30.04.2015
Agnieszka Muszka

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

 

 

 

 

 

ROCZNA ANALIZA
STANU GOSPODARAKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2014 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryfów Śląski, kwiecień 2015 rok

 

Spis treści

 1. Uwarunkowania formalno – prawne. 3

 2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
  na lata 2012-2017. 3

 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 6

 4. Działania Gminy związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września
  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8

 5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 9

 6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
  zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
  przeznaczonych do składowania w 2014 roku. 10

 7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Gryfów
  Śląski w 2014 roku. 11

 8. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia ,
  odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów kom. oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji. 12

 9. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
  Gryfów Śląski 14

 10. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
  komunalnymi 15

 11. Podsumowanie i wnioski 16

 

 

 

 

 

 1. Uwarunkowania formalno – prawne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Prezentowana analiza obejmuje rok 2014, kiedy to system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonował od 1 lipca 2013 r. w oparciu o zasady określone w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Do końca czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani byli do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. System funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą (firmą wywozową).

 

 1. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2017.

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2017” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie dolnośląskim jest:

– dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych,

– wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postepowania z odpadami,

– prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

– całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,

– prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego strategia postepowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają z przepisów unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami.

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany
w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

– przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,

– osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) odpowiednich poziomów:

 • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo,

 • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo,

 • Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

– organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów,

– ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła opakowań wielomateriałowych,

– tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

– podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:

– przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,

– przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

– sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale do gminy.

Gmina Gryfów Śląski zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego została zakwalifikowana do regionu zachodniego.

 

Gminy wchodzące w skład regionu zachodniego:

 

Bogatynia, Bolesławiec (gm), Bolesławiec (m), Gromadka, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań (gm), Lubań (m), Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec (gm), Zgorzelec (m).

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego przewiduje w regionie zachodnim:

 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

1. Instalacje do mechaniczno-biologicznego przewarzania opadów

– w Lubaniu

2. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

– w Lubaniu

– w Bolesławcu

– w Bogatyni

3. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

– w Bolesławcu

– w Lubaniu

Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

1.Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

– w Bolesławcu

2. Instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadów

– w Warcie Bolesławieckiej

– w Zgorzelcu

3. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

– w Warcie Bolesławieckiej

4. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

– w Osiecznicy

– w Warcie Bolesławickiej

– w Bogatyni

– w Zgorzelcu

 

Odpady komunalne zebrane z terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu. Odpady odbierane przez ww. instalację obejmują: odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji, pozostałości po segregacji odpadów, a także odpady zbierane selektywnie.

Cennik przyjęcia odpadów komunalnych w RIPOK:

L.p.

Nazwa odpadu

Kod odpadu

Cena netto 1Mg odpadu w zł

1.

Odpady segregowane: papier i tektura

20 01 01

93,00

2

szkło opakowaniowe

20 01 02

80,00

3.

tworzywa opakowaniowe

20 01 39

128,00

4.

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

74,00

5.

Odpady komunalne niesegregowane zmieszane

w tym: posortownicze

20 03 01

302,00

6.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

334,00

 

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Gryfów Śląski zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Jednym z obligatoryjnych etapów było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem zakres merytoryczny uchwały nr XXVIII/142/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie gminy Gryfów Śląski obejmuje następujące zagadnienia:

– wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

– rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

– częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

– inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

– obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

– wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

– wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Podstawowe wymagania wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski (zgodnie z uchwałą nr XXVIII/142/13 z dnia 11 lutego 2013 r. Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski):

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 2. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznakowane worki, odpłatnie udostępnione oraz odbierane przez operatora/przedsiębiorcę , który został wyłoniony przez Gminę w postępowaniu przetargowym,

 3. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
  w Gminie Gryfów Śląski są:

 •  
  •  
   • pojemniki na odpady zmieszane o poj. 110 l, 1100 l;

   • pojemniki na odpady zbierane selektywne o pojemności od 110 l do 2500 l ;

   • worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l; o wytrzymałości nie mniejszej niż tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,

 2. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia takiego sposobu odbioru odpadów zbieranych selektywnie, który nie powoduje ich mieszania w czasie transportu,

 3. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno – higienicznego, częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych na terenie miasta i Gminy Góra przedstawia się następująco:

 •  
  •  
   • Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych :

Na terenach wiejskich:

– co dwa tygodnie,

Na terenach miejskich:

– raz w tygodniu.

 

 • Odpady komunalne zbierane selektywnie , odbierane są:

Na terenach wiejskich:

– raz w miesiącu ( szkło co 6 tygodni, plastik w okresie letnim co trzy tygodnie),

Na terenach miejskich:

– w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu ( szkło co 6 tygodni, plastik w okresie letnim co trzy tygodnie);

– w zabudowie wielorodzinnej surowce wtórne co dwa tygodnie, bioodpady – co dwa tygodnie ( w okresie letnim raz w tygodniu).

 

 1. Działania Gminy Gryfów Śląski związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski w celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 • w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

 • w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 • regulamin utrzymani porządku i czystości w Gminie Gryfów Śląski,

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Nowy system obejmuje wytwórców odpadów komunalnych:

– właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

– właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwały Rady Gminy.

 

W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski wyłoniono Konsorcjum firm:

– Lider: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o.;

– Partner: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu;

które od 1 lipca 2013 r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.

Głównym założeniem wprowadzonej ustawy było zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Worki i pojemniki na zebrane odpady zapewnia Gmina Gryfów Śląski, poprzez podmiot uprawniony, jako usługę dodatkową. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości w określonych frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów.

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”:

– papier,

– tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,

– szkło .

Na terenie wszystkich sołectw Gminy Gryfów Śląski oraz na terenie miasta przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Każdy mógł nieodpłatnie przekazać zużyty sprzęt AGD,RTV lub inne zbędne przedmioty z gospodarstw domowych.

5. Punkt Selektywnej zbiórki odpadów

W związku z potrzebą wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzono taki punktu na terenie Zakładu Budżetowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42. Punkt ten jest prowadzony od poniedziałku do czwartku w godz.od 8,00 do 12,00 i w piątki od 14,00 do 18,00.

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:

– metal,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,

– zużyte opony,

– odpady zielone,

– szkło,

– plastik,

Przeterminowane leki zbierane są, do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników, we wszystkich gryfowskich aptekach.

Ilość zebranych odpadów w PSZOK w 2014 r ( w Mg) :

– odpady wielkogabarytowe (200307) – 2,25 Mg;

– zużyte opony (16 01 03) – 0,09 Mg

– zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego (17 0 07) – 6,45 Mg

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 2,99 Mg

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców, Gmina zakupiła książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nieodpłatnie przekazano właścicielom nieruchomości.

 

 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
  do składowania w 2013 roku.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Tabela. 1

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01)
w poszczególnych kwartałach 2013 roku.

Kwartał 2014 roku

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

I Kwartał

 

Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań

 

200301

540,1

R12

II Kwartał

 

Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań

 

200301

552,5

R12

III Kwartał

 

Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań

 

 

200301

585,5

R12

IV Kwartał

 

Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań

 

200301

571,7

R12

Razem

 

 

 

2.249,8

 

R12 – procesy odzysku

 

 

 

 

Tabela. 2

Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu (MBR) w RIPOK w Lubaniu w poszczególnych kwartałach 2014 roku.

Kwartał 2014 roku

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu (MBR)

[Mg]

I Kwartał

 

207,1

II Kwartał

 

227,6

III Kwartał

 

166,8

IV Kwartał

 

217,0

Razem

818,5

 

Przekazane do RIPOK – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubaniu w regionie zachodnim zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Z łącznej masy przekazanych do RIPOK w Lubaniu w 2014 roku zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 2.249,8 Mg do składowania skierowanych zostało 818,5 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu (MBR).

 1. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2014 roku.

Tabela 3.

Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2014 roku z terenu Miasta
i Gminy Gryfów Śląski.

Kod

Odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Ilość odebranych odpadów komunalnych (Mg)

I kwartał

2014r.

II kwartał

2014 r.

III kwartał

2014 r.

IV kwartał

2014 r.

Łącznie

2014 r.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

540,1

552,5

585,5

571,7

2.249,8

20 01 02

Szkło

45,2

26,9

41,8

34,3

148,2

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0

0

0,83

0,36

1,19

20 01 39

Tworzywa sztuczne

17

17,4

19

16,1

149,4

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

6,5

5,8

1,7

6

20

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

19,2

43,6

62,5

41,0

166,3

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0

0

0

1,6

1,6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0

0

0

1

1,0

15 01 04

Opakowania z metali

0

0

0

0,3

0,3

15 01 07

Opakowania ze szkła

0

0

0

9,1

9,1

16 01 03

Zużyte opony

0,7

0

0

0

0,7

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych minerałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

2,9

6,9

4,6

5

19,4

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i gruzu

3

0

5,9

4,4

10,3

19 12 01

Papier i tektura

2,9

1

1,9

0

5,8

19 12 02

Metale żelazne

1,9

1

1,9

0

4,8

19 12 03

Metale nieżelazne

0,3

0,2

0,4

0

0,9

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

1,7

1

0,9

0

5,7

19 12 05

szkło

8,8

6,5

9,1

0

24,4

 

 

 1. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2013 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zeskładowanych wynosi 25% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku natomiast w 2014 r. poziom ten wyniósł „0”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz.U.z 2012 r. poz. 676) wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2013 r. ( do 16 lipca ) wynosi 50%. Łączna masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Gryfów Śląski, ulegających biodegradacji wyniosła 79,9 Mg.

 

 

W związku z powyższym:

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Gryfów Śląski osiągnęła 38 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych ( w 2013 r. – 22%). Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14%, wobec powyższego Gmina Gryfów Śląski osiągając wynik 38% wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

Gmina Gryfów Śląski w roku 2014 osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych) w 2013r. również 100%. Odpady te w całości zostały poddane procesowi R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych).

Osiągnęła tym samym wymagany poziom, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), który w roku 2014 wynosił 38 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

 

Lp.

 

Elementy składowe kosztów

za okres

od 1.07.2013 r.

do 31.12.2013 r.

Kwota w zł

za 2014 r.

od 01.01.2014r.

do 31.12.2014r.

Kwota w zł

1.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem – firma 1

399 110,34

 

779 793,72

2.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem – firma 2

298 320,00

 

602 15,60

3.

Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

9 432,21

20 250,54

4.

Koszt obsługi systemu ( w tym: wynagrodzenie pracowników; zakup książeczek, szkolenia pracowników)

44.549,45

95.920,42

 

Koszty razem

751 412,00

1 498 080,28

 

Wpłaty

742 089, 64

1 544 373,76

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Należności wynikające ze złożonych deklaracji w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym tj. od 1.01.2014r. do 3.12.2014 r. wyniosły: 1 690 037, 51 zł.

 

 1. Na należność główną wpłynęła kwota: 1 596 674, 57 zł, w tym zaległość z poprzedniego okresu: 52 300, 81 zł.

 

 1. Zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne wg stanu na 31.12.2014 r. – 12,53 %

( Na bieżąco wysyłane są upomnienia dla zalegających z opłatami.)

 

 1. Deklaracje złożone ogółem – 3 587

w tym:

 • deklaracje osób, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób selektywny – 3 519

 • deklaracje osób, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny – 68

 

 • deklaracje złożone na nieruchomości niezamieszkała – 218

 • deklaracje złożone na nieruchomości zamieszkałe – 3 369

 

 

Liczba mieszkańców w Gminie Gryfów Śląski według ewidencji ludności na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 9 858 w tym:

 • miasto – 6 774 mieszkańców

 • sołectwa – 3 084 mieszkańców.

 

punkt 9 analizy sporządziła :

Paulina Graczyk młodszy referent ds. gospodarki odpadami

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rozważana jest możliwość przekazania bąpojemników na odpady właścicielom nieruchomości. Właściciele nieruchomości poczuli by się odpowiedzialni za te urządzenia, co w efekcie prowadziłoby do większej dbałości.

Inwestycja ta sprzyjałaby podniesieniu poziomu segregacji „u źródła”, a tym samym przyczyniłaby się do osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski ustalono sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych :

– „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości,

– w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda”

– w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnych

i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42.

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W punkcie tym zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Miejskiej Góry w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:

– metal,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,

– zużyte opony,

– odpady zielone,

– szkło,

– plastik.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach o poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 d 12,00 i w piątki od godz. 12,00 do 18,00.

 

 1. Podsumowanie i wnioski.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski za 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Gryfów Śląski na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi by ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

Wnioski:

 1. Analizując wpływy wnoszone przez właścicieli nieruchomości i wydatki związane z gospodarką odpadami ponoszonymi przez Gminę należy stwierdzić, że system się samofinansuje.

 

 1. Gmina Gryfów Śląski w 2014 roku osiągnęła 38% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14%, wobec powyższego Gmina Gryfów Śląski osiągając wynik 38 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.

 

 1. Gmina Gryfów Śląski nie przekroczyła 50 % tj. dopuszczalnego poziomu masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

 

 1. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi oczekiwane rezultaty. Mieszkańcy przekazują więcej odpadów w tym odpadów segregowanych, jednocześnie produkując mniejsze ilości odpadów niesegregowanych. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania.

 

 1. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta systematycznie nadzorują czystość przy boksach śmietnikowych i tzw. „gniazdach” na terenie miasta.

 

 1. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na nieruchomości użytkowane wspólnie ( Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe) bowiem nie wszyscy segregują odpady zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

 

sporządziła: zatwierdził:

Krystyna Samborska B U RM I S T R Z

Inspektor ds. gospodarki odpadami Gminy i Miasta Gryfów Śląski

/-/ Andrzej Tartak


ROCZNA
ANALIZA
STANU GOSPODARAKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z TERENU
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2014 ROK

Gryfów
Śląski, kwiecień 2015 rok

Spis
treści

 1. Uwarunkowania
  formalno – prawne. 3

 2. Założenia
  Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
  na
  lata 2012-2017. 3

 3. Regulamin
  utrzymania czystości i porządku w gminie 6

 4. Działania
  Gminy związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września
  1996
  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8

 5. Punkt
  selektywnej zbiórki odpadów 9

 6. Możliwości
  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
  zielonych
  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
  przeznaczonych
  do składowania w 2014 roku. 10

 7. Ilości
  odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Gryfów
  Śląski
  w 2014 roku. 11

 8. Osiągnięte
  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia ,
  odzysku
  innymi metodami niektórych frakcji odpadów kom. oraz ograniczenie
  składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.
  12

 9. Koszty
  funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
  Gryfów Śląski 14

 10. Potrzeby
  inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
  komunalnymi
  15

 11. Podsumowanie
  i wnioski 16

 1. Uwarunkowania
  formalno – prawne.

Zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w
celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza
ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w
zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb
inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków
określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych
informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Prezentowana
analiza obejmuje rok 2014, kiedy to system gospodarowania odpadami
komunalnymi funkcjonował od 1 lipca 2013 r. w oparciu o zasady
określone
w
ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do końca czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani
byli do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości. System funkcjonował na zasadzie
rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą
(firmą wywozową).

 1. Założenia
  Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
  2012-2017.

Zgodnie
z
„Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2012-2017”
przyjęto
działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w
zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Głównym
celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie dolnośląskim
jest:

– dostosowanie
systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar
wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań
unijnych,

– wprowadzenie
systemu opartego na hierarchii postepowania z odpadami,

– prowadzenie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– zmniejszenie
ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

– całkowite
wyeliminowanie nielegalnych składowisk,

– prowadzenie
właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami
komunalnymi.

Przyjęta
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego
strategia postepowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe
wynikają z przepisów unijnych i określonych w prawie krajowym
wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami.

W
obecnym kształcie ustawa
o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

nakłada obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany
w obowiązującym
systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

– przejęciu przez
gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną
opłatę na rzecz gminy,

– osiągnięciu
określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13
września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) odpowiednich poziomów:

 • Recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w
  wysokości co najmniej 50 % wagowo,

 • Recyklingu,
  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości
  co najmniej 70 % wagowo,

 • Ograniczenia
  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
  do składowania:

 • do
  dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej
  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
  do składowania,

 • do
  dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej
  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
  do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995
  r.

– organizowaniu
przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub
organizowaniu przetargów na odbieranie
i zagospodarowanie tych
odpadów,

– ustanowieniu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne
zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje
materiałów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła opakowań
wielomateriałowych,

– tworzeniu punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

– podejmowaniu
działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
do:

– przekazywania
odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów,

– przekazywania

Drukuj/generuj pdf