Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja do pobrania

  1. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Stawki opłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Gospodarstwa domowe Teren miejski

(przy segregacji)

Teren wiejski

(przy segregacji)

Odpady zbierane

nieselektywnie

jednoosobowe 19 zł 17 zł 28 zł
dwuosobowe 35 zł 31 zł 53 zł
trzyosobowe i więcej 51 zł 45 zł 78 zł

 

  • Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne
miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi- pojemnik 120 l

 

odpady

zbierane selektywnie

odpady

zbierane nieselektywnie

48 zł 60 zł

 

  1. Termin i miejsce wnoszenia opłat

Wyliczona zgodnie ze złożoną deklaracją opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wpłacana do 15 dnia danego miesiąca        ( np. za lipiec do 15 lipca):

– przelewem na konto Gminy, tj.:

konto nr: 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041 Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

– w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Jednocześnie informujemy, że od dnia 15 stycznia 2019 r. w kasie urzędu istnieje możliwość płatności kartą.