05.10.2012
Agnieszka Muszka

Nowy podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze

Nowy podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze

Wszystkie rady Gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze do rady gminy, na podstawie art. 13, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889.) tj. do dnia 1 listopada 2012r.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 30 września 2012r. zgodnie z punktem 6 uchwały PKW z dnia 7 maja 2012r. Nowy podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.

Zasady dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze określone zostały w                         art. 417 – 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy. (Dz.U.-j.w.)

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, rady gmin w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, obowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponowany podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy – przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.

W związku z powyższym podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczy radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze.

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące zmian w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze mogą być zgłaszane w formie pisemnej (załącznik nr 2) do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godz. pracy Urzędu tj.: 8:00-17:00 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek, środa, czwartek), 7:30-14:30 (piątek) do sekretariatu (pokój nr 4 ) w Ratuszu lub e-mailem (sekretariat@gryfow.pl) do dnia 19 października 202r. (piątek)

 

 

                                                                               

 

Burmistrz

Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

 

Do pobrania:

  1. Formularz.pdf
  2. Uzasadnienie.pdf
  3. Załącznik.pdf
Drukuj/generuj pdf

Na skróty