12.05.2023
Paweł Cerkanowicz

Program „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski.

Program „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza wszystkich właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski, którzy są zainteresowani termomodernizacją swoich mieszkań, do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Gryfów Śląski prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej: ”Programem”), realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 049/D/CM/JG/2023 zawartej dnia 23.01.2023 r. pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czas trwania naboru wniosków: 15.05.2023 r. – 31.08.2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Alokacja środków w ramach niniejszego naboru: 4.050.000 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski: 200 sztuk.

Rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych (zwanych dalej „Zadaniami”), na które może być udzielona dotacja

W ramach naboru można ubiegać się o udzielenie dotacji na Zadania obejmujące:

 1. Działania podstawowe polegające na likwidacji (demontażu) wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub tzw. dyrektywy ekoprojektu oraz zakupu i montażu w ich miejsce:

1) pompy ciepła typu powietrze-woda lub

2) pompy ciepła typu powietrze-powietrze lub

3) kondensacyjnego kotła gazowego lub

4) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub

5) ogrzewania elektrycznego lub

6) podłączenia lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu Programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);

 1. Działania dodatkowe polegające na:

1) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub

2) wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i/lub

3) wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

4) wymianie stolarki okiennej i/lub

5) wymianie stolarki drzwiowej.

 1. Wykonanie branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

– modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,

– wymiany źródła ciepła,

– wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– budowy wewnętrznej instalacji gazowej,

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

UWAGA: nie można uzyskać dotacji wyłącznie na działania dodatkowe.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Gryfów Śląski.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania przyznawana będzie zgodnie z wytycznymi Programu:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania  realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji są dostępne na stronie www.gryfow.pl – w zakładce: Ochrona środowiska – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

Wnioski można składać w okresie 15.05.2023 r. – 31.08.2025 r.:

w formie papierowej: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, Sekretariat Urzędu  – I piętro;

w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Gryfów Śląski, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /8tj6jsp01z/skrytka

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Gryfów Śląski.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

Dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dostępna m.in. na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio u pana Krzysztofa Rozenbajger – pracownika  Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro, pok. 16c; tel.: 667 813 552 lub 75 78 13 552; mail: cieplemieszkanie@gryfow.pl

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Programu są dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

Opracował

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty