20.09.2018
Agnieszka Muszka

Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych wytwórcy odpadów

Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych wytwórcy odpadów

Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadów

Pragniemy przypomnieć, że podmiot, który świadczy usługę (wykonawca) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach, powinien zawrzeć umowę  z przedsiębiorstwem zajmującym się przetwarzaniem odpadów, aby otrzymać odpowiednie zasobniki w celu gromadzenia w nich tworzących się odpadów. 

Najczęściej są to kontenery. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów na ziemi. Niedopuszczalne jest również palenie odpadów. Dotyczy to zarówno opakowań, resztek materiałowych czy na przykład pozostałych po wyburzeniach fragmentów desek, okien, itp. Następnie należy zgromadzone odpady powierzyć firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia. Nie jest dopuszczalne przekazanie odpadów dowolnie wybranej firmie, nieuprawnionej do gospodarowania odpadami na danym terenie.

 Naruszenie powyższych zasad stanowi wykroczenie z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za co może być wymierzony mandat karny.

            Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy       i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 3 ( parter budynku) lub pod telefonem:

  1. Paulina  Kordalska –  75 78 11 267
  2. Krystyna Samborska – 75 78 12 952 lub 535 006 099

Podmiotami, z którymi można zawrzeć taką umowę, są przykładowo :

  1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.

             ul. Kargula i Pawlaka 16,  59-623 Lubomie

      tel. 75 78 33 160

  1. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań

     tel. 75 671 12 20

Drukuj/generuj pdf

Na skróty