Slider

Aktualności

Więcej aktualności
UWAGA WERYFIKACJA DEKLARACJI „ODPADOWYCH”
Aktualności
UWAGA WERYFIKACJA DEKLARACJI „ODPADOWYCH”
31.08.2021
Algorytm wyłapie niepłacących za odpady w Gminie Gryfów Śląski! Z zasady gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się sam finansować, jednak, gdy część mieszkańców świadomie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w nich nieprawdę, zaniżając ilość osób zamieszkujących nieruchomość, to wtedy koszty funkcjonowania systemu pokrywają pozostali jego członkowie, którzy zmuszeni są ponosić coraz to wyższe opłaty za odpady. Nie godzimy się dłużej na sytuację, w której uczciwi mieszkańcy naszej Gminy ponoszą koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków i nie wnoszą opłat z tego tytułu w należnej wysokości.  Szukając zatem dodatkowych narzędzi, które umożliwiłyby weryfikację danych zawartych w składanych przez mieszkańców deklaracjach, udało się nam nawiązać współpracę z Gminą Miejską Świdnik, która na podstawie zawartego porozumienia udostępniła nam bezpłatnie algorytm, powstały w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska, umożliwiający wykrywanie „niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami”. Mamy nadzieję, że to innowacyjne rozwiązanie, podobnie jak w Gminie Świdnik, pozwoli nam uszczelnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki przedmiotowej aplikacji wykryto tam bowiem 1400 osób, które nie płaciły za odbiór odpadów. Osoby te musiały w konsekwencji zmienić dane zawarte w deklaracjach, a także ponieść opłatę wstecznie nawet do 5 lat. Jak to działa? Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane m.in. z jednostek podległych Gminie, tj.: z MGOPS, szkół, przedszkoli, ZBGKiM (m.in. informacje o ilości zużytej wody) oraz danych uzyskanych ze Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, z danymi zawartymi w składanych przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie algorytm wychwytuje rozbieżności w liczbie osób zamieszkujących dane nieruchomości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, co do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, do jej właściciela kierowane jest wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień lub w przypadku braku deklaracji wezwanie do jej złożenia. Jeśli ustalenia aplikacji potwierdzą się, wówczas właściciel nieruchomości nie tylko będzie musiał zmienić deklarację, ale również zapłacić należną opłatę za odpady nawet do 5 lat wstecz. I co teraz? Obecnie trwają przygotowywania bazy danych, na podstawie której zostaną zweryfikowane informacje zawarte w składanych przez mieszkańców deklaracjach odpadowych. W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski o zgłaszanie się do tut. urzędu w celu skorygowania danych zawartych w złożonych deklaracjach (o ile tej korekty wymagają), aby uniknąć ewentualnych konsekwencji poświadczenia w nich nieprawdy. Natomiast mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych prosimy o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących w danym lokalu do swoich Zarządców. MANDAT ZA BRAK DEKLARACJI ODPADOWEJ?! TAK- STRAŻNICY MIEJSCY ZAJMĄ SIĘ TYM! Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega karze grzywny do 500 zł. Przypominamy zatem, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie bądź zmniejszenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. PAMIĘTAJ! Jeśli urodziło Ci się dziecko, członek rodziny powrócił do domu z zagranicy, zmieniłeś miejsce zamieszkania, ktoś wprowadził się do Ciebie lub jeden z domowników zmarł – masz obowiązek niezwłocznie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!   Przygotowała: Agnieszka Olszówka insp.ds. gospodarki odpadami
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Aktualności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
12.07.2021
Ja już się spisałem, teraz kolej na Was Drodzy Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!! Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jednogłośne absolutorium  dla burmistrza Gryfowa.
Aktualności
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gryfowa.
30.06.2021
We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób  hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska. Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka. Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania wspólnego pomysłu w tym temacie.  Po dyskusji nad Raportem  podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Uchwalę przegłosowano bezwzględną większością głosów – 14 za przy jednym wstrzymującym się. Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i  Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec  oraz burmistrz Olgierd Poniźnik. Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski na okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski na okres 3 lat.

23.09.2021 Aktualności
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

23.09.2021 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania Panu Mirosławowi Szuniewiczowi za pięknie wykonana bramkę przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim, a także metalowe kłosy stanowiące prezenty podczas tegorocznych Dożynek Gminy Gryfów Śląski. Burmistrz Gminy i Miasta /-/ Olgierd Poniźnik
SZCZEPIENIA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI!

SZCZEPIENIA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI!

22.09.2021 Aktualności
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, według stanu na dzień 20.09.2021 r., Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski znajduje się na 101. miejscu w skali całego województwa oraz  na 4. pozycji w rankingu gmin na poziomie powiatu lwóweckiego.  Pierwszą dawką zaszczepionych  zostało 46,65% mieszkańców. W podziale na grupy wiekowe, pod względem zaszczepienia co najmniej jedną dawką. Sytuacja w naszej gminie ma się następująco: 12-19 – 30,18% 20-39 – 36,53% 40-59 – 51,53% 60-69 – 66,01% 70+ – 77,74%. Odnosząc się do danych z ubiegłego tygodnia odnotować można wzrost zaszczepienia mieszkańców pierwszą dawką o 0,29%, co sprawia, iż Gmina Gryfów Śląski znajduje się na 2. miejscu w rankingu postępu gmin na poziomie powiatu lwóweckiego oraz na 58. miejscu na poziomie województwa dolnośląskiego w kontekście dokonanego postępu.
Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Śp. Michała Turkiewicza

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Michała Turkiewicza

21.09.2021 Aktualności
W imieniu Gminy i Miasta  Gryfów Śląski, a także swoim własnym składam wyrazy głębokiego współczucia  małżonce Beacie, synowi Maćkowi i całej rodzinie. Michał mój bliski sejmowy kolega, wspaniały człowiek o wielu sukcesach samorządowych i zawodowych, twórca nowatorskich przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami, człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości na zawsze pozostanie w naszej      i mojej pamięci. Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

„Snopkowiny” w Uboczu z „Czystym powietrzem”

17.09.2021
Aktualności

KRUS na gryfowskich Dożynkach Gminnych.

15.09.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

18.06.2021
Od 1 lipca rusza zbieranie danych do bazy gromadzącej informacje o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Obowiązek ewidencji dotyczy milionów właścicieli nieruchomości, a kto nie zgłosi się w terminie, może zostać ukarany. Kto będzie musiał zgłosić się do gminy? Każda osoba, która ma w domu piec, kocioł grzewczy, kominek czy na przykład kuchnię węglową. W razie wątpliwości trzeba będzie sięgnąć do katalogu urządzeń, które muszą zostać wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni, właścicielu czy zarządcy budynku. Moduł deklaracji online( aktywny od 1 lipca 2021 r. )      
Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła

9.06.2021
Szanowni Państwo, Na terenie Gminy Gryfów Śląski jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków /lokali mieszkalnych /lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego). Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie: formie papierowej, ankieta online – Kliknij i uzupełnij ankietę formie elektronicznej pobierając: Ankieta do pobrania Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 września 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów: do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (skrzynka podawcza) ul. Rynek 1; e-mailem na adres: sekretariat@gryfow.pl; pocztą na adres: Urząd Gminy Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 75/ 78 11 267 Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!   Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                                    Olgierd Poniźnik
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną