02.01.2012
Agnieszka Muszka

Informacja o wprowadzeniu zmian do Ustawy o utrzymaniu czystości

Informacja o wprowadzeniu zmian do Ustawy o utrzymaniu czystości

Z dniem 1 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych przepisów  to gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Czy wiesz na jakich zasadach? .

Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolni właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów.

Nowe obowiązki gmin:

1. Gminy będą zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i tym samym będą musiały przeprowadzić przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Rada gminy będzie mogła – w drodze uchwały – zadecydować o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Rada gminy określi – w drodze uchwały – stawki opłaty związanej z odbiorem i dalszym gospodarowaniem odpadami (opłata będzie niższa w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie na terenie nieruchomości) oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania.
4. Z pobranej opłaty gmina pokryje koszty:

  • odbierania,
  • transportu,
  • zbierania,
  • odzysku,
  • unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
  • obsługi administracyjnej.

5. Rada gminy określi w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.
6. Gminy będą miały zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
7. Gminy będą ustanawiać selektywnie zbieranie odpadów komunalnych i tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Gminy będą musiały osiągnąć w danym roku odpowiednie poziomy:

  • recyklingu,
  • przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami określonych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), innych niż niebezpieczne odpadów budowlany i rozbiórkowych oraz
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Według nowelizacji ustawy jw. od 1 stycznia 2013 r. zacznie  obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. 
Nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. od tego też czasu gmina  zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. 

Według nowelizacji ustawy jw. od 1 stycznia 2013 r. zacznie  obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. od tego też czasu gmina  zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty