25.03.2011
Agnieszka Muszka

Spotkanie z dr Joanną Nowosielską-Sobel

Spotkanie z dr Joanną Nowosielską-Sobel

W sobotę 19 marca o godz. 17.00, na zap­ro­sze­nie To­wa­rzys­twa Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa Śląs­kie­go, w czy­tel­ni Bib­lio­teki Pub­licz­nej, od­by­ło się spot­ka­nie z dr Jo­anną No­wo­siel­ską-So­bel z Ins­ty­tu­tu His­torii Uni­wer­sy­te­tu Wroc­ław­skie­go, spec­ja­li­zu­ją­cą się w dwu­dzies­to­wiecz­nych dzie­jach Wroc­ła­wia i Ślą­ska.

Jej pra­ca dok­tor­ska do­ty­czy­ła spo­łecz­ne­go od­bio­ru sztuk plas­tycz­nych, rze­mios­ła ar­tys­tycz­ne­go i ar­chi­tek­tu­ry we Wroc­ła­wiu w latach 1900-1932. Jest autorką licznych artykułów poświęconych Śląskowi postrzeganemu tak z historycznej, a także kulturowej perspektywy, a także redaktorem wydawnictw naukowych od­no­szą­cych się do tej prob­le­ma­ty­ki, min. „Wy­bit­ni wroc­ła­wia­nie. Osobowości w historii miasta”.

Sobotnie spotkanie w bibliotece upłynęło pod znakiem przemiłej atmosfery, przesyconej historycznymi opowieściami dr Nowosielskiej-Sobel oraz jej wspomnieniami z dziecięcych lat, spędzonych w Gryfowie Śląskim. Licznie zgromadzona publiczność, której znaczną część stanowiła gryfowska młodzież, była bardzo aktywna w zadawaniu pytań.

Dr Joanna Nowosielska-Sobel od urodzenia mieszkała w Krzewiu Wielkim. Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. Do Gryfowa przyjechała ze swoim tatą, małżonkiem dr Grzegorzem Sobelem, autorem książek historycznych o kulinariach starego Wrocławia oraz 10-letnią córeczką Jagną, która jak na latorośl znanych rodziców przystało, zaprezentowała się jako młoda pisarka, autorka dwóch książek, z których jedna to mrożący krew w żyłach kryminał „Dracula w hotelu”.

Organizatorzy zaskoczeni wysoką frekwencją i dużym zainteresowaniem tematyką spotkania, postanowili wraz z panią dr Nowosielską-Sobel zorganizować w przyszłości cykl spotkań z historią w tle dla mieszkańców Gryfowa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału gryfowskiej młodzieży.

 

Źródło artykułu

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty