07.01.2009
Agnieszka Muszka

Nowe przepisy w sprawie dowodów

Nowe przepisy w sprawie dowodów

W związku z nową ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 195 poz. 1198 / wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2009 r. konsekwencje w postaci unieważnienia dokumentów tożsamości, wynikające z zaniechania dopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego, podaje się do wiadomości treść przepisów obowiązujących w zakresie obowiązku wymiany i unieważnienia dowodów osobistych:


 1. Posiadacz nowego dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument:


 • w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym /nazwiska, adresu zameldowania itp./ w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie zobowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia aktu małżeństwa.
  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące,

 • w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistniałej innej okoliczności
  utrudniającej ustalenie tożsamości – niezwłocznie,

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż na 30 dni
  przed upływem ważności dokumentu.


 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:


 • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego
  wniosku o jego wymianę,

 • w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie
  4 miesięcy od zmiany danych , które zamieszcza się w dowodzie w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania
  przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

 • z dniem zgonu jego posiadacza,

 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.


 1. Unieważnienie dowodu osobistego następuje w formie czynności materialno-
  technicznej.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty