Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!

Informujemy, że na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą Państwo przekazać m.in.:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych (w ilości do 1m3 rocznie od gospodarstwa domowego),
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia,
 • przeterminowane leki,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • szkło, plastik, opakowania z papieru i tektury,
 • odpady niebezpieczne takie jak: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.

Do PSZOK nie są przyjmowane:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.

 

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

W 2024 roku PSZOK czynny jest:

od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00 oraz w co drugą sobotę miesiąca, w godzinach od 7:00 do 15:00, tj:

13, 27- stycznia

10, 24 – lutego

9, 23 – marca

6, 20 kwietnia

4, 18 maja

1, 15, 29 czerwca

13, 27 lipca

10, 24 – sierpnia

7, 21 – września

5, 19 października

2, 16, 30 – listopada

14, 28 – grudnia

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość okresowego wstrzymania przyjęć odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o czym mieszkańcy Gminy zostaną wcześniej poinformowani.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78 13484

 

TRANSPORT ODPADÓW DO PSZOK MIESZKAŃCY ZAPEWNIAJĄ WE

WŁASNYM ZAKRESIE

 

PSZOK utworzony został m.in. w celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów problemowych, a co za tym idzie ograniczenia „dzikich wysypisk odpadów”. Dlatego należy pamiętać, że kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadzi odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, podlega karze grzywny od 500 zł.

Regulamin PSZOK