Slider

Aktualności

Więcej aktualności
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI – 2020 ROK.
Aktualności
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI – 2020 ROK.
3.01.2020
Informujemy, że dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.   HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- WOLBROMÓW 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- MŁYŃSKO 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- PROSZÓWKA 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- GRYFÓW 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- WIEŻA 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- RZĄSINY 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- UBOCZE 2020 rok HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- KRZEWIE WIELKIE 2020 rok  
UWAGA ! NOWE  WZORY DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualności
UWAGA ! NOWE WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
23.12.2019
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dnia 15 stycznia 2020 r. złożyć w/w deklarację na nowych drukach. Nowe wzory deklaracji dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim -pokój nr 3 (na parterze) lub na stronie internetowej z linków, które znajdują się poniżej, tj.:   1) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa   jednorodzinna, 2) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości zamieszkałe-zabudowa wielorodzinna, 3) WZÓR DEKLARACJI- nieruchomości niezamieszkałe, 4) WZÓR DEKLARACJI- domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.     1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 roku.
Aktualności
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 roku.
12.12.2019
Ogłoszenie ZBGKiM

Ogłoszenie ZBGKiM

20.01.2020 Aktualności
ZBGKiM informuje: W związku z opóźnieniami odbiorów odpadów przez ZGiUK Lubań informujemy , że od dnia 21.01.2020r. do odwołania  nie przyjmujemy odpadów: mebli i odpadów wielkogabarytowych , gruzu , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Z poważaniem Sekretariat Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Agnieszka Zdrojewska Tel. 75 781 34 12 Tel. 75 78 134 84 sekretariat@zbgkim.gryfow.pl
Proszówka w obiektywie naszych lokalnych fotografów

Proszówka w obiektywie naszych lokalnych fotografów

20.01.2020 Aktualności
  W dniu 11 stycznia 2020r. w świetlicy w Proszówce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, na które przybyło wiele osób. Odwiedzili nas mieszkańcy Proszówki, Gminy Gryfów, Powiatu Lwóweckiego i Lubańskiego byli z nami tego dnia również przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego, dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, znawcy i pasjonaci fotografii z Jeleniej Góry. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki w roku 2019 pozyskało 5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację warsztatów fotograficznych „Fotografie Proszówki do kalendarza rozkładówki”.  Było to  zadanie publiczne,  którego celem było pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a przede wszystkim ich promocja. Miło nam poinformować, że informacja o wystawie dotarła wg. statystyk facebooka do ponad 8 tysięcy osób. Zachęciliśmy ludzi do wyjścia z domu oraz wydaliśmy publikacje promocyjną. Dzięki dofinansowaniu w sołectwie Proszówka jesieniom udało się zrealizować dla wszystkich zainteresowanych bezpłatny cykl warsztatów fotograficznych. Była teoria w świetlicy, ale również praktyka w terenie. Uczestnicy poznali tajniki dobrego zdjęcia, na co należy zwrócić uwagę przy ustawieniach sprzętu oraz jakimi parametrami kierować się przy zakupie aparatu fotograficznego. Zwieńczeniem warsztatów był wernisaż wystawy fotograficznej w dniu 11stycznia. Spotkaniu towarzyszył pyszny poczęstunek, pokaz zdjęć z urokliwych miejsc sołectwa, rozmowy i autografy. Każdy uczestnik wystawy otrzymał bezpłatnie kalendarz z pięknymi zdjęciami Proszówki, który również został wydany w ramach projektu tak samo jak widokówki z pozdrowieniami z Proszówki, ulotki promocyjne wydarzenia i zdjęcia na wystawę. W tym miejsku dziękujemy Bibliotece Publicznej w Gryfowie na czele z Dyrektor Marzeną Wojciechowską i Szkole Podstawowej nr 2 z Dyrektor Anną Pląskowską za użyczenie sztalug pod wystawę fotograficzną. Realizacja projektu nie udał by się gdyby nie dwa bardzo ważne czynniki. Pierwszy to jak zawsze finanse. Bez środków Urzędu Marszałkowskiego i dofinansowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki nie stworzylibyśmy tych wspaniałych warsztatów, nie wydalibyśmy kalendarzy, pocztówek, ulotek i roll-upu  nie odbyłaby się ta wyjątkowa wystawa, a drugi czynnik równie ważny, a może najważniejszy to są ludzie: prawdziwi pasjonaci fotografii z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem, z ogromnymi osiągnięciami na skalę ogólnopolską i nagrodami w różnych konkursach fotograficznych, nasi wspaniali lokalni fotografowie: Mariusz Dragan, Robert Grzelczak, Stanisław Pawłowski, Ryszard Stolarczyk i Paweł Zatoński. Dziękujemy za zaangażowanie w nasz projekt, za użyczenie pięknych zdjęć naszej „małej ojczyzny”. To dzięki Waszej pasji, uporowi i wiedzy udało nam się zrealizować nasz projekt. Mamy nadzieje, że to pierwsza, ale nie ostatnia wspólna inicjatywa. Wystawę fotografii będzie można w styczniu obejrzeć jeszcze raz  w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.  Anna Zawisza-Paliwoda  
Gryfów zagrał rekordowo dla WOŚP

Gryfów zagrał rekordowo dla WOŚP

17.01.2020 Aktualności
To był piękny, radosny finał WOŚP podczas którego ponownie udowodniliśmy, że pomaganie jest dziecinnie proste. Graliśmy wspólnie dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Część główna i najważniejsza to oczywiście kwesta. Na terenie naszej gminy pieniądze do puszek zbierało 43 wolontariuszy. W ich gronie byli to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Gryfowie Śląskim wraz z uczniami, Szkoły Podstawowej w Uboczu również z uczniami, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, przedstawicielki Żłobka Miejskiego, reprezentacja gryfowskich seniorek  oraz osoby indywidualne. Sztab oraz wszelkie działania towarzyszące zlokalizowane były w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Zbiórce towarzyszyła część artystyczna wypełniona przez wspaniałe występy przygotowane przez Przedszkole Publiczne, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Gryfowie Śląskim, Szkołę Podstawową w Uboczu, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Folklorystyczny „Rozmarynek” z Rząsin, Szkołę Tańca Dream Dance Academy działającą przy M-GOK w Gryfowie Ślaskim oraz skład „Opol i przyjaciele”. Gościnnie wystąpili „Młodzi duchem” z Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu oraz zespół NISZA z Lwówka Śląskiego. Występy zgromadziły tłumy widzów, ale to licytacje rozpaliły największe emocje. Efektem końcowym szalonych aukcji prowadzonych przez Burmistrza Olgierda Poniźnika była kwota 19.760,00 zł !!! O instruktaż pierwszej pomocy i zabezpieczenie medyczne w czasie imprezy zadbała ekipa „PATROL-MED” w składzie Patryk Bobik i Dariusz Szuścicki. Pod budynkiem ustawił się nowy wóz gryfowskiej OSP, który można było zwiedzić, a nawet wylicytować przejażdżkę.             Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka, w której można było skosztować wypieków i słodkości przygotowanych przez druhów jednostek OSP gminy Gryfów Śląski na czele z realizatorką pomysłu Kamilą Zajączkowską i małymi druhami Dominiką, Wiktorią i Pawłem. W kawiarence działały ponadto Aleksandra Kołataj, Iza Mikołajczyk, Marcela Tyka oraz Wiktoria Sawicka. Z kawiarenki do WOŚP trafiło 2.605,51 zł. Pięknie dziękujemy! Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczająca zbiórkę w składzie: Edward Kłowaty, Wiesław Kutni, Agnieszka Szymańska, Dariusz Wojciechowski, Aneta Kłowata, Żaneta Kłowata, Małgorzata Kłowata, Danuta Gandurska i Anna Szewczak. Na ręce całej komisji składam serdeczne podziękowania. To dzięki Waszej pracy kwesta została tak błyskawicznie i dokładnie rozliczona. Na godzinę 20.00 mieliśmy przeliczoną całą zbiórkę!  Podsumowując:  zebrana deklarowana kwota to  łącznie 47.005,75 zł (to niemal  11.000,00 zł więcej niż w roku minionym) oraz 241,26 Euro, 508,81 koron czeskich i 60,51 GBP. W tym: 24.640,24 zł z 43 puszek wolontariuszy, 19.760,00 zł z licytacji, 2.605,51 z kawiarenki. Przeliczono łącznie 1264 banknotów i 23.462 monet (w tym najwięcej, bo aż 6.209 jednogroszówek).  Dziękuję wszystkim wolontariuszom kwestującym, ich opiekunom z ramienia szkół, darczyńcom, występującym, rodzicom dzieci, nauczycielom, mieszkańcom i każdemu, kto spontanicznie włączył się w wir orkiestrowego grania. Dziękuję wspaniałym wolontariuszom pomagającym przy Finale: Magdalenie Włodarczyk, Annie Pląskowskiej, Renacie Celuch, Marzenie Wojciechowskiej, Małgorzacie Krakowskiej, Marceli Tyce, Izabeli Mikołajczyk oraz Łukaszowi Kmiecikowi. Dziękuję służbom zabezpieczającym imprezę gryfowskiej Policji oraz Straży Miejskiej. Dziękuję z całego serca moim współpracownikom z M-GOK Wiesławowi Kutni, Henryce Karaczun i Dariuszowi Warzyńskiemu.   WOŚP to również Darczyńcy: Magdalena Rękawiczna Sklep PIWNICZKA w Gryfowie Śląskim, Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” S.J., Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S.J., Wojciech Bruchal, Prezes PKS Voyager, Bogusław Chrabota, Hotel Medical SPA Malinowy Dwór w Świeradowie Zdroju, Restauracja Coffee Street w Gryfowie Śląskim, Beata Reszko Studio Urody „BEATA”, Firma „Polmex” w Proszówce, Łukasz Kmiecik „Let’s Twist Again” Olszyna, Sławek Zawistowski, Tomasz Górski, La Pelle Laser Jelenia Góra, Edyta Miętus Salon Fryzjerski „em.spinka” w Lubaniu, Jakub Wolar, Irena Włodarek, Mirosław Mleczek, Wojciech August „Wojtek Gotuje”, Karolina Mazik Galeria Fryzjerstwa, Anna Szymonowicz „Szydełkiem Wydziergane”, Monika Błauciak, Tadeusz Cena, Mariusz Dragan, Joanna Małoszczyk, Paweł Zatoński, Prosta Forma Expresji, Katarzyna Krawczyk, Stylizacja Paznokci, Olszyna, Studio Paznokci Fashion Nails Monika Szurmiej-Tutaj, Luiza Babiak, Mariusz Babiak „FOR MEN” Fryzjerstwo, Sara Malaga „Tortowe Love”, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN , Zofia Czernow Posłanka na Sejm RP, Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Katarzyna Kossowska-Makarewicz, Paweł Burczyk, Beata Niebieszczańska, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, JANTUR GRYFEX Dominik Korpysa, Barbara Pasiak „Izerskie Słodkości u Basi”, Sylwia Hryniewicz-Capar Usługi Fryzjerskie, Tadeusz Jagiełło, Agnieszka Sołtys, Centrum Handlowe „GRADIX”, Mariusz Pastuch Firma „PAS-TRANS”, Hotel „Madeline” w Lwówku Śląskim, Anna Gryko Gabinet Kosmetyczny „Afrodyta”, Klub fitness/siłownia Power Gym w Gryfowie Śląskim, Mateusz Królak, Daniel Koko Starosta Lwówecki, Mariusz Kozak, Marta Staniak, Błażej Okupnik, Studio Urody LAURA Bernadetta Drążek, Stowarzyszenie Aktywny Gryfów CROSS GRYFITÓW, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOCNI, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, Natalia Staszkiewicz „Kwiatami Usłane”, Magdalena i Krzysztof August Firma TYTAN z Proszówki, Salon Fryzjerski Paulina Stolarska w Gryfowie Śląskim, PHU TRANS JACK Jacek Rybski, Joanna Cena Joanna Fashion Nails, Hodowla Alpak “Alpaki z Proszówki”, Browar “PAN SZYSZKA”, Anna Zawisza-Paliwoda, Ryszard Stolarczyk, Andrzej Badermann, Anna Chlabicz, Marta i Bogdan Skwara, Agata Truszkowska, Piekarnia Cukiernia HORBACZ Akademia Języka BE-LINGUAL, Dariusz Majchrowski, Antoni Stebułkowski, Arkadiusz Krawatitis Zakład Optyczny OKULAR w Gryfowie Śląskim Zbigniew Markiewicz Sklep Wędkarski Kwiaciarnia MARENA, Agencja Pocztowa Iwona Brodzińska, Paweł Tartak Fizjoterapeuta, Agnieszka Celuch, Małgorzta Sułkowska „SHE” w Gryfowie Śląskim, Mirosław Obłodecki, Andrzej Wołyniec, Danuta Jańczyk, Poza tym grono darczyńców anonimowych. Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz
Spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu

Spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu

17.01.2020 Aktualności
Dnia 15 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Uboczu odbyło się spotkanie dotyczące zamiaru likwidacji szkoły, w którym uczestniczył Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk wraz z władzami miasta oraz pracownikami szkoły, rodzicami i mieszkańcami wsi. Kurator Oświaty po wysłuchaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Sekretarza, który zreferował uzasadnienie do podjętej przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu stwierdził, że omawiany temat jest bardzo trudny. Jednak w perspektywie demograficznej sytuacja szkoły może być coraz trudniejsza i poniżej możliwości jej prawidłowego funkcjonowania, dlatego jest on skłonny wydać pozytywną opinię do tej uchwały. W dalszej części spotkania głos zabierali rodzice uczniów likwidowanej szkoły, pytając m.in. o organizację dowozu uczniów do SP Nr 2 w Gryfowie Śl., ilość oddziałów w nowym roku szkolnym, rejonizację oraz możliwość zapewnienia dzieciom z oddziału przedszkolnego miejsca w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim. Burmistrz udzielając odpowiedzi zapewnił rodziców, że dołoży wszelkich starań, aby po zlikwidowaniu szkoły zadbać o bezpieczeństwo dzieci i przyjazną atmosferę, szczególnie w okresie adaptacyjnym w nowej szkole. Ponadto Burmistrz wyraził wolę spotkania się z Radą Sołecką, organizacjami funkcjonującymi na terenie Ubocza oraz mieszkańcami w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania budynku szkoły. Na zakończenie spotkania Pan Kurator podziękował zebranym za obecność oraz kulturę rozmowy mimo tak trudnego i pełnego emocji tematu.

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OTWARTY KONKURS OFERT

13.01.2020
Aktualności

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach.

9.01.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

17.12.2019
Osoby odpowiedzialne za:   Marian Stec, Młyńsko 63 59-620 Gryfów Śląski, tel. 501 210 013 Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, ul. Rzepakowa, Edward Nestmann, Ubocze 34, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 693 539 932 Ubocze, Paweł Marczak, zam. Rząsiny 48, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 697 019 177 Rząsiny oraz Wolbromów, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski, Małgorzata Uhornicka tel. 508135715 Drogi gminnych na terenie miasta w Gryfowie Śląskim i w Wieży, Firma Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel tel. 75 784 60 64 Drogi Powiatowe na obszarze Gminy Gryfów Śląski, GDDKiA oddział w Lubaniu, kierownik oddziału Adam Śmigielski 600 80 56 04 Droga Krajowa DK30, DSDiK we Wrocławiu  drogi Wojewódzkie na terenie Gminy Gryfów Śląski, Droga 360 GDDKiA w Lubaniu, tel. 600 80 56 04 Droga 361 Gmina Miejska Świeradów Zdrój, tel. 75 781 64 89 Droga 364  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, tel. 75 782 26 10
Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

16.12.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi   W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty. Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  m.in. na skutek wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp. W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach. 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.  
UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

16.12.2019
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady biodegradowalne. W  związku z powyższym właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się w pojemnik lub worek koloru brązowego do gromadzenia ww. odpadów. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje (oddzielnie), tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne, pozostałą część odpadów stanowią odpady zmieszane (posortownicze). Odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Ważne: właściciele nieruchomości wyposażają swoje posesje w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych odpadów przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów, kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady UWAGA: Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną