Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 października 2020r. w związku z pandemią koronowirusa.
Aktualności
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 października 2020r. w związku z pandemią koronowirusa.
9.10.2020
Szanowni Mieszkańcy W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 od poniedziałku 12 października 2020 r. wprowadzam do odwołania następujące zasady obsługi interesanta: Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty jest konieczny. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom (w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach) zostanie wyznaczona indywidualna godzina przyjęcia, tak aby ograniczyć kontakty osobiste do niezbędnego minimum. Wydawanie uzgodnionych z Klientem dokumentów odbywać będzie się przez okno koło drzwi wejściowych do Centrum Organizacji Pozarządowych. Akt zgonu będzie można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszej rejestracji pod numerem: 75 78 13 403 lub mail usc@gryfow.pl lub 75 78 11 266 mail grunty@gryfow.pl Pozostałe sprawy można zgłaszać przez platformę ePUAP, telefonicznie lub mailowo- dane te zostały zamieszczone na stronie gryfow.pl , facebook Przyjmowanie Mieszkańców w ramach skarg i wniosków oraz innych sprawach w sposób bezpośredni zostaje zawieszone do odwołania. Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane. Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszam, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich Mieszańców.   Gryfów Śląski 12.10.2020 rok / – / Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta        Gryfów Śląski Informator Urzędu Gminy i Miasta
STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY  ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE  W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI
Aktualności
STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI
8.09.2020
W związku z  nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, informujemy, że od dnia 4 września 2020 r. strażnicy miejscy mają prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji „śmieciowej”. Takiej samej kary może spodziewać się mieszkaniec gminy, który by płacić mniej za odpady, w złożonej przez siebie deklaracji podał mniejszą, niż rzeczywista, liczbę domowników. Mandat czeka także właściciela nieruchomości, który oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik, a tak naprawdę nie kompostuje bioodpadów. Apelujemy zatem do mieszkańców gminy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podawanie w deklaracjach faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. narodziny dziecka, powrót domownika z zagranicy/ studiów itp., właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.
Aktualności
Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.
1.09.2020
Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina zajęła wysokie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w Polsce. Ranking opracowany został przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który bada kondycję finansową gmin i powiatów z całego kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO – organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego). W rankingu za 2019 rok Gmina Gryfów Śląski uplasowała się na 70 miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce (w województwie dolnośląskim zajęliśmy piąte miejsce). Warto podkreślić, że w stosunku do roku 2018 zanotowaliśmy awans aż o 47 miejsc (pozycja w rankingu z 2018 roku to 117 miejsce). Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza gmina prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz postrzegana jest jako przyjazny samorząd. Uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz Mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi: Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, Relacja zobowiązań do dochodów ogółem, Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W badaniu ekonomiści przeanalizowali finanse 2 790 polskich gmin, miast i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii – gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. Marek Kurec Skarbnik Gminy Gryfów Śląski
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Wsparcie przedsiębiorców poprzez niskooprocentowane pożyczki finansowane ze środków UE” – 10.11.2020 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie przedsiębiorców poprzez niskooprocentowane pożyczki finansowane ze środków UE” – 10.11.2020 r.

27.10.2020 Aktualności
W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje dotyczące możliwości wsparcia przedsiębiorców poprzez niskooprocentowane pożyczki finansowane ze środków UE m.in.  na rozwój firm, zwiększenie efektywności energetycznej, odzyskanie  płynności oraz pożyczki obrotowe. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 06.11.2020 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres    e – mailowy indywidualny link do spotkania.W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców ( mikro, małych i średnich) działających na obszarze województwa dolnośląskiego zainteresowanych uzyskaniem niskooprocentowanych pożyczek na rozwój firmy. Webinarium odbędzie się: 10 listopada 2020 r. (wtorek), w godz. 12.00 – 13.00 Program spotkania: 00-12.10 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich; 10-12.20 –niskooprocentowane pożyczki ze środków UE dla firm na odzyskanie płynności – pożyczka płynnościowa z RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego); 20 -12.40 – niskooprocentowane pożyczki ze środków UE dla firm – pożyczka na rozwój; na zakup nieruchomości, duża pożyczka inwestycyjna oraz  pożyczka obrotowa ; 40- 13.00 – niskooprocentowane pożyczki ze środków UE dla firm –unijne pożyczki na efektywność energetyczną w MŚP oraz pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych);   Organizator spotkania : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

27.10.2020 Aktualności
Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.
Małe przetwórstwo i RHD – od dziś możesz złożyć wniosek

Małe przetwórstwo i RHD – od dziś możesz złożyć wniosek

27.10.2020 Aktualności
26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.
Posiedzenie komisji mieszkaniowej odwołane

Posiedzenie komisji mieszkaniowej odwołane

26.10.2020 Aktualności
KOMUNIKAT  KOMISJI  MIESZKANIOWEJ   W  związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 posiedzenie komisji dnia 03 listopada 2020r. nie odbędzie się .                                                                    Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej                                                                                                                                             Jerzy Guzy

Posiedzenie komisji mieszkaniowej odwołane

26.10.2020
Aktualności

Wstrzymanie przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego przy ul. Kościelnej 21 w Lwówku Śląskim Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim.

26.10.2020
Aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwraca się z gorącą prośbą do osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 o oddawanie osocza.

21.10.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
„Panie Prezydencie Duda Andrzej – już 49 napadów zbrojnych policjantów!”

„Panie Prezydencie Duda Andrzej – już 49 napadów zbrojnych policjantów!”

27.10.2020
23  październik  2020r. ( rok – dwa  tysiące  dwudziesty ). Józef  Zenon  Poświata,  Łaskarzew  ( 08-450 ),  ul.  Szkolna  3   RODACY – PANI – PANOWIE – POLACY, zapraszam Was Państwa – do przeczytania mój list o zagnieżdżonym bezprawiu na Posterunku (były Komisariat) Policji w Łaskarzewie. Moje życie i zdrowie – Józef Zenon Poświata, Łaskarzew, ul. Szkolna 3 – od 2004r. jest zagrożone ze strony sadystów, bandytów, TERRORYSTÓW, pasożytów policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie. W legendzie tego mojego listu w wyszczególnionych punktach, opisałem w skrócie najbardziej drastyczne sytuacje, jakie doświadczyłem od bandytów policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie. punkty: 02, 03, 05, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 44, 46, 52, 54, 56, 61. Przeczytajcie, wczytajcie się Państwa szczególnie w punkt 22 ! w mojej legendzie tego listu. Treść moich listów lub zbliżoną treść, rozpowszechniam w Polsce od dn. 14-07-2016r. Do dn. 22-10-2020r. wysłałem – pięćdziesiąt jeden tysięcy, czterdzieści ( 51.040 ) listów. Dowiecie się Państwa z listu, że kontrolowany marazm i tumiwisizm – znieczulica na moją tragedię życiową w POLSKIM WYMIARZE PRAWA, w POLSKIEJ PRAWORZĄDNOŚCI, OSÓB STANOWIĄCYCH i EGZEKWUJĄCYCH PRAWO w RZECZYPOSPOLITEJ – – trwa od dn. 23-07-2015r.!!!. „Pan Prezydent Duda Andrzej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKA Panie Prezydencie Duda Andrzej, Prezydent Rzeczypospolita Polska. Już minęło 5 lat ukrywania TERRORU stosowanego przez policjantów !. W dn. 23-07-2020r. minęło pięć ( 5 ) lat, kiedy wysłałem pierwszy list w dn. 23-07-2015r. o godz. 22:52 pocztą elektroniczną na kontakt e-mail: po.siedlce@ms.gov.pl do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Wówczas oskarżyłem bandytów policjantów z Posterunku (wcześniej Komisariat) Policji w Łaskarzewie, o dokonanie aż 12 napadów zbrojnych, sadyzm i inne rozboje bandyckie. Od dnia 02-09-2020r. na koncie w/w policjantów jest minimum 49 napadów zbrojnych. Od dn. 23-07-2015r. w temacie bandytyzmu i bezprawia zagnieżdżonego w GNIEŹDZIE ZŁA – na Posterunku (były Komisariat) Policji w Łaskarzewie – NIC! – nie zrobiono. Haker, hakerzy wciąż grasują w moim laptopie – oczekuję ukrócenia tego bezprawia!. E-maile adresatów i daty do kogo i kiedy napisałem i wysłałem pierwsze listy pocztą internetową o kolejnych dokonywanych napadach zbrojnych policjantów z Posterunku (wcześniej Komisariat) Policji w Łaskarzewie – – dn. 23-07-2015r. o godz. 22:52 zgłosiłem o 12 napadach zbrojnych na kontakt e-mail: po.siedlce@ms.gov.pl w dn. 28-12- 2015r. o godz. 09:43 zgłosiłem o 20 napadach zbrojnych na kontakt: skargi.kgp@policja.gov.pl w dn. 30-05-2016r. o godz. 10:02 zgłosiłem o 34 napadach zbrojnych na kontakt e-mail: bp@prezydent.pl w dn. 10-02-2017r. o godz. 10:36 zgłosiłem o 36 napadach zbrojnych na kontakt: biuro.podawcze@pk.gov.pl w dn. 27-02-2017r. o godz. 11:37 głosiłem o 37 napadach zbrojnych na kontakt: biuro.podawcze@pk.gov.pl Śledztwo wszczęto dopiero w dn. 10-04-2017r. – parodia śledztwa trwa !!!. w dn. 29-05-2017r. o godz. 10:01 zgłosiłem o 38 napadach zbrojnych na kontakt e-mail: skargi@ms.gov.pl w dn. 16-03-2020r. o godz. 14:39 zgłosiłem o 48 napadach zbrojnych na kontakt e-mail: rzecznik@pk.gov.pl w dn. 02-09-2020r. o godz. 09:15 zgłosiłem o 49 napadach zbrojnych na kontakt e-mail: bprm@kprm.gov.pl Ta Zbrojna Zorganizowana Grupa Przestępcza TERRORYSTÓW Policjantów wciąż skutecznie GRASUJE!. Wymienieni w legendzie mojego listu TERRORYŚCI POLICJANCI do chwili obecnej nawet nie zostali zawieszeni w swoich obowiązkach w pracy. Znakomita większość sadystów, bandytów, pasożytów policjantów ukrywa się !. Ja – Józef Zenon Poświata, Łaskarzew (08-450), ul. Szkolna 3. chcę jeszcze żyć ! Od dn. 31-07-2020r. wysyłam bezpośrednio i pośrednio kolejne moje listy pocztą elektroniczną na kontakty jak niżej do każdej z przedstawionych osób – Polskiego Rządu, Sejmu, Senatu i Prawa – czuwających nad Polską Praworządnością. Potwierdzam jednocześnie moje wysłanie listów do niżej przedstawionych osobowości na kontakty jak niżej; w dn. 22-07-2020r. w godz. 13:03 do 14:30 i w dn. 23-07-2020r. w godz. 10:52 do 11:56. Osoby – Pan Prezydent Duda Andrzej, Prezydent Rzeczypospolita Polska, kontakt e-mail: bp@prezydent.pl Pani Marszałek Witek Elżbieta, Marszałek Sejmu Rzeczypospolita Polska, kontakt: Elzbieta.Witek@sejm.pl Pan Marszałek Grodzki Tomasz, Marszałek Senatu Rzeczypospolita Polska, e-mail: Tomasz.Grodzki@senat.gov.pl Pan Premier Morawiecki Mateusz, Premier Rzeczypospolita Polska, kontakt e-mail: bprm@kprm.gov.pl Pan Senator Pociej Aleksander, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, e-mail: kpcpp@senat.gov.pl Pan Poseł Ast Marek, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kontakt e-mail: Marek.Ast@sejm.pl Pan Poseł Szczepański Wiesław – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Wieslaw.Szczepanski@sejm.pl Pan Poseł Tomczyk Cezary – Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, kontakt e-mail: Cezary.Tomczyk@sejm.pl Pan Poseł Gawkowski Krzysztof, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewica, kontakt: Krzysztof.Gawkowski@sejm.pl Pan Poseł Kosiniak-Kamysz Władysław, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl Pan Minister Ziobro Zbigniew, Minister Sprawiedliwości, Rzeczypospolita Polska, e-mail: bm@ms.gov.pl Pan Minister Kamiński Mariusz, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontakt: minister@mswia.gov.pl Pan Prokurator Święczkowski Bogdan, Prokurator Generalny – Prokuratura Krajowa, e-mail: rzecznik@pk.gov.pl Pan Komendant Szymczyk Jarosław, Komenda Główna Policji w Warszawie, kontakt: rzecznikkgp@policja.gov.pl Do Pana Prezydenta Duda Andrzej – Prezydent Rzeczypospolita Polska, listy napisałem i przesłałem pocztą elektroniczną w dn. 18-06-2019r. o godz. 09:20 i o godz. 09:48, na kontakt e-mail: listy@prezydent.pl, jak też w dn. 27-07-2020r. o godz. 09:17, oraz w dn. 02-09-2020r. o godz. 14:48 na kontakt e-mail: bp@prezydent.pl (49) czterdzieści dziewięć NAPADÓW ZBROJNYCH Zbrojnej Zorganizowanej Grupy Sadystów, Terrorystów Policjantów, z Posterunku (Komisariatu) Policji w Łaskarzewie Z 49, 32 trzydzieści dwa napady zbrojne, dokonali w/w policjanci na inne osoby (wiem imiennie który policjant, ilu było policjantów, na kogo dokonali dany napad zbrojny i gdzie – lokalizacja miejsca). Bandyci policjanci, w każdym napadzie zbrojnym strzelali z broni palnej – ostrą amunicją. W 11 napadach zbrojnych z 17 dokonanych na mnie zostałem ranny – w tym po 4 napadach zbrojnych byłem reanimowany. W każdym napadzie zbrojnym na mnie, ci terroryści policjanci strzelali do mnie, z broni palnej – ostrą amunicją Dlaczego?! – POLSKI WYMIAR PRAWA, OSOBY POLSKIEJ PRAWORZĄDNOŚCI, tak boicie się ewentualnej – KONFRONTACJI SŁOWNEJ, mojej osoby – z bandytami policjantami; 45707, 91917, 62626, 01507, 82929, 5541A, oraz policjant – brat policjanta 64765. (45707, 62626, 5541A, 82929, 01507, 91917, 64765 – nr rejestracyjne samochodów prywatnych – policjantów). Policjant 5541A – Wasiński Łukasz, policjant 62626 – Paziewski Dariusz, policjant 45707 – Majsterek Wiesław. Polski Wymiarze Sprawiedliwości – przebudź się !!! ja – chcę jeszcze żyć Do Prokuratur, Policji i Ministerstw piszę i wysyłam listy oraz ciągle uaktualniam legendę od dn. 23-07-2015r. (od dn. 23 lipca, dwa tysiące piętnastego roku). Panie Prezydencie Duda, piszę w moim liście o zagnieżdżonym bezprawiu, na Posterunku ( Komisariacie ) Policji w Łaskarzewie. Kontrolowany marazm w Polskim Wymiarze Prawa, gdzie śledztwo dotyczące minimum 49 napadów zbrojnych, czynów sadystycznych i innych rozbojów dokonanych na mnie przez TERRORYSTÓW policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie już trwa od 10 -04- 2017r., pomimo że bandytów policjantów podałem i podaję imiennie. Śledztwo prowadzą: Pan Prokurator Rejonowy Wójcik Leszek i zastępca Prokuratora Rejonowego – Pan Ignasiak Marcin, obaj Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Piszę też o ciągłym przeszkadzaniu mi w korzystaniu z mojego laptopa, o ingerowaniu hakerskim w mój laptop. Moje życie i zdrowie – Józef Zenon Poświata, Łaskarzew, ul. Szkolna 3, jest z każdym dniem od 2004r. co raz bardziej zagrożone, ze strony bandytów policjantów, z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie. Pozorowane działania Pana Ministra Ziobro Zbigniew, Minister Sprawiedliwości – Rzeczypospolita Polska, jak też Pana Prokuratora Święczkowski Bogdan, Prokurator Generalny – Prokuratury Krajowej, kiedy napisałem i wysłałem pierwszy list do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w dn. 23 -07- 2020r. o godz. 22:52, na policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, ograniczyły się tylko do przesyłania sobie na wzajem moich listów i powiadamiania mnie o tym. Przesyłam Panu Prezydentowi, list wraz z moją legendą, gdzie z sześćdziesięciu jeden ( 61 ) punktów, pozostawiłem punkty w których opisałem najbardziej drastyczne sytuacje, jakie doświadczyłem od policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie – punkty: 02, 03, 05, 14, 16, 17, 18, 19, a szczególnie pkt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 44, 46, 52, 54, 56, 61. Panie Prezydencie Duda, w państwie praworządnym, jakim jest Rzeczypospolita Polska, chcę mieć prawo żyć bezpiecznie. Na chwilę obecną moje życie i zdrowie, jest zagrożone przez terrorystów, policjantów z za mojej ściany, z gniazda – wylęgarni zła, jakim był i jest Posterunek ( Komisariat ) Policji w Łaskarzewie. Panie Prezydencie Duda, do chwili obecnej bandyci policjanci, nawet nie zostali zawieszeni w swoich obowiązkach w pracy, a znakomita większość z wymienionych terrorystów policjantów ukrywa się. Terroryści policjanci: Łukasz Wasiński – 5541A, Dariusz Paziewski – 62626, co raz przyjeżdżają na kilkanaście, lub kilkadziesiąt minut i szwendając się w pobliżu Posterunku Policji w Łaskarzewie, realizują zło jakie w domu wcześniej uknują. Natomiast policjanta Majsterek Wiesław – 45707, Pan Minister Błaszczak Mariusz – – były Minister MSWiA, ukrył na innym Posterunku Policji. Panie Prezydencie Duda, wyjątkowa znieczulica i wyjątkowo skuteczny tak zwany tumiwisizm, osób z Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, a dotyczący mojej ogromnej tragedii życiowej – TRWAJĄ W NAJLEPSZE !!!!!!!. Do Pana Prezydenta Duda Andrzej, Prezydent Rzeczypospolita Polska, listy napisałem też i przesłałem pocztą elektroniczną w dn. 18 -06- 2019r. o godz. 09:20 i o godz. 09:48, na kontakt e-mail: listy@prezydent.pl , oraz w dn. 28 -03- 2020r. o godz. 08:05, na kontakt e-mail: witryna.obywatelska@prezydent.pl , jak też w dn. 25 -03- 2020r. o godz. 09:40 i w dn. 08 -05- 2020r. o godz. 07:20 !, oraz w dn. 02 -06- 2020r. o godz. 14:13, i dn. 02 -07- 2020r. o godz. 11:17, na kontakt: bp@prezydent.pl Listy do Pana Prezydenta Duda Andrzej, piszę też i wysyłam na kontakty e-mail: kprp.iod@prezydent.pl , fdp.panstwo@prezydent.pl Kopie tysięcy moich listów, które napisałem i wysłałem pocztą elektroniczną do; Pan Prezydent Duda Andrzej, Pani Marszałek Witek Elżbieta, Pan Marszałek Grodzki Tomasz, Pan Premier Morawiecki Mateusz, do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, do osób z Polskiego Rządu, do Państwa Ministrów, Prokuratorów i Komendantów Policji, do osób z urzędów Polskiego Wymiaru Prawa, jak też do Państwa; Prezes Mediów Narodowych, Prezes Telewizja Polska i Prezes Polskie Radio, mam zachowane w moich pocztach internetowych jako dowód rzeczowy na brak zrozumienia w mojej ogromnej gehennie życiowej, mojej tragedii życiowej. Od dn. 23 -07- 2015r. w moich listach opisuję i wysyłam listy o moim zagrożonym życiu i zdrowiu ze strony prowokatorów, TERRORYSTÓW, pasożytów policjantów z Posterunku ( były Komisariat ) Policji w Łaskarzewie. POLSKI WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, POLSKIE PRAWO, POLSKA PRAWORZĄDNOŚĆ – Panie Prezydencie Duda Andrzej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – kiedy zostanie wyeliminowane zagrożenie mojego życia i zdrowia, grożące mi ze strony sadystów, bandytów, pasożytów, prowokatorów, TERRORYSTÓW policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie.   Legenda: uaktualniona – 15 sierpień 2020r. Niżej z sześćdziesięciu jeden ( 61 ) punktów, wybrałem punkty, w których opisałem napady zbrojne, oraz najbardziej drastyczne czyny sadystyczne i bandyckie, jakie dokonali na mnie, bez najmniejszego powodu, policjanci z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, od 2004r. ( od dwa tysiące czwartego roku ). Policjant z samochodu o numerach rejestracyjnych 91917 – ukrywa się od czerwca 2017r.. Policjant – – – – – – – – – – – – – – – – – – 62626 – ukrywa się od jesieni 2017r.. ( Paziewski Dariusz ) Policjant – – – – – – – – – – – – – – – – – – 45707 – ukrywa się od jesieni 2016r.. ( Majsterek Wiesław ) Policjant – – – – – – – – – – – – – – – – – – 82929 – ukrywa się od jesieni 2016r.. Policjant – – – – – – – – – – – – – – – – – – 01507 – ukrywa się od jesieni 2017r.. Policjant – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5541A – ukrywa się od stycznia 2018r.. ( Wasiński Łukasz ) Policjant – brat policjanta z samochodu o numerach rejestracyjnych 64765 – ukrywa się od wiosny 2015r.. 01 02 Przy zewnętrznej stronie narożnej parkanu cmentarnego w Łaskarzewie, policjant 91917, oraz drugi z policjantów, oddali do mnie około sześć strzałów. Jeden z pocisków trafił mnie między lewe oko a ucho, po tym trafieniu upadłem i straciłem świadomość. Inny pocisk zrobił w mojej marynarce dziurę przy prawej kieszeni. Strzelali do mnie równocześnie policjanci: policjant 91917, oraz policjant który za udział w tym napadzie zbrojnym na mnie, od kilku lat przebywa w więzieniu. Trzeci policjant kierowca samochodu służbowego policyjnego którym policjanci przyjechali, nie wyszedł z samochodu policyjnego i do mnie nie strzelał. Policjant kierowca ukrywa się od 2013r.. Strzelający do mnie dwaj policjanci, strzelali do mnie równocześnie opierając się o samochód policyjny od strony pasażera. Nie wiem kto wezwał Karetkę Reanimacyjną, zebranych było kilkoro osób. Na cmentarzu w Łaskarzewie od wczesnego rana do późnego wieczora, zawsze ktoś jest. Byłem reanimowany i opatrywany przez Lekarzy z Karetki Reanimacyjnej. Lekarze zadecydowali żeby zabrać mnie do szpitala w Garwolinie. Natomiast policjanci nie wyrazili zgody i Lekarzy wygonili do Karetki Reanimacyjnej, oraz Karetkę Reanimacyjną ostrzelali. Jeden pocisk na pewno trafił w Karetkę Reanimacyjną, słyszałem metaliczny pogłos, drugi pocisk padł przy tylnej prawej oponie Karetki Reanimacyjnej. Policjant 91917 wciąż grasuje i wiem że do chwili obecnej brał jeszcze udział w kilkudziesięciu napadach zbrojnych i rozbojach wraz z innymi policjantami. 03 Przed Przychodnią Lekarską w Łaskarzewie strzelał do mnie policjant 91917. Policjantów było więcej, czterech lub pięciu. Sytuacja rozgrywała się około godz. 06 rano, policjanci zmieniali się na służbie. Policjant 82929 przyjechał do pracy rano – kilka razy mnie uderzył. Przed Przychodnią Lekarską w kolejce do Lekarza było nas około 10 osób. Pocisk zranił mnie w czoło, nie pamiętam kto mnie opatrywał. 04 05 Na ul. Warszawskiej w Łaskarzewie, idąc od stacji kolejowej w pobliżu pawilonu Biedronka, policjant 62626 wysiadł z samochodu policyjnego i oddał do mnie minimum 6 strzałów. Policjant kierowca pozostał w samochodzie. Jeden z pocisków zranił mnie w głowę, inny pocisk zrobił mi dziurę w bluzie. Byłem ranny, opatrywali mnie Lekarze z Karetki Pogotowia. Policjanci nie pozwolili Lekarzom zabrać mnie do szpitala. Policjanci a było ich kilku, rozpędzali zbierających się ludzi. Mnie wolno było pójść do domu kiedy krew z mojej głowy lekarze zatamowali. Opatrunek na mojej głowie miałem zmieniany kilka razy. Policjanci przemocą wsadzili Lekarzy do Karetki Pogotowia i zmusili ich do odjazdu. Mnie opatrunek z mojej głowy policjanci zerwali gdy byłem na przeciw Biedronki, następnie gdy doszedłem do skrzyżowania ulic przy domach mieszkalnych – idąc od Biedronki, zamieniono mi bluzę. Policjanci wyszli z ulicy prostopadłej do ul. Warszawskiej przy zabudowaniach ( później dowiedziałem się, że oni tam czekali ukryci ) i zamienili mi bluzę na dobrą, żeby nie było dziury po pocisku, typ i kolor bluzy taki sam. Tak policjanci działali żebym nie zapamiętał o zaistniałej sytuacji (dziura w bluzie po pocisku). 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Na peryferiach Łaskarzewa w lesie za cmentarzem, policjanci: 82929, 5541A, 91917, 01507, oraz policjant, który jest bratem policjanta 64765, oddali do mnie co najmniej kilkanaście strzałów. Pamiętam że pierwszy pocisk trafił mnie w wierzchołek głowy i mnie odwrócił plecami do bandytów policjantów. Drugi pocisk trafił mnie pod prawą łopatkę. Trzeci pocisk trafił mnie za prawym uchem i po tym trafieniu zacząłem tracić świadomość. Docierał do mnie tylko pisk, przeraźliwy krzyk kobiety, oraz wielu zebranych już osób (ok. 130 m. od cmentarza jest osiedle). Do lasu co dziennie chodziłem na spacer ( jestem po zawale ). Pamiętam że strzały policjantów nakładały się na siebie, policjanci strzelali do mnie równocześnie. Kiedy zacząłem odzyskiwać przytomność, leżałem przy drodze w lesie, w miejscu gdzie do mnie strzelano. Miałem obandażowaną głowę i piersi dookoła. Reanimowali mnie i opatrywali mnie Lekarze z Karetki Reanimacyjnej stojącej około 50 m. dalej, pomiędzy lasem a parkanem cmentarnym. Drogą leśną przy której leżałem, swobodnie mogą jeździć i jeżdżą ciężkie samochody bagażowe. Później z orientowałem się kiedy policjanci zaczęli strzelać także do Lekarzy, że Lekarzom policjanci nie pozwolili dojechać do mnie Karetką Reanimacyjną ( patrz pkt. 40 ). Wiem że jednego z Lekarzy pocisk trafił i był reanimowany przez swoich kolegów z Karetki Reanimacyjnej. 15 16 Policjanci: 91917, 62626, oraz policjant, brat policjanta 64765, włamali się do domu mojej Matki i w mieszkaniu gdzie ja śpię, w mojej obecności policjant 91917 włożył pistolet do szafy. W momencie kiedy policjant 91917 wkładał pistolet na półkę w szafie, brat policjanta 64765 szybko odwrócił się. Wcześniej policjant 62626, kilka razy przeglądnął koszulę po koszuli na opisanej półce w szafie i dziwił się jak mógł tego pistoletu nie znaleźć. Zawsze po takiej prowokacji, byłem przez policjantów kopany i bity do nieprzytomności. Każdą prowokację policjantów w stosunku do mnie u mnie w domu, czy też na peryferiach Łaskarzewa, zabezpieczał samochód ( patrz pkt 22 ). Policjantów którzy w różnym czasie i w pięciu (5) innych miejscach, dokonali na mnie prowokacji z podrzuconymi przez nich pistoletami nie zapamiętałem. Razem takich prowokacji z podrzuconymi pistoletami przez policjantów było sześć (6). 17 Strzał do mnie przez okno, do mieszkania w którym śpię. Za oknem stali policjanci; Wasiński Łukasz – – 5541A i 91917, prawdopodobnie strzelał do mnie policjant 91917. Pocisk otarł się o moją głowę – krwawiłem, opatrunek na moją głowę ktoś mi nałożył niewidocznym wysięgnikiem. 18 Do domu w którym mieszkam od strony ulicy weszło do mieszkania dwóch policjantów, ci policjanci to; Paziewski Dariusz – 62626 i Wasiński Łukasz – 5541A. Policjanci bez wstępnych ceregieli położyli na stoliku walizkę, a kiedy walizkę otworzyli, walizka wypełniona była banknotami w równych paczkach tak spiętych jak to robią banki i dopowiedzieli że te pieniądze są dla mnie. Następnie policjanci przenieśli walizkę z pieniędzmi na podłogę, żeby pieniądze zobaczyła moja Matka – moja Matka leżała na łóżku po przebytych dwóch udarach. Chwilę później stojący na ulicy tuż za otwartym oknem policjant 91917, krzyknął do policjantów zamykajcie walizkę i wychodźcie, jego Matka już będzie pamiętać o pieniądzach. Policjanci wyszli z pieniędzmi w zamkniętej walizce. Miałem być w coś wrobiony ( patrz pkt. 46 ). 19 Przed pocztą w Łaskarzewie, policjanci zaatakowali mnie kolejny raz, bardzo szybko zebrało się dość dużo osób. Ktoś mądrze zareagował i dyskretnie powiadomił grupę antyterrorystyczną. Przekomarzanie się między mną i broniącymi mnie mieszkańcami z Łaskarzewa a policjantami trwało przez pewien czas, aż zdążyła przyjechać grupa antyterrorystyczna. Osoby z grupy antyterrorystycznej powiedzieli, że na policjantów z Posterunku Policji w Łaskarzewie, ciągle napływają skargi. Grupa antyterrorystyczna, szybko rozbroiła policjantów z Posterunku Policji w Łaskarzewie, zabierając im pistolety i paralizatory. Dlaczego policjanci nie zostali rozliczeni za sadyzm i bandytyzm, ogólnie ujmując za stosowany terror !!!. 20 21 22 Wszelki sadyzm i bandytyzm w tym napady zbrojne policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, przygotowywali i przygotowują oraz zgrywają w czasie informatycy, programiści policjanci pracujący na tutejszym Posterunku Policji. Napady zbrojne i inne rozboje synchronizował na komputerze zgrywając w czasie policjant Majsterek Wiesław 45707 – były informatyk ( ludzie to roboty ). Komputer do programowania ludzi znajduje się w pokoju do którego prowadzi wejście z pokoju gdzie dyżuruje policjant za okienkiem. Policjanci ( tak zwani żołnierze ) bardzo często śmiali się przed moim oknem ze mnie, mówiąc jednocześnie do mnie, za 2 godz. dowiesz się dlaczego tak się cieszymy. Oni przecież wiedzieli wcześniej, kiedy dokonają na mnie napad zbrojny, rażą mnie paralizatorem, czy pobiją. W dużym samochodzie policyjnym który zabezpieczał napady zbrojne policjantom jeździło dwóch policjantów, jednym z nich był policjant 82929 – który ukrywa się od jesieni 2016r.. Policjanci z dużego samochodu którzy zabezpieczali innym policjantom napady zbrojne i inne rozboje, stawali tym samochodem w pewnym oddaleniu, często samochód maskując jeżeli sytuacja tego wymagała. W mieście policjanci stawali dużym samochodem na ulicy równoległej do ulicy na której dokonywali kolejny rozbój ich koledzy policjanci. Zdarzało się że policjanci wjeżdżali samochodem na cudzą posesję, na podwórko w celu lepszego ukrycia się. Kilka razy zdarzyło się, że grupa osób zauważyła zamaskowany samochód policyjny i poszła sprawdzić dlaczego tak w pewnym oddaleniu, wtedy z tego samochodu uciekał jeden a czasami dwóch policjantów którzy zabezpieczali dany rozbój policjantom. W samochodzie tym policjanci mieli komputer do programowania ludzi. Z komputera w samochodzie pomagając sobie niewidocznym wysięgnikiem, policjanci programowali i programują ludzi na ból, cierpienia, niedorzeczności, manipulują pamięcią i samopoczuciem. Niewidoczny wysięgnik pomagał i pomaga policjantom podczas napadów zbrojnych, czynów sadystycznych i innych rozbojów !, oraz przy zacieraniu śladów przestępstw. O przemyślnych podstępach bandytów policjantów opisałem pod punktem 54. Niewidoczny wysięgnik w dalszym ciągu jest pomocny policjantom do programowania ludzi na ból i inne cierpienia oczekujących rano w kolejce przed Przychodnią Lekarską w Łaskarzewie do zapisu do Lekarza. Przychodnia Lekarska i Posterunek Policji w Łaskarzewie sąsiadują na jednym podwórku w odległości dziesięciu (10) metrów. Od 2016r. duże samochody policyjne były ukryte, lecz zauważyłem, że bardzo często policjanci z Posterunku Policji w Łaskarzewie, wyjeżdżają na patrole samochodem policyjnym cywilnym, by za chwilę wyjechać samochodem policyjnym służbowym i po pewnym czasie razem wrócić. Aktualnie policjanci grasują całymi nocami dużym samochodem policyjnym, natomiast w dzień knują nie wynurzając się z gniazda zła, jakim był i jest Posterunek ( były Komisariat ) Policji w Łaskarzewie. Policjanci z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie – to zło, zajmują się programowaniem ludzi na ból i inne cierpienia, wykorzystują sytuację że jesteśmy robotami, gdyż ludzie to doskonałe roboty !!!. Policjanci: Wasiński Łukasz – 5541A, Paziewski Dariusz – 62626, Majsterek Wiesław – 45707, wciąż grasują !!!. Panie Prezydencie Duda Andrzej, Prezydent Rzeczypospolita Polska, Pani Marszałek Witek Elżbieta – Marszałek Sejmu, Panie Marszałku Grodzki Tomasz – Marszałek Senatu, Panie Premierze Morawiecki Mateusz, jak też Rząd Rzeczypospolitej, Państwa Posłowie, jak też Państwa Senatorowie Rzeczypospolitej, Panie Ministrze Ziobro Zbigniew – Minister Sprawiedliwości, Panie Ministrze Kamiński Mariusz – Minister MSWiA, Panie Ministrze Zagórski Marek, Minister Cyfryzacji, Rzeczypospolita Polska, Panie Prokuratorze Święczkowski Bogdan, Prokurator Generalny – Prokuratura Krajowa, Państwa Prokuratorzy – Rzeczypospolita Polska, Panie Komendancie Szymczyk Jarosław, Komenda Główna Policji w Warszawie, kiedy ? zostanie stłamszone bezprawie zagnieżdżone na Posterunku ( Komisariacie ) Policji w Łaskarzewie ?!. Wszystkie wyżej wymienione osoby obejmując swój zaszczytny urząd w Rzeczypospolitej, dopowiedziały z własnej woli do Roty Przysięgi – „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. Mój dopisek – niech Wasze czyny podążają za Waszym dopowiedzianym zdaniem – „Tak Mi Dopomóż Bóg” !. Pytam wymienione osoby Polskiej Praworządności – jak policjanci rozliczyli się z wystrzelanej amunicji z broni palnej i co pisali w raportach z każdego dnia kiedy zdawali służbę – wcześniej używając broni. 