Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w zakresie gospodarki odpadami

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r., 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały min. określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty.

Nowy „pakiet uchwał odpadowych”  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r., tj.:

 • UCHWAŁA NR XIV/82/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
  z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • UCHWAŁA NR XIV/83/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XIV/84/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfów Śląski
 • UCHWAŁA NR XIV/85/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XVI/89/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
  nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski
 • UCHWAŁA NR XVI/90/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski
 • UCHWAŁA NR XVIII/105/20 z dnia 25lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
  nr XIV/82/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski
  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • UCHWAŁA NR XVIII/106/20 z dnia 25lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Ponadto w Gminie Gryfów Śląski obowiązują następujące Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 • Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała nr XXVI/133/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości