01.07.2014
Agnieszka Muszka

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

„Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”


Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 
(nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907)


Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

(nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. 

zapytanie_ofertowe.pdf

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaDrukuj/generuj pdf

Na skróty