Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w zakresie gospodarki odpadami

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1) Uchwała nr XXXVII/210/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

2) Uchwała nr XLI/240/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3) Uchwała nr XIV/83/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Uchwała nr XXV/150/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski.

5) Uchwała nr XXV/149/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6) Uchwała nr XVI/90/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski

7) Uchwała nr XXV/151/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski.

8) Uchwała nr XXV/148/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9) Uchwała nr XXXVIII/224/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10) Uchwała nr XL/236/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.