Poziomy recyklingu 2013-2018

Poziomy recyklingu 2013 – 2018

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym (obliczone w sprawozdaniu rocznym z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

L.p. Wymagany poziom Wymagany poziom dla danego roku Osiągnięty poziom przez Gminę Gryfów Śląski w danym roku
2018 rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 40% 25 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 30% 35 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 50% 100 %
2017 rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 45% 32 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 20% 29 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 45% 100 %
2016 rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 45% 0
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 18% 31 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 42% 100 %
2015 rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 50% 0
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 16% 32 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 40% 100 %
2014 rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 50% 0
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 14% 38%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 38% 100 %
2013   rok
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] nie więcej niż 50% 25 %
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] co najmniej 12% 22 %
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] co najmniej 36% 100 %