10.01.2008
Agnieszka Muszka

I Transgraniczny Konkurs o Integracji Europejskiej

I  Transgraniczny  Konkurs o Integracji Europejskiej

I  Transgraniczny  Konkurs o Integracji Europejskiej
„Co nas łączy, a co nas dzieli ?” Adresatem są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miast partnerskich Gryfowa Śląskiego:  Bischofswerdy (RFN) i Raspenavy (Republika Czeska) oraz powiatu lwóweckiego.

REGULAMIN
I  Transgraniczny  Konkurs o Integracji Europejskiej
 „Co nas łączy, a co nas dzieli ?”Adresatem są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miast partnerskich Gryfowa Śląskiego:  Bischofswerdy (RFN) i Raspenavy (Republika Czeska) oraz powiatu lwóweckiego.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problemami integracji europejskiej  i współpracy przygranicznej  młodzieży Polski, Niemiec i Czech.


Uczestnikami są osoby indywidualne w 2 kategoriach:
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne


Organizatorami konkursu są:
– Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
– Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Kolejowa 33A
– Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Gerniger de Oedenberg  Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 45


Patronat honorowy objęli:
– Poseł do Parlamentu Europejskiego  Lidia Geringer de Oedenberg
– Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik


Patronat medialny sprawuje redakcja „Kuriera Gryfowskiego”


Uczestnicy piszą esej na temat: Co nas łączy, a co nas dzieli? (jakie korzyści niesie młodym ludziom z pogranicza czesko-niemiecko-polskiego integracja europejska). Projekt nie powinien przekraczać 5 stron formatu A-4.


Prace (druk lub na nośniku elektronicznym) wraz z kartą zgłoszeniową   (załącznik nr 1) powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2008 r. na adres: Szkolny Klub Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski.


Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2008r. w ratuszu gryfowskim. Laureaci i osoby nagrodzone zostaną poinformowane o dokładnym terminie spotkania.
Nagrodami są upominki rzeczowe oraz przedmioty reklamowe Unii Europejskiej.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych:
– posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg:  www.europosparl.eu.intwww.lgeringer.pl
– Miasta i Gminy Gryfów Śląski:  www.gryfow.pl
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim:  www.zsoizgryfow.powiatlwowecki.plOrganizatorzy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty