Slider

Aktualności

Więcej aktualności
ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYMÓG ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
Aktualności
ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYMÓG ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
18.02.2020
Szanowni Mieszkańcy! W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązują nowe wzory deklaracji służące wyliczeniu opłaty za odpady. Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji na nowych drukach powinni to uczynić niezwłocznie. Druki deklaracji dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.gryfow.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pokój nr 3. Jednocześnie przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski zobowiązani są do SELEKTYWNEGO zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje, tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne. Odpady zmieszane powinny stanowić jedynie pozostałość po segregacji. Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Za wyposażenie posesji w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiada jej właściciel. Zabrania się wyrzucania odpadów pod ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych tzw. „dzwony”. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony itp. należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 a nie zostawiać przy śmietnikach. Należy pamiętać, że nie wykonując obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadząc odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega się karze grzywny do 500 zł. NIE WRZUCAJ DO ŚMIECI WSZYSTKIEGO JAK LECI! – konsekwencje nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych- Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji. PAMIĘTAJMY! Każdy z nas ma wpływ na kształtowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie dostosowanie się bowiem do ogólnie przyjętych zasad segregacji, wywożenie odpadów do lasów, przydrożnych rowów czy też wyrzucanie ich pod ogólnodostępne pojemniki– wszystko to generuje koszty, które gmina musi pokrywać w całości z wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co z kolei ma bezpośrednie przełożenia na jej wysokość.   opracowała: Agnieszka Olszówka insp. ds. gospodarki odpadami
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI – 2020 ROK.
Aktualności
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI – 2020 ROK.
3.01.2020
Informujemy, że dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.   HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- WOLBROMÓW 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- MŁYŃSKO 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- PROSZÓWKA 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- GRYFÓW 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- WIEŻA 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- RZĄSINY 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- UBOCZE 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- KRZEWIE WIELKIE 2020 rok  
UWAGA ! NOWE  WZORY DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualności
UWAGA ! NOWE WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
23.12.2019
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dnia 15 stycznia 2020 r. złożyć w/w deklarację na nowych drukach. Nowe wzory deklaracji dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim -pokój nr 3 (na parterze) lub na stronie internetowej z linków, które znajdują się poniżej, tj.:   1) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa   jednorodzinna, 2) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa wielorodzinna, 3) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości niezamieszkałe, 4) WZÓR DEKLARACJI- domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.     1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

18.02.2020 Aktualności
W 2020 roku stawka zwrotu akcyzy od oleju napędowego do produkcji rolnej nie zmieni się. Jej wysokość to 1,00 zł na 1 litr oleju. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku. Od dnia 3 lutego do dnia 2 marca 2020 roku należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi: 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych; 30,00 zł na 1 roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze będą wypłacane w terminach: od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; od 1 do 30 października 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Kwota zwrotu akcyzy to iloczyn ilości oleju napędowego kupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Ponadto przypominamy, ze terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego kształtują się następująco: do 15 marca – I rata ( w przypadku wymiaru w wysokości poniżej 100,00 zł w skali roku należy uiścić całość w terminie płatności I raty zobowiązania podatkowego); do 15 maja – II rata; do 15 września – III rata; do 15 listopada – IV rata. Paulina Owoc Inspektor ds. podatków i opłat.
PLANOWANE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.

PLANOWANE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.

17.02.2020 Aktualności
Wybory sołtysa sołectwa Wieża – zgłaszanie kandydatów

Wybory sołtysa sołectwa Wieża – zgłaszanie kandydatów

17.02.2020 Aktualności
OGŁOSZENIE Sołecka Komisja Wyborcza w Wieży w składzie: Guzy Jerzy– przewodniczący Głowacki Zbigniew-członek Mielańczuk Zbigniew-członek uprzejmie informuje, że termin składnia zgłoszeń kandydatów na sołtysa sołectwa Wieża upływa 28 lutego 2020r. (piątek) do godz.20.00. Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej w Wieży /-/  Jerzy Guzy
Ogłoszenie o naborze w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

12.02.2020 Aktualności
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej   Wszelkie informacje (dotyczące naboru, kwoty alokacji, wykaz dokumentów)  znajdują się na naszej stronie internetowej www.karr.pl w zakładce „Projekty aktualne”.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w Gryfowie Śląskim

10.02.2020
Aktualności

KREW JEST NIEBĘDNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH WALCZĄCYCH Z RAKIEM, DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA ZABIEG CHIRURGICZNY, OFIAR WYPADKÓW.

6.02.2020
Aktualności

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

4.02.2020
Aktualności

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

3.02.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

17.12.2019
Osoby odpowiedzialne za:   Marian Stec, Młyńsko 63 59-620 Gryfów Śląski, tel. 501 210 013 Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, ul. Rzepakowa, Edward Nestmann, Ubocze 34, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 693 539 932 Ubocze, Paweł Marczak, zam. Rząsiny 48, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 697 019 177 Rząsiny oraz Wolbromów, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski, Małgorzata Uhornicka tel. 508135715 Drogi gminnych na terenie miasta w Gryfowie Śląskim i w Wieży, Firma Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel tel. 75 784 60 64 Drogi Powiatowe na obszarze Gminy Gryfów Śląski, GDDKiA oddział w Lubaniu, kierownik oddziału Adam Śmigielski 600 80 56 04 Droga Krajowa DK30, DSDiK we Wrocławiu  drogi Wojewódzkie na terenie Gminy Gryfów Śląski, Droga 360 GDDKiA w Lubaniu, tel. 600 80 56 04 Droga 361 Gmina Miejska Świeradów Zdrój, tel. 75 781 64 89 Droga 364  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, tel. 75 782 26 10
Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

16.12.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi   W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty. Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  m.in. na skutek wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp. W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach. 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.  
UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

16.12.2019
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady biodegradowalne. W  związku z powyższym właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się w pojemnik lub worek koloru brązowego do gromadzenia ww. odpadów. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje (oddzielnie), tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne, pozostałą część odpadów stanowią odpady zmieszane (posortownicze). Odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Ważne: właściciele nieruchomości wyposażają swoje posesje w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych odpadów przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów, kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady UWAGA: Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną