14.12.2012
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

W celu popierania, nagradzania i promowania niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań społecznych obywateli Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rzecz innych ludzi oraz aby podziękować wyjątkowym osobom, które za swoją pracę zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanawia tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Regulamin przyznawania

tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

 

  1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.
  2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu,  w skład której wchodzą:

a)     Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

b)     Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c)     Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d)    Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

  1. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a)     kandydatury należy zgłaszać pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim   Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski , pok. 4, w terminie do 20 grudnia każdego raku,

b)    zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszających,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

    4.  Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na

         stronie internetowej , na tablicach ogłoszeń oraz w „Kurierze

         Gryfowskim”.

  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi co roku na ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej gminy Gryfów Śląski.
  2. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.
  3. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.
  4. Przyjmuje się wzór ogłoszenia o konkursie w  następującym brzmieniu:

 

              Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Intencją ustanowienia tego tytułu jest nagradzanie działań obywateli na rzecz osób potrzebujących  pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł  Społecznika Roku 2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 20 grudnia 2012 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 4.  

 

 

 

 

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty