25.03.2024
Paweł Cerkanowicz

Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków

Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków

Miło jest nam poinformować, że złożony przed kilkoma miesiącami przez Gminę Gryfów Śląski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Gmina Gryfów Śląski wpiera przedszkolaków” spełnił wszystkie kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania.

Wartość projektu wynosi 806.084,20 zł., w tym 20-tu procentowy wkład własny Gminy Gryfów Śląski zostanie wniesiony do projektu w formie rzeczowej.

Źródłem finansowania projektu jest Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS), Priorytet: Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: Dostęp do edukacji.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 203 dzieci przedszkolnych, m.in. o zajęcia: wyrównujące deficyty, rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania, w tym wyjazdowe zajęcia edukacyjne. Ponadto, w ramach projektu zostanie podniesiony poziom kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola oraz zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie placówki przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: do 31.03.2025 r.

Realizacja projektu w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia przedszkolaków i szkolenia  nauczycieli.

Dzieci uczestniczące w projekcie nabędą kompetencje kluczowe, społeczne i badawcze. Placówka przedszkolna zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano także festyn integracyjny dla społeczności i interesariuszy Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewn. środków finansowych

Drukuj/generuj pdf

Na skróty