16.03.2009
Agnieszka Muszka

Konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie

Konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie

Ogłoszony został konkurs na stanowisko do spraw informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – adres siedziby : 59-620 Gryfów Śląski Rynek 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.


1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:


a) wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy przy obsłudze sieci komputerowych lub wyższe – kierunek informatyka i roczny staż przy obsłudze sieci komputerowych


b) znajomość funkcjonowania sieci komputerowych i ich obsługi oraz oprogramowania SIGID, SPUTNIK, SELWIN, BESTIA, EPUAP, EGB 2000, USC, PŁATNIK, NORMA


c) posiada obywatelstwo polskie


d) ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych


e) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


 f) cieszy się nieposzlakowaną opinią


g) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.


2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim


 b) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, Biuletynu Informacji Publicznej


c) inicjatywność i umiejętność podejmowania szybkich decyzji


d) umiejętność pracy w zespole pracowników


 e) dyspozycyjność


 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a) administrowanie lokalną siecią komputerową i zapewnianie sprawności technicznej tworzących ją urządzeń


b) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, tworzenia kopii bezpieczeństwa c) wdrażanie nowych systemów i programów komputerowych


d) instruowanie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i zainstalowanych programów


e) wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej


4. Wymagane dokumenty:


a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym


 b) życiorys (CV)


c) dokument poświadczający wykształcenie


d) kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy i kwalifikacje


e) kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia


f) oświadczenie o niekaralności


g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia


h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.


W/w wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim , ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy do spraw informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do 27 marca 2009 r.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gryfow-slaski.bazagmin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty