15.05.2013
Agnieszka Muszka

Konkurs filmowy

Konkurs filmowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim „Homo Viator” ogłasza konkurs filmowy na krótki film promocyjny o przeszłości i teraźniejszości ziemi gryfowskiej  – „300 sekund historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej”.

Regulamin konkursu

organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ

w Gryfowie Śląskim  „Homo Viator”

ROZDZIAŁ I

Postanowienie ogólne

 1. Celem konkursu jest:

a)      promocja ziemi gryfowskiej,

b)      rozbudzanie wśród młodzieży poczucia więzi z „mała ojczyzną” ,

c)      upowszechnienie wiedzy o historii współczesności regionu.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim „Homo Viator”, zwane dalej „Organizatorem” .
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                 z regionu (Dolina Rzeki Kwisy).
 3. Czas nadsyłania prac:  do 31.10.2013 r.
 4. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków Miasta i Gminy Gryfów Śląski, związanych z realizacją zadań prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego.
 5. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawują:

– Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

– Dyrektor ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim,

– Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

ROZDZIAŁ II

Forma prac konkursowych

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu promocyjnego o atrakcyjnych świadectwach przeszłości oraz o współczesnych walorach ziemi gryfowskiej                     w dowolnej formie (np. animacja lub fabuła).
 2. Czas trwania filmu powinien zawierać się w przedziale od 2 do 5 minut.
 3. Udźwiękowienie materiału filmowego należy zrealizować przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego.
 4. Praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD (w przypadku nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając do pracy z materiałem.

ROZDIAŁ III

Warunki udziału i przebieg konkursu

 1. Konkurs ogłoszono na stronach internetowych: www.gryfow.pl                                              i www.zsoiz.gryfow.pl  oraz w „Kurierze Gryfowskim”.
 2. Do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu (Dolina Rzeki Kwisy) przesłano informacje o konkursie wraz ze wzorem zgłoszenia.
 3. Filmy konkursowe należy złożyć do 31.10.2013 r. pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II ul. Kolejowa 16,   59-620  Gryfów Śląski  z dopiskiem „300 sekund historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej”.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe (wg załączonego wzoru), podpisane przez rodziców i szkołę. Podpisanie zgłoszenia przez rodziców umożliwi przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).
 5. Zgłoszona praca konkursowa nie może naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 6. Praca może być wykonana indywidualnie lub przez zespół (do 3 osób).
 7. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.
 8. Film konkursowy musi być opatrzony tytułem.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie filmów nigdzie wcześniej nie wyemitowanych i nie przedstawionych na innych konkursach. Nadesłanie pracy              na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.

10.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac w drukach publikacji, do używania w Internecie oraz umieszczania na innych nośnikach elektronicznych, a także do publicznego ich wykorzystania przez Organizatora.

ROZDIAŁ IV

Ocena prac

 1. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów:

a)      trafność doboru tematu pracy,

b)      pomysłowość,

c)      walory artystyczne.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopadzie 2013 r.
 2. Decyzje w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni  o wynikach konkursu listownie bądź drogą elektroniczną.
 4. Miejsce i czas rozdania nagród zostaną opublikowane na w/w stronach internetowych, a zaproszenia przesłane do macierzystych szkół uczestników.

 

ROZDIAŁ V

Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Komisja Konkursowa.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac w czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu.

Organizatorzy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty