Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(Wzory obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. deklaracji zostały określone Uchwałą nr XXV/149/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości)

Kiedy należy złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych zawartych w już złożonej deklaracji?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana
. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje do pobrania:

1) wzór deklaracji- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa jednorodzinna,

2) wzór deklaracji- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa wielorodzinna,

3) wzór deklaracji- nieruchomości niezamieszkałe,

4) wzór deklaracji- domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

II. STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(Określone Uchwałą nr XXXVII/210/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty)

 • Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2022 roku

W związku z ustaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji. Właściciele nieruchomości nie zobowiązani do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.

1) NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana jest na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość:

 • miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 34 zł od osoby,

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie
2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

UWAGA:

 • W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości z ulgi związanej
  z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku, od właściciela przedmiotowej nieruchomości nie będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu, jak i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Posiadanie przydomowych kompostowników i kompostowanie w nich bioodpadów,
  na podstawie których przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie podlegało regularnym kontrolom.

WAŻNE

 • przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilość osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci),
 • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy
  i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu,
 • każdą zmianę co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać
  w terminie do 10 dnia miesiąca
   następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

 

2) NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (objęte gminnym systemem gospodarki odpadami)

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu ilości odbiorów poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej:

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów– w wysokości 24 zł,

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów– w wysokości 48 zł,

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów– w wysokości 220 zł.

3) DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 191 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WNOSZENIA OPŁAT

Wyliczona zgodnie ze złożoną deklaracją opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wpłacana:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych- z góry do 15 dnia danego miesiąca (np. za styczeń do 15 stycznia),

2) w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe opłatę uiszcza się za rok z góry w terminie do dnia 15 marca danego roku

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

 • przelewem na konto odpadowe Gminy, tj.:

konto nr: 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041

Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

lub

 • w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 1. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Jednocześnie informujemy, że w kasie urzędu istnieje możliwość płatności kartą.