26.03.2024
Paweł Cerkanowicz

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dotyczące „Budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze”

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dotyczące „Budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze”

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Szanowni Państwo

oświadczam, że Gmina Gryfów Śląski nie jest zainteresowana powstaniem instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 03-04-2023 roku został wyłączony z prowadzenia sprawy i wyznaczono Burmistrza Miasta Lubań do załatwienia sprawy, ponieważ Gmina Gryfów Śląski jest stroną postępowania – jest właścicielem działek w pobliżu  inwestycji.

Gmina od samego początku, zarówno w 2018 roku,2021 roku jak i teraz jest przeciwna tej inwestycji. Jesteśmy i będziemy przeciwni tej inwestycji.

To nie Gmina sprzedała szczecińskiej spółce grunty w Uboczu, tylko spółka teren nabyła od KGHM Polska Miedź w 2017 roku.

Każda taka inwestycja powoduje niepokój społeczny, tym bardziej, iż instalacja miałaby powstać w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych.

Gminie nigdy nie zależało, aby inwestycja powstała na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców i tym razem podziela sprzeciw społeczny dotyczący tej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

Gryfów Śląski, 26 marzec 2024 r.

 

 

BUDOWA INSTALACJI DO KARBONIZACJI I ZGAZOWANIA ODPADOWYCH FRAKCJI ORGANICZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ODZYSKU ZIELONEGO WODORU w miejscowości Ubocze gm. Gryfów Śląski

obejmująca działkę ewidencyjną nr. 758/5,

 

Spis postępowania:

  1. Dnia 04.03.2021 do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynął wniosek firmy Eko Serwis ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru.
  2. W związku z tym, iż Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem działki znajdującej się w bliskiej odległości od zamierzonej inwestycji zwróciliśmy się z wnioskiem z dnia 16.04.2021 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze o wyłączenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski i wyznaczenie innego organu do wydania decyzji w danej sprawie (w takim wypadku Gmina byłaby jako strona postępowania i miałaby możliwość sprzeciwienia się !).
  3. Dnia 30-06-2021 odbyło się spotkanie społeczne w Uboczu w świetlicy wiejskiej „Pod Lotnikiem”, w którym uczestniczyli: Burmistrz Olgierd Poniźnik, Starosta Daniel Koko, Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak, Radca Prawny Tomasz Sasin, Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian, główna księgowa Anna Śliwińska, sołtys Ubocza Joanna Czerwiec, radni: Arkadiusz Cichoń, Krzysztof Szczerbicki, Marek Niebylski, Kamil Kowalonek, Mariusz Dragan, liczni mieszkańcy i przedsiębiorcy.

W czasie spotkania , mieszkańcy wypowiadali się negatywnie, co do powstania obiektu karbonizacji zgazowania odpadowych frakcji organicznych. Obawiali się zanieczyszczenia środowiska i kategorycznie sprzeciwiali się tej inwestycji.

W wyniku tego spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik wydał oświadczenie, które zostało opublikowane na www.lwoweckieinfo.pl, w którym jednoznacznie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie – jest przeciwny tej inwestycji!!

  1. Dnia 22-06-2022 Burmistrz Miasta Zgorzelec poinformował pismem, że wniosek Inwestora o wydanie decyzji środowiskowej pozostawiono bez rozpatrzenia, ze względów formalnych – inwestor nie dostarczył wymagających dokumentów do urzędu.
  2. Dnia 04-11-2022 do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynął ponownie wniosek firmy Eko Serwis ul. Milczańska 30A,  70-107 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru.
  3. Dnia 03-04-2023 decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze postanowił wyłączyć Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski ze sprawy i wyznaczył Burmistrza Miasta Lubań do załatwienia sprawy.
  4. Dnia 4 stycznia 2024r. Burmistrz Miasta Lubań wystąpił do:

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

-Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu zlewni we Lwówku Śląskim o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  1. Postepowanie administracyjne jest na etapie uzupełniania wniosku przez inwestora Eko Serwis Sp. z o. o., ul. Milczańska 30/A, 70-107 Szczecin – zleceniodawca został wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do uzupełnienia o szczegółowe badania dotyczące ochrony środowiska.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4  – wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek, jest organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przygotowała Justyna Bentkowska

Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty