Slider

Aktualności

Więcej aktualności
WAŻNY KOMUNIKAT
Aktualności
WAŻNY KOMUNIKAT
12.06.2019
KOMUNIKAT W SPRAWIE  ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW  DO  SĄDU REJONOWEGO W LWÓWKU ŚLĄSKIM  NA  KADENCJĘ  2020 – 2023
Aktualności
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W LWÓWKU ŚLĄSKIM NA KADENCJĘ 2020 – 2023
4.06.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019r.  Przy czym w dniach 29 i 30 czerwca 2019r. ( sobota i niedziela ) Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim jest nieczynny. Zgłoszenia spóźnione, tj. takie które wpłyną do rady gminy po upływie ustalonego terminu, pozostaną bez rozpoznania. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2)  jest nieskazitelnego charakteru, 3)  ukończył 30 lat, 4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5)  nie przekroczył 70 lat, 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Ławnikami nie mogą być: 1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6)  duchowni, 7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8)  funkcjonariusze Służby Więziennej, 9)  radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem  zgłoszenia: 1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą:  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm. ) pozostawia się bez biegu. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi –  SKARB  PAŃSTWA. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi – KANDYDAT NA ŁAWNIKA Wzór karty zgłoszenia wydaje a także zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 w pok. Nr 17 ( biuro Rady Miejskiej ) tel. 75 78 13 342 w godzinach pracy Urzędu. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest także na stronach: gov.pl/sprawiedliwosc/formularze gryfow.pl   Wyboru ławników Rada Miejska Gminy dokona w głosowaniu tajnym najpóźniej w terminie do końca października 2019 r.                                                                                                                  Przewodniczący                                                                                                       Rady Miejskiej Gminy                                                                                                             Gryfów Śląski                                                                                                        (-)  Mateusz Królak
Oświadczenie Dyrektora ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Oświadczenie Dyrektora ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
30.05.2019
OŚWIADCZENIE W związku z pojawieniem się zapytań dotyczących zanieczyszczenia wody dostarczanej mieszkańcom Gryfowa Śląskiego i jej niezdatności do spożycia oświadczam, że woda płynąca w gryfowskich kranach odpowiada pod względem chemicznym i mikrobiologicznym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i jest w pełni bezpieczna. Woda podawana do sieci wodociągowej jest uzdatniana, czyli poddawana procesom jej oczyszczania począwszy od filtracji z zanieczyszczeń mechanicznych, a na dezynfekcji kończąc. Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek prowadzenia, w ramach kontroli wewnętrznej, monitoringu jakości dostarczania wody konsumentom w celu oceny przydatności jej do spożycia. Równolegle Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad jakością wody u odbiorcy, czyli próbki wody do badania pobierane są w domach. Wszystkie badania prowadzone są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria zatwierdzone przez Państwową inspekcję Sanitarną. Niektórzy mieszkańcy Gryfowa mówiąc o zanieczyszczeniu wody wodociągowej posługują się wynikami testów przeznaczonych do badania twardości wody (nie jest wiadoma dokładność testów). Natomiast o twardości wody mówi obecność w niej związków wapnia i magnezu. Są to pierwiastki niezwykle istotne dla organizmu człowieka i właśnie z wody są najlepiej przyswajalne przez nasz organizm. Tym samym picie wody twardej jest korzystniejsze niż picie wody miękkiej. Norma polska przewiduje dla wody pitnej zawartość CaCO3 (jest to sól wapnia i według jej zawartości w wodzie określa się twardość wody)  w granicach od 60 do 500 mg/l. Ostatnie pobrane przez Inspekcję Sanitarną próby wody określają zawartość soli wapnia w ilości 140 – 160 mg/l (są to wyniki nieoficjalne, pełny raport z badania wody będzie około 5.06.) Wody głębinowe zawsze będą wodami twardszymi niż wody powierzchniowe. W Gryfowie woda pobierana jest ze studni głębinowych i jest wodą od średnio twardej do twardej, ale jak najbardziej po uzdatnieniu bezpieczną do spożycia, wręcz korzystną dla zdrowia. Podkreślam, że żadne testery nie są w stanie określić obecności zanieczyszczeń w wodzie. Tylko laboratoryjna analiza poszczególnych składników zawartych w wodzie pozwala stwierdzić, czy w wodzie znajdują się niepożądane substancje.   Małgorzata Uhornicka Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu.

Postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu.

24.06.2019 Aktualności
Poniżej przekazujemy Państwu do wiadomości postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu. TEKST POSTANOWIENIA
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

24.06.2019 Aktualności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:   Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019 – Rozwój działalności gospodarczych Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego   Termin naboru wniosków: 28.06.2019-12.07.2019r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl Link do ogłoszeń : http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze/
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PIELĘGNIARKA/ OPIEKUNKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PIELĘGNIARKA/ OPIEKUNKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

24.06.2019 Aktualności
Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka/opiekunka w żłobku miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
INFORMACJA DLA KONSUMENTA

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

19.06.2019 Aktualności
WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY, WYKONANYCH PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPODEMIOLOGICZNĄ, PODAWANEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GRYFÓW ŚLĄSKI, WIEŻA, KRZEWIE WIELKIE, ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 6 I UL. JELENIOGÓRSKIEJ 1

INFORMACJA DLA KONSUMENTA. WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PODAWANEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ.

18.06.2019
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. LOKALI KOMUNALNYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

17.06.2019
Aktualności

Kolejny wielki sukces młodych kolarzy z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

14.06.2019
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

23.05.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (ratusz – pok. nr 17,  II piętro) najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 17.00 . Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną