Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Gryfów Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://gryfow.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Zaktualizowano dnia: 2023-12-20.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Cerkanowicz, informatyk@gryfow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 7813228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-09-25.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

59-620 Gryfów Śląski, ul. Rynek 1,
Tel.: +48 75 7813552
E-mail: sekretariat@gryfow.pl 
Strona internetowa: gryfow.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno znajdujące się od frontu budynku, drugie zaś z boku budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostosowanie korytarzy

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na parterze i na dwóch piętrach budynku.

Dostosowanie schodów

Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.

Dostosowanie wind

Brak windy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

Dostępność pochylni

Brak pochylni. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

Dostępność platform

Brak platform. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia ich instalację.

Dostępność informacji głosowych

Brak zainstalowanego domofonu. Brak zainstalowanego wideofonu.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Parking znajduję się przed urzędem i za urzędem. Parking za urzędem posiada miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Podstawowy kurs języka migowego posiada Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy Agnieszka Muszka.

Dodatkowe informacje

Zostaną  podjęte prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.