.2021
Szanowni Państwo, Na terenie Gminy Gryfów Śląski jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków /lokali mieszkalnych /lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego). Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie: formie papierowej, ankieta online – Kliknij i uzupełnij ankietę formie elektronicznej pobierając: Ankieta do pobrania Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 września 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów: do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (skrzynka podawcza) ul. Rynek 1; e-mailem na adres: sekretariat@gryfow.pl; pocztą na adres: Urząd Gminy Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 75/ 78 11 267 Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!   Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                                    Olgierd Poniźnik
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną