21.08.2007
Agnieszka Muszka

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

Kapitał ludzki, to wiedza, umiejętności i możliwości zawarte w każdym człowieku. Kapitał ludzki odzwierciedla zdolność do pracy, możliwości adaptacyjne do zmian w otoczeniu i posiada wartość ekonomiczną. Ten ekonomiczny zasób wiedzy każdego człowieka zależny jest od ściśle określonych inwestycji.

W nowym okresie programowania: 2007-2013 rozwój zasobów ludzkich będzie realizowany za pomocą:


Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiCelem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.


Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących


Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V Dobre rządzenie
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:


Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X Pomoc techniczna


W przypadku priorytetów centralnych jesteśmy biernymi odbiorcami rozwiązań systemowych. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym pozwalają na składanie wniosków aplikacyjnych w ramach ogłoszonych konkursów. Złożenie każdego wniosku powinno być poprzedzone dialogiem społecznym i gruntownym badaniem potrzeb lokalnej społeczności. Trafne zdiagnozowanie problemu, to gwarancja podjęcia słusznych działań. Zapraszamy do zapoznania się z priorytetami regionalnymi PO KL i nadsyłanie pomysłów odnośnie form przeciwdziałania problemom w naszej gminie na adres ue@gryfow.pl.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty