Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Życzenia dla Pań
Aktualności
Życzenia dla Pań
4.03.2021
Zmiana wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2021 r.
Aktualności
Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2021 r.
1.02.2021
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, informujemy, że w dniu 22 grudnia 2020 r. na wniosek Burmistrza Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę nr XXVI/154/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zawarta w uchwale podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem drastycznego wzrostu cen za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, ze względu na które dochody pochodzące z opłat za odpady nie pokrywają bieżących kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami. W związku z ustaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą: dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 26 złod jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa, 52 złod każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku braku segregacji opłata wzrasta dwukrotnie), zwalnia się z częściz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. WAŻNE: W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku, od właściciela takiej nieruchomości nie będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu, jak i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).   UWAGA: Posiadanie przydomowych kompostowników i kompostowanie w nich bioodpadów, na podstawie których przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie podlegało regularnym kontrolom. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi) stawka opłaty wyniesie: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- 6,34 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- 12,69 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- 58,20 zł. UWAGA: W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.   SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKIEM A NIE WYBOREM Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej. Przygotowała:  Agnieszka Olszówka insp.ds. gospodarki odpadami
DLACZEGO OPŁATY ZA ODPADY WZRASTAJĄ?
Aktualności
DLACZEGO OPŁATY ZA ODPADY WZRASTAJĄ?
18.12.2020
W ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa.  Nowe regulacje prawne, brak jasnych interpretacji, narzucenie przez ustawodawcę nowych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wymuszają na gminach podejmowanie wzmożonych działań w zakresie analizy gminnego systemu oraz tworzenie nowych uchwał odpadowych. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji prawnych są lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opłaty ponoszone przez naszych mieszkańców. 1. Co jest finansowane z opłat wnoszonych przez mieszkańców? Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu, 4) uprzątnięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (m.in. odpady gromadzone przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów (ludmerach) na terenie miasta, odpady z tzw. „dzikich wysypisk”), 5) edukacja ekologiczna itp. WAŻNE: Środki pochodzące z opłat gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.  2. Dlaczego koszty odpadów rosną?  Z niepokojem obserwujemy tendencje wzrostowe cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju. W uzasadnieniu przedstawianym samorządom podaje się między innymi: -wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce, gdzie trafiają odpady) – wzrost opłaty środowiskowej (tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów), która w roku 2018 wynosiła 140 zł/tonę odpadów a w roku 2020 wynosi już 270 zł/tonę, – wzrost cen prądu dla przedsiębiorców, – wzrost kosztów transportu ze względu na standaryzację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (konieczność odbioru oddzielnie u źródła powstawania odpadów (tzn. z nieruchomości) 5 frakcji odpadów), – wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń (płaca minimalna w 2014 roku wynosiła1680 zł, w 2020 roku wynosi już 2600 zł, a w 2021 r. ma wynieść 2800 zł), – dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów) – znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych – brak możliwości zbytu odpadów selektywnie zbieranych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych. Koszty zagospodarowania 1 tony poszczególnych rodzajów odpadów w 2020 i 2021 roku przedstawia tabela poniżej. W 2021 r. znacznie wzrosną i tak już wysokie ceny przyjęcia odpadów przez Instalacje Komunalna w Lubaniu. Wraz ze wzrostem cen za zagospodarowywanie odpadów komunalnych wzrastają koszty związane z ich odbiorem od mieszkańców i transportem do Instalacji Komunalnej w Lubaniu celem dalszego zagospodarowania. Koszt odbioru i transportu 1 tony odpadów z terenu gminy w 2018 r. wynosił 225 zł, w 2019r.- 250 zł a w 2020 r. jest już to kwota 313,20 zł. Ile kosztuje tona odebranych odpadów z terenu gminy? Koszt 1 tony odpadów = cena przyjęcia odpadów przez instalację + koszt transportu odpadów W 2020 roku koszt 1 tony odebranych z terenu naszej gminy odpadów to: dla odpadów zmieszanych 783 zł, dla tworzyw sztucznych 451,44 zł, dla bio odpadów 524,88 zł, dla szkła 399,60 zł, dla papieru 413,64 zł, dla odpadów wielkogabarytowe 961,20 zł. 3. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z roku na rok jest coraz wyższa Bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ma ilość, odbieranych z terenu gminy odpadów. Im więcej mieszkańcy gminy wytwarzają odpadów tym wyższe są później koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami. Najdroższą w zagospodarowaniu frakcją odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców są odpady zmieszane, które w 2019 roku stanowiły aż 76 % ogólnej masy odebranych z terenu gminy odpadów. Dlatego zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych tak ważna jest segregacja odpadów komunalnych. Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca województwa dolnośląskiego z roku na rok jest coraz większa, tj. w 2016 roku wynosiła 261 kg, w 2017 rok- 374 kg, w 2018 rok- 394 kg a w 2019 rok to już 404 kg. Ile odpadów wytwarzają mieszkańcy naszej gminy? W tabeli poniżej została przedstawiona ilość odebranych odpadów z terenu gminy w 2019 roku oraz w 2020 (styczeń-listopad).   Masa odebranych odpadów z terenu gminy (tony) Rodzaj odpadów 2019 rok 2020 rok (styczeń-listopad) Odpady wielkogabarytowe 106,59 86,15  Zużyte opony 3,05 8,53 odzież – 0,63 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 53,59 48,62   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 4,15 9,99  Odpady ulegające biodegradacji 197,73 342,57  Tworzywa sztuczne 131,31 179,29 papier i tektura 61,65 69,68 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 319,23 1 875,84 szkło 161,52 201,97 leki 0,24 0,37 Urządzenia zawierające freony – 0,15  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje 0,85 2,02 Lampy fluorescencyjne – 0,03 łącznie 3 039,91 2 825,84 Średnia miesięczna masa odpadów odbieranych z terenu gminy 253,33 256,89 4. Czy możemy nie segregować odpadów? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, stanowiącej dwukrotność wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski za odpady zbierane selektywnie. 5. System gospodarki odpadami komunalnymi powinien się bilansować! Ze względu na wysokie koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niewystarczające wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wielu mieszkańców nadal uchyla się od obowiązku płacenia za odpady) gmina zmuszona jest dopłacać każdego miesiąca do systemu, który z założenia powinien się bilansować. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal nie pokrywają kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami, dlatego konieczne jest podwyższenie obowiązujących stawek opłaty za odpady, dostosowując tym samym ich wysokość do rzeczywistych kosztów wynikających z funkcjonowania systemu w celu jego zbilansowania. 6. Jaka jest obecnie (w 2020 roku) stawka opłaty w Gminie Gryfów Śląski, a jakie są w innych gminach? NAZWA GMINY STAWKA OPŁATY ZA ODPADY Gmina Gryfów Śląski 20 zł/os Gmina Miejska Lubań 25 zł/os Gmina Wiejska Zgorzelec 23 zł/os Gmina Siekierczyn 24 zł/os Gmina Olszyna 22 zł/os Gmina Pieńsk 24 zł/os Gmina Zawidów 23 zł/os Gmina Sulików 23 zł/os Gmina Piechowice 27 zł/os Gmina Stara Kamienica 23 zł/os Gmina Mirsk – 24 zł/os-do 4 os. – od 5 os. gospodarstwo 94 zł Gmina Lwówek miasto- 23zł/os, sołectwa- 20 zł/os, od stycznia 2021 r. miasto-26 zł/os., sołectwa- 22 zł/os Jelenia Góra 27 zł/os., od 2021r. – 35,20 zł/os Jeżów Sudecki 33 zł/os. Podgórzyn 22 zł/os, od 2021r.- 36 zł/os. Świeradów- Zdrój 23 zł/os.   Przygotowała: Agnieszka Olszówka insp.ds. gospodarki odpadami
Uruchom aplikację STOP COVID

Uruchom aplikację STOP COVID

4.03.2021 Aktualności
Ściągnij, uruchom – dbaj o siebie i innych. Aplikacja STOP COVID to realne wsparcie w walce z koronawirusem. Dzięki niej mamy szansę szybciej wrócić do normalności. STOP COVID działa w oparciu o technologię Bluetooth. Aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. Jeśli je znajdzie, a kontakt naszego telefonu z telefonem innej osoby potrwa przynajmniej 15 minut i będzie miał miejsce w odległości mniejszej niż 2 metry – zapamięta go na 14 dni. Jeśli w tym czasie właściciel któregoś z urządzeń zachoruje, użytkownicy aplikacji, z którymi się spotkał, otrzymają powiadomienie. Wszystko to całkowicie anonimowo. Wasza prywatność jest dla nas priorytetem – dlatego aplikacja STOP COVID nie korzysta z żadnych danych. Powiadomienie nie oznacza, że jesteś zakażony, ani że musisz poddać się kwarantannie. Jeśli je otrzymasz, zachowaj ostrożność – pomożesz w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się choroby. Jak zainstalować i uruchomić aplikację? To proste. Całość zajmie Ci tylko kilka chwil. Krok 1. Pobierz aplikację STOP COVID ze sklepu z aplikacjami – znajdziesz go na pulpicie swojego telefonu. Krok 2. Zaraz po pobraniu, uruchom ją w swoim telefonie – nie musisz podawać żadnych danych. Krok 3. Pamiętaj, aby włączyć system monitorowania ryzyka – telefon podpowie Ci jak to zrobić. Jeśli chcesz, regularnie wypełniaj dziennik zdrowia i test oceny ryzyka. Nie musisz, ale warto to robić. To już wszystko. Resztę aplikacja zrobi za Ciebie. Przez cały czas będzie działać w tle. Co zrobić w przypadku zachorowania? Jeśli wynik Twojego testu na koronawirusa okaże się pozytywny, skontaktuje się z Tobą telefonicznie pracownik Centrum Kontaktu. Zapyta między innymi o to, czy korzystasz z aplikacji. Jeśli tak, przekaże Ci unikalny numer PIN. Jak go użyć? Krok 1. Na głównym widoku aplikacji kliknij „Więcej”. Krok 2. Wybierz sekcję „Moje dane”. Krok 3. Kliknij „Przekaż dane”. Krok 4. Wprowadź 6-cyfrowy numer i zatwierdź przyciskiem „Przekaż informacje”. Najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miałeś kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, wyświetli się odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w takiej sytuacji zrobić. Jeśli nie chcesz czekać na telefon, wolisz działać, to Ty możesz zadzwonić do Centrum Kontaktu i poprosić o PIN: 22 250 01 15. Aplikacja STOP COVID jest dobrowolna i bezpłatna. Zdrowie – Twoje i Twoich bliskich – bezcenne. Dlatego, zróbmy wszystko, aby je chronić. Dla wspólnego bezpieczeństwa. Im więcej osób będzie korzystać z aplikacji, tym więcej uda się powiadomić o ryzyku zakażenia. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz zgłosić problem techniczny, napisz na: protego@mc.gov.pl za https://www.gov.pl/web/protegosafe/jak-to-dziala  
Obowiązek przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Obowiązek przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

2.03.2021 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i § 10 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) przypominam osobom fizycznym niebędącymi przedsiębiorcami, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 marca br., za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia. Uzupełnienie druku informacji o wyrobach zawierających azbest i dostarczenia go do: Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, lub listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

22.02.2021 Aktualności
Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 22 stycznia 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 4/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Numery telefonów do Lwóweckiej Policji i Jednostek Podległych.

Numery telefonów do Lwóweckiej Policji i Jednostek Podległych.

19.02.2021 Aktualności
Jeżeli chcesz skontaktować się z lwówecką Komendą, gryfowskim Komisariatem lub Posterunkiem w Mirsku, poniżej przypominamy numery do nas. W razie pilnej interwencji zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod nr 112. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim- 47 87 35 200 Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim- 47 87 35 120 Posterunek Policji w Mirsku- 47 87 35 802 UWAGA! Interwencje należy zgłaszać pod numer 112 lub do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim pod nr 47 87 35 200

Numery telefonów do Lwóweckiej Policji i Jednostek Podległych.

19.02.2021
Aktualności

Przekaż 1% podatku dla OSP Gryfów Śląski

17.02.2021
Aktualności

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

11.02.2021
Gospodarka odpadami

Przypomnienie o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli

9.02.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Smartfon zamiast parkometru na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim.

Smartfon zamiast parkometru na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim.

20.01.2021
Od 04.01.2021 r. użytkownicy aplikacji moBiLET będą mogli opłacić faktyczny czas postoju na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim. moBiLET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletu parkingowego. Kierowca może zakupić bilet zawsze i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki na dokonanie zakupu. moBiLET jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci komórkowych, którzy posiadają urządzenie z dostępem do Internetu. Aby korzystać z moBiLET, użytkownik powinien pobrać bezpłatną aplikację z dedykowanego sklepu (Google Play, App Store lub App Gallery) lub ze strony m.mobilet.pl. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji. moBiLET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata (prepaid) trafia na indywidualny rachunek moBiLET. Aby dokonać wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z ekspresowego zasilenia bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Użytkownik może też doładować konto prepaid za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIK, karty płatniczej lub poprzez stronę internetową. Oprócz konta prepaid wśród dostępnych metod płatności są także: BLIK, karta płatnicza oraz konto grupowe. Użytkownik może rozliczać się także w rachunku za telefon komórkowy („Płać z komórką”). Płatne parkowanie w 7 krokach Zakup biletu parkingowego w moBiLET jest prosty i trwa zaledwie kilka sekund. Po zaparkowaniu należy: Uruchomić aplikację, wybrać „Płatne parkowanie”, miasto „Gryfów Śląski”. Podać nr rejestracyjny pojazdu i wybrać czas postoju. Potwierdzić zakup. Sprawdzić wyświetlony bilet, który jest potwierdzeniem prawidłowo wniesionej opłaty. Zdalnie przedłużyć bilet lub zakończyć parkowanie. Płacić tylko za wykorzystany czas. Warto oznaczyć swój pojazd winietą moBiLET. Winieta ( do pobrania i wydruku )  
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną