23.02.2010
Agnieszka Muszka

Środki unijne pozyskane przez Gminę Gryfów Ślaski w latach 2007- 2010

Środki unijne pozyskane przez Gminę Gryfów Ślaski w latach 2007- 2010

Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009. Metodologia rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009 r. Nasz ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.

Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013).

 

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

 

Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadaliśmy wagi. Udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10 proc. Punktacja wyraża aktualne, procentowe różnice w poziomie absorpcji i nie może być przyrównywana do punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu.
To już trzecia edycja rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Wyniki z poprzednich lat dostępne są na stronach internetowych:

 

 

Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009
Metodologia rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2009 r.

 

 

Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Źródło finansowania
Koszt całkowity
Wnioskowana wysokość dofinansowania
Stan realizacji
Okres realizacji
1
Gmina Gryfów Śl.
"Odnowa bazy kulturalnej  wsi Proszówka  poprzez remont świetlicy wiejskiej".
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Mała Odnowa Wsi”.
52 432,88
17 030,00
Zadanie zrealizowane.
2008
2
Gmina Gryfów Śl.
RAFIS – rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w gminie Gryfów Śląski
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
139 278,80
139 278,80
Zadanie zrealizowane.
2008
3
Gmina Gryfów Śl.
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego 
Fundusz Mikroprojektów EWT Polska – Republika Czeska
174 117,92
87 057,88
Zadanie zrealizowane.
2009
4
Gmina Gryfów Śl.
Dziesięciolecie współpracy transgranicznej: Raspenava –Gryfów Śląski
Fundusz Mikroprojektów EWT Polska – Republika Czeska
98 440,00
83 674,00
Zadanie w trakcie realizacji
2009 – 2010
5
Gmina Gryfów Śl.
Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Uboczu
PROW 2007-2013
587 353,46
361 078,00
Zadaniet w trakcie realizacj
2009 – 2010 
6
Gmina Gryfów Śl.
Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski
RPO WD 2007-2013
1 137 075,69
966 400,63
Zadanie w trakcie realizacj
2009 – 2010
7
Gmina Gryfów Śl.
Renowacja zabytków architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr w Gryfowie Śląskim
RPO WD 2007-2013
741 920,89
295 832,84
Zadanie w trakcie realizacj
2009 – 2010
8
Gmina Gryfów Śl.
Europejskie Centrum Kulturalno – Informacyjne
EWT Polska – Saksonia
2 282 311,04
1 939 964,40
Zadanie w trakcie realizacj
2010 -2011
Razem
 
 
 
3 890 316,55 zł
 
 

 

Środki unijne pozyskane przez Gminę Gryfów Ślaski  w latach 2007- 2010  wynoszą:  3 890 316,55 PLN.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty