27.01.2020
Paweł Cerkanowicz

Zawieszenie działalności taksówkarza

Zawieszenie działalności taksówkarza

Zawiesiłem niedawno działalność gospodarczą jako taksówkarz, na którą posiadam licencję. Pani w urzędzie, który wydał licencję, poinformowała mnie, że zawieszenie taxi nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, później może zostać mi ona odebrana, jednak w ustawie o transporcie drogowym w szczególności w punkcie 14a jest mowa o tym, że może ono trwać rok. Która data mnie dotyczy?

Przewoźnikiem drogowym jest, zgodnie z art. 4 pkt 15 ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Istotnym elementem tej definicji jest posiadanie uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności. Zgodnie z art. 5b niniejszej ustawy „podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

1) samochodem osobowym,

2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

3) taksówką

– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji”.

Zgodnie z art. 6 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy spełnia wymagania szczegółowo określone w tymże przepisie. Mając na uwadze niniejszy przepis, z którego wynika obowiązek posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, nie ulega wątpliwości, iż przedsiębiorca wykonujący ten rodzaj transportu jest przewoźnikiem drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że znajduje do niego zastosowanie regulacja zawarta w art. 14a umożliwiająca przewoźnikowi drogowemu zawieszenie, w całości albo w części, wykonywania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w tym o okresie zawieszenia oraz o liczbie wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić do organu licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zgodnie z zasadami zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji unormowanymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

Drukuj/generuj pdf

Na skróty