05.01.2017
Agnieszka Muszka

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249). Zgodnie z nowymi zapisami właściciele prywatnych posesji mogą wyciąć znajdujące się na nich krzewy i drzewa bez konieczności uzyskania zgody burmistrza.

Nowelizacja ustawy zniosła obowiązek uzyskania przez osoby fizyczne zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących ich własność, pod warunkiem, że wycinka nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. To samo dotyczy drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Chociaż usunięcie drzewa lub krzewu w opisanej powyżej sytuacji nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę, to w przypadku, gdy drzewo uległoby złamaniu lub wywrotowi, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Uzyskanie zezwolenia nie jest ponadto wymagane w przypadku krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m² oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zmianie ulegają również stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

Wycięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia nadal jest zagrożone administracyjną karą pieniężną. Kara może być nałożona nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej, np. w przypadku wycinki gatunków chronionych.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty