22.10.2019
Paweł Cerkanowicz

UWAGA! AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

UWAGA! AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

UWAGA  !

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Gryfów Śląski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski  (pokój nr 3), na stronie internetowej www.gryfow.pl (w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA- GOSPODARKA ODPADAMI-NIECZYSTOŚCI CIEKŁE) oraz u sołtysów.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub u sołtysów.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gryfów Śląski są:

  1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski
  2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.
    ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz
  3. SIMEKO Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra
  4. WC Serwis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  5. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
  6. mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
Drukuj/generuj pdf

Na skróty