14.05.2015
Agnieszka Muszka

Sesja zwyczajna – absolutoryjna

Sesja zwyczajna – absolutoryjna

12 maja w sali konferencyjnej ratusza odbyła się sesja zwyczajna- absolutoryjna, w której udział wzięło 14 radnych oraz zaproszeni goście. Sesję rozpoczęto od informacji burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz wydanych zarządzeń, kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje dotyczyły m.in.: interwencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie drogi przy ul. Rzecznej, wykaszania poboczy dróg w mieście i w sołectwach, modernizacji chodnika w rynku od strony południowej, pomocy UGiM w sprawie remontów wspólnot w tym w zakresie elewacji, nowych nasadzeń i projektu zagospodarowania Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza.

Kolejnym punktem programu sesji było sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim w 2014 r. Prezentację multimedialną na ten temat przedstawiła kierownik M-GOPS w Gryfowie Krystyna Pietruszewska. Po prezentacji
burmistrz podziękował pani kierownik Krystynie Pietruszewskiej i pracownikom M-GOPS za trudną i często niewdzięczną pracę. Zaplanowana w programie dyskusja nie odbyła się z racji przeanalizowania problemów na poszczególnych komisjach.

Najważniejszym punktem programu było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego przez burmistrza Olgierda Poniźnika. Powiedział on m.in. iż realizacja budżetu w 2014 roku była wyjątkowo efektywna. Złożyło się na to przede wszystkim: przekroczenie wydatków na dotychczas nieprzekraczalną sumę 30 mln zł, zmniejszenie zadłużenia do poziomu 19,5%, a także wykonanie 22 zadań inwestycyjnych i 13 zadań remontowych.

Budżet 2014 był budżetem bardzo zmiennym o czym świadczy 11 uchwał zmieniających Rady oraz 24 zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta. Po stronie dochodów wyniósł 29.735.143,89 zł co stanowi w stosunku do zaplanowanych 102,59%. Dochody bieżące to 26.452.327,14 zł co stanowi 89% i majątkowe 3.282.816,75 zł co stanowi 11%. Wydatki wyniosły 28.354.984,49 zł co w stosunku do planu wynosi 94,7%.

Najlepiej z dochodów został wykonany plan podatku od nieruchomości 116% – na planowaną kwotę 3.607 tys. zł. Również dobrze został wykonany podatek od środków transportowych oraz podatek od spadków i darowizn. Na poziomie 100% wykonano podatek dochodowy od osób fizycznych, który wyniósł 4.368.359 zł. Bardzo słabo zostały wykonane wpływy ze sprzedaży mienia, bo na plan 400 tys. zł zrealizowano 42,3% na kwotę 169.228 zł. W zakresie wydatków, najwięcej wydatkowano tradycyjnie jak co roku było na oświatę – 35,6%, na miejscu drugim wydatki na pomoc społeczną 24,9%. Te dwie pozycje stanowią 60,5% naszego budżetu. Na trzecim miejscu są wydatki na administrację 11,1%.

Po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2104. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2014 r. Radni udzielili absolutorium jednogłośnie.

W trakcie sesji podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, a także uchwałę w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski.

Na stronie internetowej BIP www.bip.gryfow.pl w zakładce Prawo lokalne dostępne są pełne treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.
Oprac. Marzena Wojciechowska

Fot.: Artur Grabowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty