Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
DODATEK WĘGLOWY !!!
Aktualności
DODATEK WĘGLOWY !!!
17.08.2022
Od dnia 18 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Klubie Seniora ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej) poniedziałek, środę, piątek w godzinach 8.00 – 13.00. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim codziennie w dni robocze. WAŻNE !!! Informacje wpisane we wniosku o dodatek węglowy muszą być zgodne (identyczne)  ze złożoną wcześniej deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na zgodność danych dotyczących głównego źródła ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa. Jakakolwiek niezgodność danych będzie skutkowała wydaniem decyzji odmownych. Wnioski w formie elektronicznej  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wniosek o dodatek węglowy                                                                                                           Olgierd Poniźnik                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                           Gryfów Śląski
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualności
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
8.08.2022
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski! Informujemy, że w ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarki odpadami prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzane są m.in. informacje dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Należy pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady. Nie zgłaszając faktycznej liczby domowników obciąża się kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uczciwych mieszkańców gminy. Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje będące w posiadaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski a także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: MGOPS-u, szkół, przedszkoli, żłobka) oraz danych uzyskanych od Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega karze grzywny do 500 zł. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości (np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby niezwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które nie zawsze tożsame jest z adresem zameldowania.
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2022 rok
Aktualności
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2022 rok
28.06.2022
Uprzejmie informujemy, że dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski, które będą obowiązywały w okresie od lipca do grudnia 2022 roku. Harmonogramy można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Pobierz nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych za 2022 rok.
Ogłoszenie o naborze na urzędnicze stanowisko pracy samodzielnego referenta do spraw szkolnych w Szkole podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Ogłoszenie o naborze na urzędnicze stanowisko pracy samodzielnego referenta do spraw szkolnych w Szkole podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

22.09.2022 Aktualności
Treść ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie w sprawie kradzieży znaków kolejowych w Uboczu.

Ogłoszenie w sprawie kradzieży znaków kolejowych w Uboczu.

21.09.2022 Aktualności
W związku z kradzieżami znaków kolejowych G-1b na przejazdach kolejowych na przejeździe kolejowym  – drogowym w km 165,918 kategorii  „C” linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, przejazd ten znajduje się koło kościoła w Uboczu. Znak w.w znajduje się po drugiej stronie przejazdu kolejowego. Wciągu  dwóch lat  na przejazdach kolejowych w Uboczu skradziono pięć znaków drogowych, koszt jednego znaku wynosi 307,50 zł. Po kontroli wykonanej przez PKP w dniu 21.07.2022 r brak znaku  drogowego G-1b (na zdjęciu nr 1), znak został przywrócony 17.08.2022 r. (na zdjęciu nr 2). Po ponownej  kontroli  z dnia 30 sierpnia 2022 stwierdzono ponownie brak znaku G -1b. Prosimy o nie usuwanie znaków bo taki stan zagraża bezpieczeństwu użytkownikom ruchu drogowego i kolejowego i w miarę posiadanej wiedzy o poinformowanie Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim (tel. 757813318). Zdjęcie nr 1 – mł. ref ds. drogownictwa Marek Apolinarski Zdjęcie nr 2 – mł. ref ds. drogownictwa Marek Apolinarski
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

19.09.2022 Aktualności
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  W  GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

14.09.2022 Aktualności
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta  w  Gryfowie Śląskim. Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.   Mieszkańców gminy Gryfów Śląski zapraszamy na konsultacje w ramach  Mobilnego  Punktu  Informacyjnego: 15 września 2022 r.  w  godz. 10.30-13.00 Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1 (Ratusz), Sala posiedzeń (I piętro) Serdecznie zapraszamy ! Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

12.09.2022
Aktualności

Bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

6.09.2022
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Przebudowa ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim 7 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  8 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną