Nieczystości ciekłe

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 poz.1454 ze zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych  na terenie Gminy Gryfów Śląski o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (pokój nr 3) oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski są:

 1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski
 2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz
 3. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 5. mToilet Sp. z o.o., ul.Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
 6. WCTRON Sp. z o. o . ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

Druk zgłoszenia DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Obowiązki właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest organem właściwym do udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski :

 • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.


Opłata skarbowa:

 • od udzielenia zezwolenia – 107 zł

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów;
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną zapewniającą oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Uwagi:
Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

wniosek o udzielenie zezwolenia- nieczystości ciekłe.doc