Wycinka drzew

Zasady wycinki drzew

1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, które planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania Wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (nr ewidencyjny działki oraz obręb geodezyjny),
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie (druk zgłoszenia) można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy  i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 • W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.

3. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.

4. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

 • bez stosownego zgłoszenia,
 • przed dokonaniem oględzin przez organ,
 • w przypadku sprzeciwu organu,

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

6. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie zaświadczenia