23 Na ul. Szkolnej w Łaskarzewie na przeciw Posterunku Policji, rażony byłem paralizatorem przez policjanta 91917. Policjant 91917 powiedział mi, że jeszcze muszę pocierpieć około dwa lata, później zostanę zlikwidowany. Słowa te policjant 91917 wypowiedział w 2011r.. Upadłem przy słupie i byłem kopany. 24 Na cmentarzu grzebalnym w Łaskarzewie, kiedy stałem przy grobie rodzinnym w dzień świąteczny rażony zostałem paralizatorem przez policjanta 96505, w obecności innych policjantów. 25 Na ul. Garwolińskiej w Łaskarzewie, po drugiej stronie ulicy na przeciw banku, paralizatorem raził mnie policjant 91917. Było z nim jeszcze dwóch innych policjantów. Kiedy upadłem byłem kopany. 26 Na ul. Warszawskiej w Łaskarzewie przy Pollenie, rażony byłem paralizatorem przez policjanta, szło ich dwóch. Paralizatorem raził mnie policjant – brat policjanta 64765, drugim policjantem był policjant 96505. Kiedy upadłem byłem kopany. Wiem z opowiadań zebranych osób, że policjant 96505 szybko uciekł. 27 Na ulicy Dąbrowskiego w Łaskarzewie tzw. Kępki, policjant kierowca skierował samochód policyjny na dużej prędkości na mnie, po prostu policjant chciał na mnie wjechać samochodem. Szedłem brzegiem ulicy, brak chodnika. Pasażerem był drugi policjant. Trzepnęli w drzewo. 28 Na rondzie w Łaskarzewie, kiedy dochodziłem do przejścia dla pieszych, policjant zaczął zgrywać w czasie w bardzo zauważalny sposób swoją prędkość w samochodzie policyjnym, a kiedy wszedłem na pasy ( miejsce przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym, szedłem do autobusu), policjant kierowca raptownie skierował samochód policyjny na mnie. Jawnie chciał na mnie wjechać samochodem. Udało mnie się odskoczyć. Pasażerem był drugi policjant, prawdopodobnie z tyłu na siedzeniu siedział trzeci policjant. Trzepnęli w drzewo przy rondzie od strony skwerku, przed kioskiem. 29 30 31 W 2012r. policjanci z Posterunku (Komisariat) Policji w Łaskarzewie, dosypywali mi truciznę do jedzenia ( przez minimum pół roku ). Jeden policjant nie wytrzymał nerwowo i powiedział, że on nie będzie do tego należał i podał też nazwę trucizny. Nazwy trucizny nie zapamiętałem. Truciznę do mojego jedzenia policjanci dosypywali niewidocznym wysięgnikiem. Byłem na wykończeniu, byłem umierający. 32 W 2015r. byłem w nocy duszony na moim łóżku przez policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie. Kiedy policjanci mnie dusili przystawili do mojego ucha mikrofon, żebym posłuchał ich jakże radosnych komentarzy. Tak mocno nacisnęli mój przełyk, że aż wcisnęli mi przełyk w gardło. Jak się mocno naprężyłem, to resztkami sił udało mnie się przełyk z gardła wycisnąć na tyle, że zacząłem łapać oddech. Ktoś z policjantów na Posterunku krzyknął do sadystów policjantów co robicie, usłyszałem te słowa przez mikrofon. Duszenie mnie policjanci ponawiali wiele razy. Ostatni raz byłem duszony 27 -02- 2018r., o godz. 21:56. W tym czasie na pewno służbę pełnił policjant WG 83088. Zaciśnięto mi nos a kiedy się szamotałem wyłączano mi pamięć. Myślę że policjant 6579E będzie wiedział więcej na ten i na inne tematy, jak np. kto się włamał do moich poczt w internecie i skradł mój pamiętnik. 33 34 Od czasu jak pobudowano Posterunek policji w Łaskarzewie, na Szkolnej 3, tj. od około 1990r., co noc lub przynajmniej trzy, cztery razy w tygodniu, mam wbijaną szpilkę pod paznokieć, bywa że pod dwa paznokcie. Zawsze policjanci sadyści robią to w nocy tym niewidocznym wysięgnikiem. Od lipca 2016r. policjanci wbijają mi szpilkę pod paznokieć przeciętnie raz na tydzień. Wbijanie szpilki pod mój paznokieć aktualne. 35 36 37 38 39 40 Na peryferiach Łaskarzewa, między parkanem cmentarnym a lasem, zostałem pobity przez policjantów: 82929, 5541A, 01507, 91917, oraz policjanta – który jest bratem policjanta 64765. Pamiętam rozmowę między policjantami do czasu kiedy miałem świadomość mówili – tak bić, żeby mnie zabić, gdyż już za dużo o nich wiem ( o policjantach ), później straciłem świadomość ( zostałem zamroczony ). Policjant który jest bratem policjanta 64765, miał na czub buta nakładane uformowane żelazo ( tzw. kastet ), zmysłowo połączone z paskiem ze skóry i z tyłu buta zapinane na sprzączkę. Uratował mnie krzyk kobiety do, na policjantów. Głośna reakcja tej kobiety zaczęła przywracać też moją świadomość. Głośne larum zwołało mieszkańców z osiedla usytuowanego w pobliżu cmentarza. Na zaistniałą sytuację, reakcją policjanta 82929 było przystawienie mi do pleców prawdopodobnie pistoletu, grożąc mi że nie wolno mnie odwracać się do chwili aż on schowa się w lesie. Natomiast policjant 5541A kazał mi pójść do lasu tam gdzie zwykle chodzę, gdyż tam będzie dla mnie finał. Policjant 5541A wziął też pod uwagę, iż mogę jeszcze raz przeżyć ( nastąpił głośny śmiech policjantów ) i wtedy dopowiedział, że dowiem się wówczas kto jest ten policjant co schował się w lesie i dodał jeżeli będziemy odpowiadać – to wszyscy Policjant 82929 skrył się między drzewami w kierunku ukrytego dużego samochodu. Ten duży samochód ( patrz pkt. 22 ) stał w lesie po mojej prawej stronie, patrząc – kiedy już po strzałach policjantów do mnie ( wróć do pkt. 14 ) odzyskałem świadomość i zacząłem iść głębiej w las. W lesie policjanci mięli ukryte wszystkie policyjne samochody. W lesie też policjanci przebierali się, gdyż zapamiętałem w/w policjantów w tej zaistniałej sytuacji raz w cywilnych ubraniach, raz w polowych ubraniach !!! ). Przypominam sobie też kiedy zacząłem odzyskiwać świadomość, jak brat policjanta 64765 odpinał kastet ze swojego buta w lesie, natomiast policjant 5541A kłócił się z policjantem 01507, że przecież zmowa między nimi była inna. Zrozumiałem, że ten napad bandycki na mnie przygotowali policjanci w pięciu wspólnie, a realizowali każdy według swojego planu, każdy na swój sposób. Oni zaczęli się sprawdzać na wzajem a na mnie nie zwracali już uwagę. Policjanci prowadzili między sobą luźną rozmowę. Ja dla bandytów policjantów już przestałem istnieć, gdyż tam w lesie miałem być zlikwidowany. Z obserwacji w zaistniałej sytuacji wywnioskowałem, że najwyżej w hierarchii wśród tych pięciu jest policjant 82929. 41 Strzał bandycki policjanta Majsterek Wiesław – 45707 do mnie kiedy siedziałem na fotelu w Gabinecie Lekarskim w Przychodni Lekarskiej w Łaskarzewie. Policjant Majsterek strzelił do mnie przez otwarte okno z Posterunku Policji w Łaskarzewie w tym momencie kiedy w Gabinecie Lekarskim było też otwarte okno ( odległość ok. 10 m ). Pocisk trafił mnie w głowę nad lewym uchem. Opatrunek na mojej głowie Pani Pielęgniarka zmieniała kilka razy, aż krew została zatamowana. Policjanta Majsterek Wiesław – 45707 wydał inny policjant, który z Posterunku Policji w Łaskarzewie przez otwarte okno głośno krzyknął do mnie kiedy wychodziłem z bandażem na głowie z Przychodni Lekarskiej, że strzelał do mnie policjant Majsterek Wiesław – 45707. Bandaż z mojej głowy policjanci zerwali między Przychodnią Lekarską a Posterunkiem Policji. Nie pomogła reakcja personelu Przychodni, oraz osób oczekujących na wizytę u Lekarza. Policjant Majsterek Wiesław – 45707 brał udział w wielu innych napadach zbrojnych wespół z policjantami i z bandytą – osobą cywilną. To policjant Majsterek Wiesław – 45707 jako informatyk ( patrz pkt. 22 ), przygotowywał napady zbrojne policjantów z Posterunku Policji w Łaskarzewie. 42 43 Kilka napadów zbrojnych dokonał na mnie policjant 91917 w Garwolinie, gdy szedłem do Przychodni Lekarskiej w Garwolinie. W jednym z napadów zbrojnych na mnie, gdy wysiadłem z autobusu ( zajezdnia autobusów w Garwolinie ), ruszył za mną policjant 91917 i kiedy byłem przy postoju Taxi ( róg Parku, przy ulicy głównej i Pawilonu Handlowego ), policjant 91917 zaczął do mnie strzelać. Po strzale policjanta 91917, zostałem ranny. Rannych zostało też kilka innych osób. Wiele osób dzięki zrządzeniu losu obserwowało tę sytuację. Zebrane osoby powiedziały, że o tym policjancie wiedzą wszyscy w Garwolinie i wszyscy boją się tego bandyty policjanta. Dopowiadały zebrane osoby jak taki bandyta może pracować w policji. A jednak mógł pracować w policji, gdyż od pewnego czasu policjant 91917 ukrywa się. Wśród zebranych już wokół mnie dużo osób i rozmów tych osób między sobą, zorientowałem się że policjant 91917 dokonał też dużo innych napadów zbrojnych na terenie Garwolina. Policjant 91917 jest znanym bandytą w całej okolicy. 44 W innym napadzie zbrojnym policjanta 91917, na mnie w Garwolinie, byłem ranny w głowę i opatrywany przez Lekarzy na chodniku przed skwerkiem. Skwerek – idąc od kościoła w stronę Przychodni Lekarskiej w Garwolinie. Policjant 91917 strzelał do mnie od strony zabudowań w głębi skwerku. Szedłem do Przychodni Lekarskiej w Garwolinie. Opatrunek z mojej głowy zdjęto niewidocznym wysięgnikiem kiedy wchodziłem do Przychodni Lekarskiej w Garwolinie. Policjant 91917 jest mieszkańcem Garwolina. 45 46 Przy parkanie cmentarnym w Łaskarzewie, po strzałach policjantów: 91917 i 62626 byłem reanimowany. Który z tych policjantów strzelał do mnie z kałasznikowa nie pamiętam, obydwaj policjanci strzelali z kałasznikowa. Przypominam sobie, że kiedy zacząłem odzyskiwać świadomość wielokrotnie razy kałasznikowa próbował włożyć w moje ręce policjant 91917. Wiem, że w tym czasie zebranych już było dużo osób. Ktoś z zebranych osób powiedział, patrzcie na co stać policjantów, co z nim ( ze mną ) wyprawiają od tylu lat. Podnoszono mnie niewidocznym wysięgnikiem. Pamiętam, że policjant 91917, koniecznie chciał karabin kałasznikow włożyć w moje ręce, lecz ja ciągle upadałem, byłem półprzytomny. Zależało policjantom żeby ktoś widział mnie z kałasznikowem w moich rękach, później policjanci coś by wykombinowali, przecież manipulować pamięcią potrafią. Ten rozbój bandycki dokonali policjanci dwa dni po próbie podrzucenia mi pieniędzy ( patrz pkt. 18 ). Próbowali policjanci zatuszować swoją prowokację. 47 48 49 50 51 52 Po strzałach policjanta 91917, do mnie również przez okno, również w tym samym mieszkaniu, w domu w którym mieszkam, kiedy byłem trafiony w klatkę piersiową, byłem reanimowany i opatrywany przez Lekarza z Przychodni Lekarskiej w Łaskarzewie, Pana dr Józefa Tomalę. 53 54 Domagam się, żeby Prokuratorzy prowadzący śledztwo zapytali policjantów z Posterunku ( Komisariat ) Policji w Łaskarzewie, dlaczego po każdym napadzie zbrojnym na mnie bandytów policjantów, policjanci wciskali w moją dłoń pistolet a raz kałasznikowa z których wcześniej właśnie policjanci strzelali do mnie. A może moje linie papilarne na broni różnego typu były policjantom potrzebne żeby mnie w coś wrobić ?!. Moje linie papilarne na broni różnego typu, policjanci odciskali w chwili kiedy ja byłem jeszcze w amoku, stałem oszołomiony, zaraz po reanimowaniu mnie, czy opatrzeniu mnie przez Lekarzy. Zapamiętałem że zawsze po reanimowaniu mnie jak tylko zacząłem odzyskiwać przytomność, policjanci wkładali w moje dłonie broń z której oni przed chwilą strzelali do mnie, trzymając chusteczką do nosa broń za lufę, lub trzymając broń za lufę niewidocznym wysięgnikiem ( policjanci z ukrytego dużego samochodu policyjnego – patrz punkt 22 ). Policjanci wkładali broń różnego typu w moje dłonie wówczas gdy przybywało zebranych przechodniów, by później odpowiednim programem komputerowym zmanipulować pamięć zebranym osobom, gdyż ludzie to doskonałe roboty. Policjanci w godzinach pełnienia swojej służby kiedy dokonywali napady zbrojne używali też broni innej niż służbowa; jak karabin kałasznikow ( patrz punkt 46 ), pistolety z ostrą amunicją i pistolet gazowy ( wiadomo mi że policjantowi na służbie nie wolno korzystać z broni innej niż służbowa ). Ta inna broń nie służbowa, czy była przez policjantów zarejestrowana. Ta inna broń musiała mieć dla policjantów szczególne znaczenie. Bardzo możliwe że policjanci mogli mieć i wciąż mogą mieć na innej nie służbowej broni, przygotowane odciśnięte linie papilarne palców z moich dłoni na inną podstępną ewentualność, lub linie papilarne innej osoby którą wrobiliby gdybym ja nie przeżył ich napadów zbrojnych na mnie. Polski Wymiarze Sprawiedliwości spiesz się i sprawdź moje sugestie, sytuacja tego wymaga. Innej nie służbowej broni użyli policjanci: 91917, 62626, oraz policjant – brat policjanta 64765. Tych policjantów zapamiętałem. 55 56 Napiszę o prowokacji w stosunku do mnie policjanta 64765. Gdyby na ten moment nie naszło kilka osób, prowokacja policjantowi 64765 mogłaby się udać. Policjant 64765 zaatakował mnie na ul. Warszawskiej, w Łaskarzewie, w pobliżu pawilonu „Biedronka”. Bez powodu zaczął mnie szarpać i ściągać ze mnie górną część ubrania. Grupa osób zareagowała na agresywną napastliwość policjanta 64765 w stosunku do mnie i dopowiedziała, że około 200 m dalej stoi samochód policyjny przy zagajniku z policjantami wewnątrz samochodu. Zebrane osoby powiedziały, że to wygląda tak jakby ci policjanci w ukrytym samochodzie policyjnym, czekali na kogoś lub na coś. Szybko zareagował napastliwy do mnie policjant, że ci policjanci powinni być już tutaj i sam do siebie dopowiedział, coś źle zrobiono. Zrozumiałem, że on miał mnie sprowokować, a policjanci mięli dojechać samochodem policyjnym i mnie zastrzelić. Szuja policjant 64765. 57 58 59 60 61 Bandytami policjantami z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, od pewnego czasu zawładnęła jedna myśl – jak mnie zlikwidować. Dlatego próbują coś upozorować, sfingować przeciwko mnie nawet bezczelnie, bo może im się uda. Zorientowali się sadyści policjanci, że Polski Wymiar Sprawiedliwości, co do bandytyzmu policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, zapadł w kontrolowany sen. Dlatego ci sadyści, bandyci policjanci z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, których podaję imiennie; 45707, 91917, 62626, 01507, 82929, 5541A, oraz policjant który jest bratem policjanta 64765, czują się bezkarni i pozwalają sobie na coraz więcej od 2015r.. Ze względu na insynuacje, knowania i podstępy – prowokacje, tej zbrojnej zorganizowanej grupy bandyckiej policjantów, z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, od 2012r. wieczorami nie wychodzę z domu, a w dzień idę tylko do sklepu po sąsiedzku. Zakupy na mieście od wiosny 2014r. robi mi kolega, lub ktoś z moich kolegów. Mój kolega, moi koledzy wiedzą, że boję się sadystów, bandytów policjantów ( moich sąsiadów ), oraz po części ukrywających się policjantów, co nie którzy – od kilku lat. Boję się że sadystom, bandytom policjantom, kolejna prowokacja przeciwko mnie może im się udać. Boję się pójść na ryby a od 42 lat, od 1977r. należę do PZW. Boję się pójść na grzyby, czy po prostu do lasu na spacer ( w lesie, policjanci dokonali na mnie, kilka napadów zbrojnych – bandyckich ). Boję się pójść do parku – na Alejki, czy na Rynek w Łaskarzewie, żeby posiedzieć na ławce. Boję się bandytów, sadystów policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, oraz ukrywających się sadystów, bandytów policjantów z tegoż Posterunku Policji, iż stosowane przez nich bezprawie, oraz to bezprawie tolerowane przez Polski Wymiar Sprawiedliwości, że mogą wykorzystać okazję i mnie zastrzelą. Polski Wymiarze Sprawiedliwości, w państwie praworządnym jakim jest Rzeczypospolita Polska, chcę mieć prawo – czuć się bezpiecznie. Na chwilę obecną moje życie i zdrowie jest zagrożone przez sadystów, bandytów policjantów z za mojej ściany, z gniazda zła, jakim był i jest – Posterunek ( Komisariat ) Policji w Łaskarzewie. Bandyci, sadyści policjanci z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, sugerując się opieszałym wręcz kontrolowanym marazmem, znieczulicą wyszczególnionych osób z Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, doszli do wniosku, że jeżeli mnie zlikwidują unikną odpowiedzialności karnej. Analizując postępowanie osób, osób których dopadła znieczulica, wyszczególnionych osób z Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, od dn. 23-07-2015r. ( od dn. 23 lipca, dwa tysiące piętnastego roku ), do takiego wniosku można dojść. Jeszcze ciekawostka – adresy: Dom w którym mieszkam, został pobudowany w 1921r. adres: Łaskarzew, ul. Szkolna 3. Posterunek ( Komisariat ) Policji w Łaskarzewie, pobudowany w 1990r. adres: Łaskarzew, ul. Szkolna 3. Dlaczego adresy są identyczne ?!. W moich listach które piszę i wysyłam do Prokuratur, sadystów, bandytów policjantów zawsze podaję imiennie. Który z policjantów, ilu było policjantów i gdzie ( lokalizacja miejsca ), każdy kolejny napad zbrojny został na mnie dokonany. Przypomnę, że po strzałach z ostrej amunicji, policjantów z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, do mnie – ja, Józef Zenon Poświata, Łaskarzew, ul. Szkolna 3, byłem – cztery razy reanimowany i opatrywany, oraz siedem razy ranny i opatrywany, przez Lekarzy; z Karetek Reanimacyjnych, z Karetek Pogotowia, jak też przez Lekarzy z Przychodni Lekarskich w Łaskarzewie i w Garwolinie. Polski Wymiarze Sprawiedliwości przebudź się – ja chcę jeszcze żyć. Sadyści, bandyci policjanci z Posterunku ( Komisariatu ) Policji w Łaskarzewie, nawet raz nie podali powodu swojej potężnej agresji do mnie !.”
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030. AKTUALIZACJA

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030. AKTUALIZACJA

5.10.2020
W związku z sytuacje pandemiczną proponujemy kontynuowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030 w formie elektronicznej, dlatego od 12 do 19 X 2020 uruchomiony zostanie nowy adres mailowy – do przekazywania uwag – biuro@imw.edu.pl Z uwagi na wymienioną wyżej przyczynę nie odbędą się dzisiejsze spotkania z młodzieżą o 15 30, oraz z organizacjami pozarządowymi o godz. 17 30. Za niezawinione zmiany przepraszamy i zapraszamy do wskazywania zmian i uwag w formie elektronicznej.   Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim kontynuuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Gryfów Śląski. Strategia ta stanie się wyznacznikiem działań naszego samorządu na najbliższe kilka lat i zostanie przedłożona Wysokiej Radzie do przyjęcia w formie uchwały. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszej gminy i miasta oraz przedsiębiorców w nim działających. Dlatego przystępujemy do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe oraz posiadającymi największy wpływ na rozwój Gryfowa Śląskiego.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną