05.02.2019
Agnieszka Muszka

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 3 – 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 – ZIT AJ

Na półmetku są prace modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” ze Zgorzelca rzetelnie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu, wykonując do 31 grudnia ubiegłego roku zakres o wartości 2 451 032,77 zł.

Zakończono prace modernizacyjne budynku dmuchaw, w którym zamontowano nowe zestawy kompresorów do napowietrzania ścieków wraz z automatycznym systemem sterująco-kontrolnym oraz nowe rurociągi sprężonego powietrza, wykonano prace remontowe wraz z wymianą bramy wjazdowej do budynku.

Na ukończeniu jest nowo wybudowany obiekt sitopiaskownika wraz z urządzeniami technologicznymi i automatyką sterującą oraz prace remontowe bloku reaktora biologicznego. Obecnie trwa montaż urządzeń technologicznych i oprzyrządowania elektryczno-sterującego. 

Wykonawca przystąpił do modernizowania zlewni ścieków dowożonych oraz wykonywania robót remontowych budynku socjalno-technicznego.

Jednocześnie Gmina Gryfów Śląski prowadzi procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje prace modernizacyjne części osadowej oczyszczalni ścieków. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. wymianę urządzeń technologicznych i elektrycznych istniejącej otwartej komory fermentacyjnej, budowę drugiej komory fermentacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami i rurociągami, budowę magazynu osadu odwodnionego, remont laguny osadowej oraz wykonanie instalacji elektryczno-sterujących.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 6,5 mln zł, a zakończenie modernizacji planowane jest na sierpień 2019 roku.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty