23.11.2020
Paweł Cerkanowicz

Program „Wspieraj Seniora”na rok 2020

Program „Wspieraj Seniora”na rok 2020

Podstawowe informacje o Programie „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid -19,2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Schemat działania:

1.Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

2.Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3.Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem,weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

4.Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

5.Usługa wsparcia jest przyznana w ramach realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Ogólnopolska infolinia  w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez którą należy zgłaszać wnioski dotyczące wsparcia nr tel:

225051111 – dedykowana infolinia dla seniorów

Informacją w przypadku dodatkowych informacji lub wątpliwości służą również pracownicy MGOPS w Gryfowie Śląskim pod numerem telefonu 0-75 78 13 781.

Z poważaniem :

Kierownik

 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gryfowie Śląskim

Krystyna Bołtrukanis

Drukuj/generuj pdf

Na skróty