13.03.2008
Agnieszka Muszka

Mała Odnowa Wsi

Mała Odnowa Wsi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi”

Celem konkursu „Mała Odnowa Wsi” jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców. Beneficjent: gmina wiejska , gmina miejsko-wiejska. Pomoc finansowa:


1. może być przyznawana, jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości wiejskiej należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast,


2. maksymalna wysokość pomocy, na realizację projektów w jednej miejscowości, nie może przekroczyć 25 000 zł, a maksymalna kwota projektu nie może przekroczyć 150 000 zł,


 3. poziom pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych projektu,


4. beneficjent może złożyć maksymalnie dwa wnioski w naborze, przy założeniu że każdy wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania,


5. beneficjent może otrzymać maksymalnie 25 000 zł w jednym naborze. Zasady ubiegania się o wsparcie oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:


http://www.umwd.pl/portal/index.php?id=wrow_strona_glowna


 Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 10 marca 2008 roku do dnia 10 kwietnia 2008 roku do godz. 16.00:


1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Departament Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,


 2. osobiście w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich wejście od ul. Mazowieckiej 15 50-408 Wrocław na III piętrze – pokój nr 313 w godzinach od 8.00 do 16.00,


 Informacje na temat konkursu „Mała Odnowa Wsi” są udzielane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego: 1. w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich wejście od ul. Mazowieckiej 15 na III piętrze – pokój nr 313 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod numerem telefonu: 071 776 95 12, 2. w budynku Urzędu Wojewódzkiego pl. Powstańców Warszawy 1 na III piętrze pokój nr 3007 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod numerem telefonu: 071 340 69 91.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty