16.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2020 r.

następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi

 

W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty.

Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  m.in. na skutek wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp.

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach.

1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 • miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby,
 • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie
  2,00 zł od
  osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

Ważne:

 • deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
 • termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca
 • przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci)
 • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu
 • każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej:

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł,

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł,

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł.

Ważne:

 • deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
 • termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca

Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3).

Uwaga:

 • właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski,
 • w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ważne:

 • termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r.
 • opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty