16.02.2010
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

Burmistrz Gminy i Miasta  Gryfów Śląski  ogłasza II  przetarg nieograniczony  pisemny na sprzedaż  samochodu pożarniczego marki ŻUK A15M. 

         1. Nazwa i siedziba:
             Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
             tel. 75  78 13 552,  75 78 11 417,  fax 75 78 13 916 
             e-mail.: sekretariat @ gryfow.pl
 
         2. Przedmiot sprzedaży:
             Marka i typ – FS Lublin ŻUK A15M  
             ( oznaczenie pożarnicze- GLM -8/8)
             – nr rejestracyjny – DLW 28AG
             – nr fabryczny – 173868
             – rok produkcji -1974
             – stan licznika – 23800 
             – barwa nadwozia – czerwona
             – pojemność silnika /moc – 2120/ 52 kW  
             – ilość miejsc – 5
             – paliwo – benzyna
             Dane uzupełniające.
             Samochód sprawnym-do września 2009 roku   uczestniczył w działaniach 
             ratowniczych. Posiada ważny przegląd techniczny i jest ubezpieczony.
 
         3. Cena wywoławcza pojazdu:
             250,00 PLN ( bez podatku VAT)
 
         4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
             Samochód można oglądać na posesji nr 16 w Krzewiu Wielkim koło Gryfowa 
             Śląskiego od dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 24 lutego  2010 roku. 
             Uprawnionym do   kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu 
             oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Jagiełło Piotr – 
             naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim, tel. kom.691 111 604.    
 
         5. Warunki przystąpienia do przetargu.
             a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
                 ceny wywoławczej tj. 25,00 zł. PLN (słownie zł. dwadzieścia pięć), które należy
                 wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1 ,59-620
                 Gryfów Śląski w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Gryfowie
                 Śląskim, nr 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443.   
             b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
             c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi ,czy oferenci
                 wnieśli wadium w żądanej wysokości.
             d) Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną
                 odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.
             e) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone 
                 zostanie na poczet ceny.
             f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
                 – gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
                 – gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
                    umowy kupna- sprzedaży.
 
         6. Miejsce i termin składania ofert:
             Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 
              nr 1 59-620 Gryfów Śląski, I piętro, pok.nr 4.
             Termin składania ofert upływa dnia 25 lutego  2010 roku o godz.11,00. 
 
         7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
             Otwarcie ofert nastąpi w   dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 12,00 w budynku Urzędu  
             Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, sala posiedzeń, I piętro,  pok.nr 2.
             Otwarcie ofert jest jawne.
 
         8. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:
             Oferta pisemna powinna zawierać:
             – Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
             – Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
             – Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
             – Potwierdzenie wpłaty wadium,
             – Sposób kontaktu z oferentem.
             Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w
             miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
             Koperta winna być oznaczonaOferta na zakup samochodu pożarniczego
             marki ŻUK – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 LUTEGO  2010 ROKU,  
             GODZ. 12,00.
 
         9. Informacje dodatkowe.
             1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
                 którejkolwiek z ofert.
             2. Uprawnionym do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania
                 przetargowego jest Pan Stanisław Jóźwiak w godzinach pracy Urzędu, nr 
                 telefonu 75 78 11 417 lub 667 777 146.  
Drukuj/generuj pdf

Na skróty