01.07.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży.

W dniu 30 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ Gryfów Śląski, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,  pt. Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach:

pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl

oraz

– listownie na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

do dnia 07.07.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu oferta

Oferta UKS

Drukuj/generuj pdf

Na skróty