20.12.2016
Agnieszka Muszka

W miejscu po dawnej cegielni powstanie żłobek

W  miejscu po dawnej cegielni powstanie żłobek

07 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3114/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 6 348 969,36 PLN. Wśród  projektów wybranych do dofinansowania znalazła się inwestycja Gminy Gryfów Śląski pn.: „Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 2017-2018 i zakłada budowę budynku żłobka publicznego dla 40 dzieci; budowę nowej infrastruktury technicznej: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych, sanitarnych, deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, montaż centralnego ogrzewania, oświetlenie terenu, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; budowę komunikacji wewnętrznej ciągu pieszo – jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej (droga powiatowa – ul. Floriańskiej, nr ewid. gruntu 38/4) na działkę 545/8 poprzez działkę 546. Ponadto, planuje się montaż elementów małej architektury: urządzenia zabawowe na placu zabaw, kosze, ławki, tablice informacyjne, wykonanie ogrodzenia terenu uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.
Budynek żłobka będzie się charakteryzował następującymi parametrami:
–    powierzchnia użytkowa – 677,16 m2
–    powierzchnia zabudowy – 773,85 m2
–    kubatura – 4 294,9 m3
–    liczba kondygnacji – 1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
Poddziałanie:  6.1.3 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ
Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Całkowita wartość projektu: 4 976 781,37 PLN
Dofinansowanie: 1 958 287,06  PLN
 Dariusz Majchrowski

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 2017-2018 i zakłada budowę budynku żłobka publicznego dla 40 dzieci; budowę nowej infrastruktury technicznej: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych, sanitarnych, deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, montaż centralnego ogrzewania, oświetlenie terenu, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; budowę komunikacji wewnętrznej ciągu pieszo – jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej (droga powiatowa – ul. Floriańskiej, nr ewid. gruntu 38/4) na działkę 545/8 poprzez działkę 546. Ponadto, planuje się montaż elementów małej architektury: urządzenia zabawowe na placu zabaw, kosze, ławki, tablice informacyjne, wykonanie ogrodzenia terenu uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.
Budynek żłobka będzie się charakteryzował następującymi parametrami:

–    powierzchnia użytkowa – 677,16 m2

–    powierzchnia zabudowy – 773,85 m2

–    kubatura – 4 294,9 m3

–    liczba kondygnacji – 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,

Poddziałanie:  6.1.3 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski

Całkowita wartość projektu: 4 976 781,37 PLN

Dofinansowanie: 1 958 287,06  PLN

Dariusz Majchrowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty