Program „Ciepłe mieszkanie”

Informacja dotycząca zaawansowania realizacji

Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

w Gminie Gryfów Śląski,

dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnionych przez NFOŚiGW, w kwocie 4.050.000 zł.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza wszystkich właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski, którzy są zainteresowani termomodernizacją swoich mieszkań, do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Gryfów Śląski prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej: ”Programem”), realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 049/D/CM/JG/2023 zawartej dnia 23.01.2023 r. pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czas trwania naboru wniosków: 15.05.2023 r. – 31.08.2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Alokacja środków w ramach niniejszego naboru: 4.050.000 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski: 200 sztuk.

Rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych (zwanych dalej „Zadaniami”), na które może być udzielona dotacja

W ramach naboru można ubiegać się o udzielenie dotacji na Zadania obejmujące:

 1. Działania podstawowe polegające na likwidacji (demontażu) wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub tzw. dyrektywy ekoprojektu oraz zakupu i montażu w ich miejsce:

1) pompy ciepła typu powietrze-woda lub

2) pompy ciepła typu powietrze-powietrze lub

3) kondensacyjnego kotła gazowego lub

4) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub

5) ogrzewania elektrycznego lub

6) podłączenia lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu Programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);

 1. Działania dodatkowe polegające na:

1) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub

2) wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i/lub

3) wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

4) wymianie stolarki okiennej i/lub

5) wymianie stolarki drzwiowej.

 1. Wykonanie branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

– modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,

– wymiany źródła ciepła,

– wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– budowy wewnętrznej instalacji gazowej,

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

UWAGA: nie można uzyskać dotacji wyłącznie na działania dodatkowe.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Gryfów Śląski.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania przyznawana będzie zgodnie z wytycznymi Programu:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania  realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji są dostępne na stronie www.gryfow.pl – w zakładce: Ochrona środowiska – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

Wnioski można składać w okresie 15.05.2023 r. – 31.08.2025 r.:

w formie papierowej: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, Sekretariat Urzędu  – I piętro;

w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Gryfów Śląski, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /8tj6jsp01z/skrytka

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Gryfów Śląski.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

Dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dostępna m.in. na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio u pana Krzysztofa Rozenbajger – pracownika  Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro, pok. 16c; tel.: 667 813 552 lub 75 78 13 552; mail: cieplemieszkanie@gryfow.pl

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Programu są dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

Opracował

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

 

Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

Ciepłe Mieszkanie to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ma zachęcać do wymiany starych pieców (stałopalnych źródeł ciepła) na nowe, niskoemisyjne oraz do działań dodatkowych np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Zachętą jest dofinansowanie.

Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.050.000 zł. na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie, który będzie realizowany w sposób ciągły – do końca 2025 r., od daty ogłoszenia naboru wniosków, który został zaplanowany na kwiecień br., co zostanie opublikowane na stronie www. gryfow.pl

O środki na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła będą mogli starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu.

Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwiwykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Trzy progi dofinansowania

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają – w przypadku poziomu podstawowego – kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny i do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

W przypadku drugiego podwyższonego progu beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel mieszkania, w którego roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W takim przypadku otrzyma on do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy – przeznaczony jest dla właścicieli, których roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Ze szczegółami w/w programu można zapoznać się m.in. na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ oraz https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje

Zapraszamy także do kontaktowania się w ww. kwestiach na bieżąco z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” – panem Krzysztofem Rozenbajger.

Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

1 Ogłoszenie o naborze wniosków do PCM_Gmina Gryfów Śląski

1.1 Program-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie

1.2 Zalacznik-1_-do-pp-Cieple-Mieszkanie-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych

2 Regulamin naboru wniosków PCM_Gmina Gryfów Śląski

2.1 Wniosek o dofinansowanie_WoD_PCM_Gmina Gryfów Śląski

2.1.1 Zał do WoD_oświadczenie współmałżonka

2.1.2 Zał do WoD_zgoda współwłaścicieli

2.1.3 Instrukcja wypełniania WoD_PCM_Gryfów Śląski

2.2 Lista-sprawdzajaca-przedsiewziecie_PCM_Gryfów Śląski

2.3 Wniosek o płatność_WoP_PCM_Gmina Gryfów Śląski

2.3.1 Tabela_zestawienia dokumentow do WoP_Gryfów Śląski

2.3.2 Instrukcja wypełniania WoP_PCM_Gryfów Śląski

2.3.3 Zał do WoP_protokół odbioru prac wykonawcy

2.4 Wzór Umowy o dofians PCM_Gmina Gryfów Śl -Beneficjent

2.4.1 Klauzle RODO

Zarządzenie nr 42_2023_Burmistrza GiM Gryfów Śl_dot PCM