Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!

Informujemy, że na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą Państwo przekazać m.in.:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych (w ilości do 1m3 rocznie od gospodarstwa domowego),
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia,
 • przeterminowane leki,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • szkło, plastik, opakowania z papieru i tektury,
 • odpady niebezpieczne takie jak: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.

Do PSZOK nie są przyjmowane:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.

 

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

PSZOK czynny jest:

 • PSZOK czynny jest:

  od wtorku do piątku:

  w godz.: 10:00 – 14:00

  oraz w co drugą sobotę miesiąca

  w godz.: 8:00-16:00

  HARMONOGRAM PRACY PSZOK W SOBOTY w 2021 roku: 

  MARZEC: 13.03.2021r., 27.03.2021r.

  KWIECIEŃ: 10.04.2021r., 24.04.2021r.

  MAJ: 08.05.2021r., 22.05.2021r.

  CZERWIEC: 05.06.2021r., 19.06.2021r.

  LIPIEC: 03.07.2021r., 17.07.2021r., 31.07.2021r.

  SIERPIEŃ: 14.08.2021r., 28.08.2021r.

  WRZESIEŃ: 11.09.2021r., 25.09.2021r.

  PAŹDZIERNIK: 09.10.2021r., 23.10.2021r.

  LISTOPAD: 06.11.2021r., 20.11.2021r.

  GRUDZIEŃ: 04.12.2021r, 18.12.2021r.

  Uwaga: W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do Punktu może zostać wstrzymane.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78 13484

TRANSPORT ODPADÓW DO PSZOK MIESZKAŃCY ZAPEWNIAJĄ WE

WŁASNYM ZAKRESIE

 

PSZOK utworzony został m.in. w celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów problemowych, a co za tym idzie ograniczenia „dzikich wysypisk odpadów”. Dlatego należy pamiętać, że kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadzi odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, podlega karze grzywny do 500 zł.

Regulamin PSZOK