Slider

Aktualności

Więcej aktualności
STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY  ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE  W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI
Aktualności
STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI
8.09.2020
W związku z  nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, informujemy, że od dnia 4 września 2020 r. strażnicy miejscy mają prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji „śmieciowej”. Takiej samej kary może spodziewać się mieszkaniec gminy, który by płacić mniej za odpady, w złożonej przez siebie deklaracji podał mniejszą, niż rzeczywista, liczbę domowników. Mandat czeka także właściciela nieruchomości, który oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik, a tak naprawdę nie kompostuje bioodpadów. Apelujemy zatem do mieszkańców gminy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podawanie w deklaracjach faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. narodziny dziecka, powrót domownika z zagranicy/ studiów itp., właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.
Aktualności
Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.
1.09.2020
Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina zajęła wysokie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w Polsce. Ranking opracowany został przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który bada kondycję finansową gmin i powiatów z całego kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO – organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego). W rankingu za 2019 rok Gmina Gryfów Śląski uplasowała się na 70 miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce (w województwie dolnośląskim zajęliśmy piąte miejsce). Warto podkreślić, że w stosunku do roku 2018 zanotowaliśmy awans aż o 47 miejsc (pozycja w rankingu z 2018 roku to 117 miejsce). Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza gmina prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz postrzegana jest jako przyjazny samorząd. Uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz Mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi: Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, Relacja zobowiązań do dochodów ogółem, Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W badaniu ekonomiści przeanalizowali finanse 2 790 polskich gmin, miast i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii – gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. Marek Kurec Skarbnik Gminy Gryfów Śląski
Informacja o dowozie dzieci do szkół
Aktualności
Informacja o dowozie dzieci do szkół
27.08.2020
Szanowni Rodzice uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola z Ubocza, Rząsin i Wolbromowa. W dniu 1 września 2020r. przywóz uczniów do szkół w Gryfowie Śląskim będzie odbywał się  w następujący sposób : Wolbromów   8 05 Rząsiny  8 20 Ubocze „Lotnik”  8 30 Ubocze szkoła   8 35 Ubocze skrzyżowanie z drogą wojewódzką 8 40 Gryfów szkoły  8 50  – 8 55 Odwóz uczniów po lekcjach : Szkoła Podstawowa nr 1  9 45 i 10 45 Szkoła Podstawowa nr 2  9 45 Szkoła Podstawowa w Rząsinach 10 15 O przywozach i odwozach uczniów w następnych dniach informacja zostanie przekazana uczniom w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego.
INFORMACJA

INFORMACJA

21.09.2020 Aktualności
Uprzejmie informujemy, że sprawy z zakresu działalności gospodarczej będą załatwiane w tut. urzędzie od dnia 29 września 2020 roku. Za utrudnienia przepraszamy.
Mobilny punkt informacyjny KRUS

Mobilny punkt informacyjny KRUS

17.09.2020 Aktualności
W dniu 16 września 2020 roku  przed Urzędem Gminy i Miasta  Gryfów Śląski KRUS Placówka Terenowa w Lubaniu wystawiła mobilne stoisko informacyjne. Informacji udzielali pracownicy KRUS PT w Lubaniu – Kierownik Placówki Lucyna Klusik oraz pracownicy Anna Cycyk oraz Patrycja Rosa. Rolnicy odwiedzający Urząd z zaciekawieniem odwiedzali stoisko, zadając szereg szczegółowych pytań. Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi oraz pracownikom Urzędu za pomoc w zorganizowaniu stoiska.
Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

17.09.2020 Aktualności
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00 z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze  15.09.2020r. OGŁOSZENIE O II NABORZE – GRANTY Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną. Kwota alokacji wynosi: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100) Nabór rozpocznie się w dniu 29.09.2020r. (wtorek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu gdy wartość grantów przekroczy 120% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w II naborze. Dokumentacja do pobrania: http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/ Krok po kroku jak wnioskować o Grant: Formularz zgłoszeniowy należy: wypełnić elektronicznie i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *pdf lub *jpg jako Załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB. Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości. Adres e-mail będzie aktywny od dnia 29.09.2020r. od godziny 13:00. O zakwalifikowaniu się do projektu, Grantodawca poinformuje Grantobiorcę mailowo. Po zawiadomieniu przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego. Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
PLANOWANE  POSIEDZENIA  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2020 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 r.

17.09.2020 Aktualności
21 września 2020 r. ( poniedziałek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22 września  2020 r. ( wtorek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 23 września  2020 r. ( środa )  godz. 8.00 wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Temat posiedzeń: Stan realizacji pakietu uchwał o gospodarowaniu odpadami Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy różne   29 września  2020 r. ( wtorek )  godz. 9.00 Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski   Informacja o stanie realizacji pakietu uchwał o gospodarowaniu odpadami Ocena realizacji budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2020r. Stan realizacji inwestycji.

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

9.09.2020
Aktualności

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
Warto wiedzieć

Widowisko multimedialne Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

3.09.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 
RAPORT O STANIE GMINY 2019

RAPORT O STANIE GMINY 2019

28.05.2020
Niniejszy raport zawiera podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

13.03.2020
W związku z ogłoszoną przez Rząd RP epidemią koronawirusa w Polsce na terenie całego obiektu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim w okresie od 20 marca do odwołania  obowiązuje zakaz wstępu osobom niebędących pracownikami żłobka Żłobek Miejski w Gryfowie od 16 marca 2020r. do odwołania zostaje zamknięty kontakt tylko drogą: telefoniczną pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 wiadomości można przesyłać na e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771 Karta i Regulamin Rekrutacji do Żłobka w Gryfowie na rok szkolny 2020/2021 dostępny do pobrania na stronie www.gryfow.pl Wypełnione karty wraz załącznikami (skany lub zdjęcia) będą przyjmowane w okresie 01.04 – 30.04.2020r. tylko drogę elektroniczną na adres: zlobek.miejski@gryfow.pl W przypadku problemów z uzyskaniem załączników istnieje możliwość dostarczenia ich po odwołaniu stanu epidemii. O terminie dostarczania załączników poinformujemy w późniejszym terminie. Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną