17.05.2017
Agnieszka Muszka

Spływ na czym kto może

Spływ na czym kto może

Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 2017 zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na Spływ na czym kto może, 04.06.2017 r. o godz. 15:00 na bulwarze nad Kwisą.

załączniki

„Projekt pn. Historyczne polsko-niemieckie spotkania na pograniczu kultur-775 lat Gryfowa Śląskiego Kwisonalia 2017 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa”

Zapisy:
– pocztą elektroniczną na adres: gimnazjum@v-net.pl
– telefonicznie: (075) 78-13-269, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim –
  (w godzinach 8:00 – 15:00)
– lub w dniu imprezy od 14:30 – 15:00

Zasady:
Wykonany pojazd powinien zaprezentować swoje walory pływackie
w takim zakresie, by można było stwierdzić, że jest w stanie utrzymać się na wodzie, przepłynąć z nurtem rzeki Kwisy wyznaczoną trasę  a na pokładzie muszą przebywać jedna lub dwie osoby.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą posiadać na piśmie zgodę rodziców

REGULAMIN
dla uczestników spływu (przeprawy)
„Na czym kto może” – Kwisonalia 2017

1. Cel:
Celem Imprezy jest:
•    Popularyzacja sportów wodnych jako masowej formy spędzania wolnego czasu.
•    Aktywizacja rzeki Kwisy.
•    Propagowanie wychowania wodnego.

2. Organizacja
Organizatorem spływu „Na czym kto może” na rzece Kwisie jest:
•    Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.
•    Gimnazjum w Gryfowie Śl.
•    Komitet Organizacyjny Kwisonaliów
•    Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl.
•    Ochotnicza straż Pożarna w Gryfowie Śl.

3. Termin i miejsce
•    Spływ odbywać się będzie 4 czerwca 2017 roku o godz. 1500  na rzece Kwisa, w miejscu, gdzie odbywają się Kwisonalia.
•    Trasa spływu wiedzie rzeką Kwisą na wyznaczonym odcinku w zależności od wysokości poziomu wody w rzece.
•    Biuro Spływu czynne w dniu spływu w godzinach 1430 do końca spływu
4. Uczestnictwo w Imprezie
•    W zawodach może wystartować każdy, kto zbuduje pływający pojazd, który nie zatonie i będzie w stanie przepłynąć z prądem rzeki wyznaczony odcinek rzeki.

•    Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair – play.

•    Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z możliwymi zagrożeniami i zaleceniami organizatorów w sprawie bezpieczeństwa.

•    Uczestnik bierze udział w spływie na własne ryzyko i świadomy zagrożeń zobowiązuje się pisemnie nie dochodzić żadnych odszkodowań z tego tytułu od organizatorów

•    Każdy uczestnik powinien mieć aktualne badania lekarskie. Osoby nie posiadające zaświadczenia o zdolności do udziału będą mogły wziąć udział w spływie na własną odpowiedzialność po podpisaniu stosownego oświadczenia, a osobom niepełnoletnim zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

•    Spływ przeznaczony jest dla osób fizycznych i mają w nim prawo wystartować osoby, które do dnia Imprezy ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

•    Warunkiem przystąpienia do „Spływu na czym kto może” jest wcześniejsze zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres  gimnazjum@v-net.pl lub telefonicznie: (075) 78-13-269 (w godzinach 8-15) lub w dniu zawodów w biurze, do godz. 15.00.

•    Wszyscy uczestnicy Imprezy muszą potwierdzić tożsamość oraz złożyć wymagane oświadczenia w Biurze Spływu na starcie Imprezy. Do potwierdzenia tożsamości uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.

•    Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia winny zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym lub nauczycielem.

•    Przed startem uczestnicy Imprezy winni są dostarczyć organizatorom opis pływającego pojazdu.

•    Do startu dopuszczane są załogi jedno i dwuosobowe.

•    Każdy uczestnik zgłasza się na starcie z własnym sprzętem pływającym będącym w stanie utrzymać załogę odpowiednio jedno lub dwu osobową

•    Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów

•    Dla poprawy bezpieczeństwa wymagane jest obuwie wodne lub inne bezpieczne (gumowe)

5. Zasady spływu i punktacja:
Po oględzinach sprzętu i przepłynięciu wyznaczonego odcinka z nurtem rzeki punktowane będzie:
•    stabilność i solidność konstrukcji sprzętu pływającego,
•    estetykę wykonania wehikułu,
•    pomysłowość,
•    szybkość spływu,
•    prezentowanie się pojazdu na wodzie,
•    stabilny kurs płynącego sprzętu
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

6. Klasyfikacje
W ramach „Spływu na czym kto może” będą prowadzona jedna, ogólna klasyfikacja dla wszystkich uczestników spływu.

7. Nagrody:
•    Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
•    Każdy uczestnik „Spływu na czym kto może” otrzyma pamiątkowy dyplom
Nagrody zostaną wręczone na scenie po zakończeniu Imprezy

8. Inne:

•    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie imprezy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty