Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Telefony:

Dyrektor: Krystyna Bołtrukanis  75 78-13-782

Pracownicy socjalni: 75 78-13-781

Księgowość, Kadry: 75 78-11-006 e-mail opieka@gryfow.pl

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny: 75   307 04 45     e-mail zrodzinne@wp.pl

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych:         75 78 13 782

Psycholog, Punkt konsultacyjny: 75 307 04 54

Asystent rodziny: 733 138 139

Fax: 75 78-11-007

 

Dane teleadresowe:

Adres: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Strona www:  www.opieka.gryfow.pl

 

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek – Piątek od 7:00 do 15:00

 

Dział Świadczeń rodzinnych , Fundusz alimentacyjny i dział Świadczeń wychowawczych przyjmuje interesantów w godzinach :

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek, Czwartek, Piątek od 7:00 do 12:00

Środa: NIECZYNNE ( prace biurowe)

 

Informacje:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim jest budżetową jednostką organizacyjną, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Przy MGOPS pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

 

W Ośrodku można skorzystać z porady psychologa.

 

Świetlica Środowiskowa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Oldzańska  1B, 59-620 Gryfów Śląski

Kierownik: Krystyna Pietruszewska, tel.( 75 ) 78 13 782

Wychowawca:  tel. 501 173 563

Czynna w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, podczas dni wolnych od nauki szkolnej – świetlica otwarta od godziny 9.00 do 15.00

 

Informacje:

Pobyt w świetlicy jest  dobrowolny i bezpłatny.
Świetlica podlega pod Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim i stanowi ważny element systemu profilaktyki na terenie naszego miasta, odgrywając tym samym istotną rolę w procesie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Do  głównych zadań Świetlicy Środowiskowej należą:

 1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz podczas ferii zimowych i wakacji;
 2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
 3. Pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych;
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ich udział w grach i zabawach, zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych itp. ;
 5. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zasad współżycia społecznego;
 6. Stała współpraca z rodziną dziecka;
 7. Współpraca ze szkołami i instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień

 

Świetlica Środowiskowa wypełniając powierzone jej  zadania, spełnia tym samym określone cele, do których należą:

 1. Wspieranie lokalnej społeczności w procesie wychowania dzieci i młodzieży
 2. Pomoc w nauce
 3. Organizacja czasu wolnego przez prowadzenie różnorodnych zajęć integracyjnych: gry i zabawy, zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne itp.
 4. Działania mające na celu rozwój zainteresowań wychowanków
 5. Kształtowanie właściwych postaw społecznych
 6. Kształtowanie takich cech jak: samodzielność działania, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność
 7. Uczenie umiejętności życiowych, porozumiewania się, asertywności, radzenie sobie z trudnościami życiowymi