01.04.2021
Paweł Cerkanowicz

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ PRZEDSZKOLI

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ PRZEDSZKOLI

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.,

od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

zostało ograniczone funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”  oraz Publicznego Przedszkola w Gryfowie Śląskim.

Placówka w wymienionym wyżej okresie ma obowiązek zapewnić opiekę na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. Są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 2. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego.
 3. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 5. Wykonują działania ratownicze.
 6. Są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369).
 7. Są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 8. Są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 9. Są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 10. Są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
 11. Są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

               Burmistrz

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty