Skargi i wnioski

Szanowni Państwo !

Na tej stronie przekazujemy Państwu informacje dotyczące składania skarg, wniosków, zgłaszania problemów, uwag itp. informacji do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

  1. Skarga – zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego jej przedmiotem może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  2. Wniosek- także zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego to w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  3. Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Zarządzenie nr 70/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2007r.
  4. Zgodnie z wymienionym w pkt 3 zarządzeniem Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13 00 – 16 30. Tak samo w w/w sprawach przyjmują interesantów kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast pracownicy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
  5. Skargę lub wniosek można złożyć drogą poczty tradycyjnej (Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski ), poczty elektronicznej ( sekretariat@gryfow.pl ) lub osobiście w sekretariacie Urzędu do protokołu.
  6. Inne akty prawne regulujące sprawy skarg i wniosków

a) Ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 )

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2021r. poz. 46 )

c) Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

d) Statut Gminy Gryfów Śląski – Uchwała Nr VII/32/03 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 18 marca 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminy i Miasta z późn. zmianami.