13.04.2010
Agnieszka Muszka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski

W trosce o zrównoważony rozwój naszego miasta z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski Pana Olgierda Poniźnika, 24 kwietnia 2007 roku na sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski przyjęto Uchwałę Nr VIII/35/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski i powołania doraźnej komisji ds. rewitalizacji. We wrześniu 2009 r. przystąpiono do konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Gryfów Śląski z  zamiarem przeprowadzenia analizy obszarów problemowych i wyznaczenia głównych obszarów rewitalizacji.Niniejszym chciałabym zachęcić gorąco wszelkich partnerów społecznych m.in.: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, do zgłaszania propozycji zadań i projektów w ramach „Wsparcia dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców”.

Wstępne propozycje projektów i zadań rewitalizacyjnych, które mogłyby zostać ujęte w LPR oraz wypełniony wniosek o umieszczenie projektu w LPR miasta Gryfów Śląski należy złożyć do dnia 04 maja 2010 r. w pokoju nr 4 (sekretariat)Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski; Rynek 1;    59-620 Gryfów Śląski.

Procedura ubiegania się o środki finansowe z UE na rewitalizację

1.       Podstawowym celem zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych na niniejszym wniosku do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Ślaski przez potencjalnych beneficjentów jest zbadanie potrzeb rewitalizacyjnych.

2.       Dopiero wpisanie projektu w wyznaczony obszar daje możliwośc ubiegania się o środki rewitalizacyjne   w ramach rewitalizacji.

3.       Każdy Beneficjent, który złożył nowy lub aktualizacyjny wniosek do Urzedu Gminy i Miasta zostanie pisemnie poinformowany o wpisaniu lub nie wpisaniu wniosku do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2013.

Etapy procesu ubiegania się o środki  z funduszy UE na rewitalizację:

Etap I.

  1. Stworzenie projektu rewitalizacyjnego:

·         Projekt rewitalizacyjny należy opisać w powyższym formularzu „Wniosek o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski na lata 2007-2013”

(przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę na kompleksowe wypełnienie   wszystkich rubryk zgodnie z instrukcją), 

2.       Złożenie wniosku do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

·         wypełniony wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, od godz. 8.00 do godz.15.00.

3.   Ocena formalna wniosków:

a)   wszystkie zgłaszane wnioski podlegają ocenie formalnej.

b)      na wpisanie do LPR mają wpływ przede wszystkim następujące kryteria:

·         zgodność projektu z tematem rewitalizacji,

·         kompleksowość rozwiązań – rezultaty (realizacja przemian w 3 sferach: przestrzenno –technicznej, (możliwość samofinansowania projektu),

·         wielkość obszaru na którym będzie realizowany projekt (efekt skali),

·         powiązanie realizowanego projektu z innymi projektami nie tylko o tematyce rewitalizacyjnej,

·         występowanie partnerstwa w projekcie.

·         Zabezpieczenia wkładu własnego (typ, wartość zabezpieczenia w zł, możliwość samodzielnego finansowania projektu  do momentu pozyskania refundacji.

Etap II.

1. W przypadku zakwalifikowania danego wniosku do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski na lata 2007-2013, kolejnym krokiem jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań rewilalizacyjnych .

  • Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz w Urzędzie Gminy i miasta Gryfów Śląski.

 

 

Wszelkich informacji w sprawie LPR udziela: Edyta Wilczacka

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

telefon: /75/ 78 13 552; /75/ 78 13 553;

e-mail: ewilczacka@o2.pl

 

Wniosek do pobrania

Drukuj/generuj pdf

Na skróty