27.04.2011
Agnieszka Muszka

Wymiana dowodów osobistych

Wymiana dowodów osobistych

W styczniu 2011 r. minął dziesięcioletni okres ważności pierwszych dowodów osobistych. Posiadacz dowodu, który utracił ważność, ma 30 dni na jego wymianę. W przeciwnym razie nie tylko nie załatwi formalności urzędowych, ale może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności

Dowody te są automatycznie unieważniane przez system wydawania dowodów osobistych. Dokumenty, które stracą ważność, nie będą uprawniały do posługiwania się nimi. W związku z tym ich posiadacz nie tylko nie otrzyma kredytu, lecz także nie odbierze przesyłki pocztowej.

 

Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien więc sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Wniosek ten jest wolny od opłat.

 

Wymiany dowodu osobistego dokonuje organ gminy właściwy co do miejsca stałego zameldowania – wójt, burmistrz, prezydent miasta – na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu. Do wniosku potrzebne są dwie aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Dodatkowo należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, a w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, skrócony odpis aktu urodzenia.

 

Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy składać osobiście. To wymaganie ustawowe służy temu, żeby pracownik przyjmujący wniosek sprawdził, czy jest to rzeczywiście wnioskodawca. Okres od złożenia wniosku do odbioru dowodu wynosi zgodni e z przepisami do 30 dni.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty