11.01.2008
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLASKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLASKI

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) oraz Uchwały nr XVI/88/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku 2008

ogłaszam otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe
w roku 2008 w zakresie:1. Kultury fizycznej i sportu – 130.000 zł
2. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy – 500 zł
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.000 zł
4. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.650 zł
5. Podtrzymywania tradycji narodowej i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 20.000 zł


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.
Szczegóły konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski pokój nr 10 oraz na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Drukuj/generuj pdf

Na skróty