28.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski.

Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski.

Beneficjentem i ambasadorem projektu jest gmina Gryfów Śląski. Jego całkowita wartość wynosi  1 185 766,19 złotych. Realizacja zajęć projektowych rozpocznie się  w listopadzie 2021r  w Szkole Podstawowej Nr1  i Szkole Podstawowej nr2. W listopadzie  w obu szkołach przeprowadzony zostanie nabór uczniów do projektu. Od grudnia realizację projektu rozpoczną uczniowie obu szkół. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Projekt realizowany będzie od listopada 2021 do 30 czerwca 2023r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. ” Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw    i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań :

  1. a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem komp. kluczowych na rynku pracy;
  2. b) wsparcie nauki j. obcych, nauk matematycznych.-przyrodniczych. i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
  3. c) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
  4. d) zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów z SPE i zniwelowanie deficytów uczniów.

Realizacja projektu;

1.Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

3gr. zaj.rozw. z j.ang.kl.I-III,18ucz(9dz,9ch)

3gr. zaj. wyr. z j.ang.kl I-III,18ucz(9dz,9ch)

3gr. zaj.rozw. z j.ang.IV-VIII,18ucz(9dz,9ch)

3gr. zaj.wyr. z j.ang.IV-VIII,18ucz(9dz,9ch)

1gr. zaj.rozw.z j.niem. 6ucz(3dz,3ch)

1gr. zaj.wyrówn.z j.niem. 6ucz(3dz,3ch)

5 gr. z matematyki rozwi.,kl.IV-VIII,30ucz. (15dz, 15ch)

5 gr. z matematyki wyr.,kl.IV-VIII,30ucz. (15dz, 15ch)

6 gr. z matematyki rozwi.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)

6 gr. z matematyki wyr.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)

6 gr. z przyrody rozw.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)

10 gr informatyki (8 gr. zajęć informat. i 2 gr. zaj. rozw. kompet. cyfrowe w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni)

2.Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w SP Nr 1

2gr. matematyka metodą eksperymentu 12ucz(6dz,6ch)

2gr. chemia metodą eksperymentu 12ucz(6dz,6ch)

4gr. geografia metodą eksperymentu 16ucz(8dz,8ch)

2gr. fizyka metodą eksperymentu 12ucz(6dz,6ch)

4gr. biologia metodą eksperymentu 16ucz(8dz,8ch)

  1. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1

4gr. zaj.korekcyjno-kompensacyjne, kl. III-VI 16ucz(8dz,8ch)

2gr.zaj.logoped. 8ucz(4dz,4ch)

2gr. zajęcia rozw. umiejętn. społeczno-emocjonalne 6ucz(3dz,3ch)

  1. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Gryfów Śląski

1gr. 40 zaj.rozw.z j.ang. „My, a język angielski „kl.IV-VIII 4ucz(2dz,2ch)

1gr. 40 zaj. rozw. z ang. „Język angielski dla nas „kl.I-III, 6ucz(3dz,3ch)

1gr. 40 zaj. rozw. „Język niemiecki jest OK ” kl.VII-VIII 6ucz(3dz,3ch)

2 gr. 40 zaj.”Lubimy matematykę” kl I-III,10ucz.(5dz,5chł)

1 gr. po 40 zaj.matematyka „Matematyka nas cieszy” kl.IV-VIII 4ucz.(2dz,2chł)

zaj.matematyka wyrówn. kl.IV-VIII 4ucz.(2dz,2chł)

1gr. 40 zaj.rozw.z j.ang. wyrówn.kl.IV-VIII 4ucz(2dz,2ch)

2gr40 zaj. zabawy z komputerem kl. I-III, 10ucz(5dz,5ch)

1gr.60 zaj.rozw. kompetencji cyfrowych uczniów kl IV-VIII, 6ucz(3dz,3ch);

  1. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w SP nr 2

1gr. „Poznajemy świat” zaj. z przyrody poprzez eksperym. 6ucz(3dz,3ch)

1gr. „Świat wokół nas” kl.I-III – metodą eksperymentu 6ucz(3dz,3ch)

1gr. „Świat wokół nas” kl.IV-VIII – metodą eksperymentu 6ucz(3dz,3ch)

1gr. „Odkrywamy, doświadczamy” – metodą eksperymentu, kl. IV-VIII 6ucz.(3dz,3ch)

  1. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP 2

1gr. 60 zaj.logoped. 4ucz(2dz,2ch), kl I-III.

5os.po 60zaj./os. zajęcia z psychologiem indywidualne, kl.I-VIII, 5ucz (2dz,3ch)

1gr.po 60zaj. zajęcia terapeutyczne 4ucz (2dz,32h)

Realizowany  program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy  w sposób ciekawy  i zrozumiały. Zajęcia będą prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych metod aktywizujących budzących zainteresowanie uczniów, ich aktywne postawy i zaangażowanie. W czasie realizacji programu będzie  przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, lecz również stworzenie młodzieży możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Założeniem programu jest żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności.

Warto tu dodać, że szkoły gminne realizują już  trzeci projekt skierowany na kompetencje kluczowe  ale należy też podkreślić, że obie szkoły zostały doposażone w niezbędny sprzęt  i pomoce dydaktyczne  w tym sprzęt TIK .

Zajęcia projektowe jak do tej pory cieszyły się popularnością i uczniowie chętnie z tej propozycji korzystali. Mam nadzieję, że tak będzie i teraz . Na stronach internetowych obu szkół będzie można na bieżąco śledzić sprawozdania ze zdjęciami z pracy poszczególnych grup.

Zapraszam serdecznie Państwa dzieci do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje możecie Państwo uzyskać w każdej szkole u koordynatorów tj. SP Nr1 Jadwigi Hawryluk, SP nr2 Alicji Kuźniarz i wszystkich nauczycieli obu szkół którzy będą pracowali   z Państwa dziećmi.

                                                                     Z poważaniem

                                                    Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty