24.03.2015
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

GMINA I MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie  z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

I

1) Wnioski mają prawo składać:

     a) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio

     b) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub     

     podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności  

     pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm. ), które mają

     siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

2)  W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne Gminy i Miasta Gryfów Śląski w

     zakresie:

    a) budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej budynków oraz obiektów   

    architektury stanowiących  własność Gminy i Miasta Gryfów Śląski

    b) działalności charytatywnej

    c) podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju    

        świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości

        narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

    d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

    e) promocji i organizacji wolontariatu

    f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania

    g) kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

    h) ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

    i) porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

3. Wzór wniosku został określony w zarządzeniu nr 26/ 2015 Burmistrza  Gminy i Miasta Gryfów  

    Śląski z dnia  19 marca  2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu  

    realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy publicznej. ( załącznik nr 1 )

    II

 Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres : Urząd Gminy i Miasta w  

 Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna”  

 III

 Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015 r.

 IV

 1)  Wniosek opiniuje  Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria określone w  

     §10 załącznika do uchwały nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy w Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia  

     2014 r. wymienionej na wstępie niniejszego ogłoszenia

 2) Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku  Burmistrz w imieniu Gminy i Miasta  

     Gryfów Śląski zawiera z wnioskodawcą umowę, której tekst został określony w załączniku nr 2 do

     zarządzenia wymienionego w pkt. I-3

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

/-/Olgierd Poniźnik

Zarządzenie nr 26 / 2015 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Załączniki:

Treść zarządzenia [200.95 KB]
Załącznik 1 [201.04 KB]
Załącznik 2 [226.37 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty