10.07.2023
Paweł Cerkanowicz

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – można pobrać tutaj : USTAWA

 Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osobom, które

1.pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r.poz.40 z późn.zm )  przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2.osiągnęły odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat ,

3.nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać tutaj: Oświadczenie o niekaralności

  Przy ustalaniu okresu funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie  pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił Funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia  tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Gryfowa Śląskiego, na podstawie posiadanych dokumentów będzie wyda zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nie dysponuje danymi potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Postanowienie  to dołącza się do wniosku o przyznanie świadczenia.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim ( w sekretariacie,pok.9 ) wniosku o wydanie   zaświadczenia, ze  wskazaniem, w jakim okresie pełniła  funkcję sołtysa w Gminie Gryfów Śląski. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać tutaj: WNIOSEK. Formularz wniosku  wraz z pozostałymi dokumentami można uzyskać w sekretariacie oraz na  parterze ( kasa, pok.3 ).

W przypadku braku zaświadczenie wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia Funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat – można pobrać tutaj : Oświadczenie wnioskodawcy i świadków.

Informacja w sprawie opłaty za wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1.pkt 1 lit. b. ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz.U. z 2022 r.,poz.2142 z późn.zm.).

Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego:

77 1020 2124 0000 8402 0011 0106  PKO BP SA, Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1

Drukuj/generuj pdf

Na skróty